[40 câu][kỹ thuật đọc đồ thị rất hay][có giải chi tiết]

  • pdf
  • 34 trang
[BÀI 23][KỸ THUẬT ĐỌC ĐỒ THỊ]

IN ĐỀ

Bắt đầu vào lúc

2017­03­25 17:41:15

Kết thúc lúc

2017­03­27 17:43:44

Thời gian thực hiện

48 giờ 2 phút 29 giây.

Điểm

0

Số câu trả lời đúng

0 / 50

CÂU SỐ 1 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60916

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : B 

CÂU SỐ 2 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59168

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 BÁO LỖI

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : C 

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 3 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60910

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : D 

CÂU SỐ 4 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60922

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 BÁO LỖI

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : D 

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 5 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60934

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : D 

CÂU SỐ 6 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57580

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 BÁO LỖI

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : A 

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 7 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60906

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : C 

CÂU SỐ 8 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60907

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 BÁO LỖI

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : B 

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 9 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60914

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : C 

CÂU SỐ 10 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60905
 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 BÁO LỖI

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : A 

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 11 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60925

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : A 

CÂU SỐ 12 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60909

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 BÁO LỖI

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : A 

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 13 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60921

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : A 

CÂU SỐ 14 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60924

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 BÁO LỖI

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : B 

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 15 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60931

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : B 

CÂU SỐ 16 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60912

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 BÁO LỖI

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : B 

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 17 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59656

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : D 

CÂU SỐ 18 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60918

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 BÁO LỖI

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : D 

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 19 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60928

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : D 

CÂU SỐ 20 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57626

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 BÁO LỖI

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : D 

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 21 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60936

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : B 

CÂU SỐ 22 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60913

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 BÁO LỖI

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : A 

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 23 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59319

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 BÁO LỖI

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : B 

ĐANG TẢI LỜI GIẢI...
CÂU SỐ 24 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60923

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : B 

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 25 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60911

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : C 

CÂU SỐ 26 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60926

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 BÁO LỖI

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : D 

ĐANG TẢI LỜI GIẢI...

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 27 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60919

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : C 

CÂU SỐ 28 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60908

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 BÁO LỖI

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : C 

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 29 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60920

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 BÁO LỖI

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : C 

ĐANG TẢI LỜI GIẢI...
CÂU SỐ 30 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60933

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : C 

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 31 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60247

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : C 

CÂU SỐ 32 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60915

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 BÁO LỖI

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : D 

ĐANG TẢI LỜI GIẢI...

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 33 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60930

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : D 

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 34 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60932

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : D 

 BÁO LỖI

CÂU SỐ 35 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60935

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : C 

CÂU SỐ 36 (100 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60929

 BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 

 BÁO LỖI

 ĐÁP ÁN ĐÚNG : B 

 BÁO LỖI