80 mã đề thi tiếng anh thpt quốc gia năm 2016 mới cập nhật có đáp án chi tiết

  • doc
  • 45 trang
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ GIÁO DỤC THPT 2016
**********************************

LỜI NÓI ĐẦU

Năm 2016 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được Bộ
Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) giao nhiệm vụ tổ
chức biên soạn và phát hành tài liệu ngân hàng đề thi
phục vụ công tác thi THPT quốc gia và xét tuyển đại
học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016. Các thông tin
này được cập nhật đến ngày 20/03/2016 dùng cho
các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng
và chịu trách nhiệm ra đề thi theo hướng mới tự chịu
trách nhiệm trong việc sao in ra đề thi tuyển sinh
năm 2016 .
*****

Bộ ngân hàng mã đề thi đáp án “Dùng cho các trường chuẩn bị kì thi
THPT quốc gia năm 2016” làm căn cứ để xét tuyển có sự kết hợp phần
mới và cũ về đề thi đại học cao đẳng năm 2016. Nhằm cung cấp những
thông tin quan trọng về ngân hàng thi THPT quốc gia trong toàn quốc :
KIẾN THỨC KỸ NĂNG KIẾN THỨC HIỂU BIẾT CỦA HỌC SINH
THPT MÔN TIẾNG ANH Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 tổ chức thi 8 môn
gồm: Toán, Văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, ngoại ngữ. Các
môn Toán, Văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài
180 phút. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm,
thời gian làm bài 90 phút. Các môn ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm. Riêng
đề thi môn Ngữa văn có 2 phần đọc hiểu và làm văn.Ngày 30/6, 8g sáng thí
sinh làm thủ tục dự thi gồm Nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót nếu có.
Lịch thi THPT quốc gia 2016 được công bố như sau:

Lịch thi THPT quốc gia năm 2016

Ngày

1/7
2/7
3/7
4/7

Buổi

Môn thi

SÁNG

Toán

CHIỀU

Thời gian
làm bài
Giờ bắt đầu
Giờ phát đề làm bài
thi cho thí
sinh
180 phút

7g25

7g30

Ngoại ngữ 90 phút

14g15

14g30

SÁNG

Ngữ văn

180 phút

7g25

7g30

CHIỀU

Vật lí

90 phút

14g15

14g30

SÁNG

Địa lí

180 phút

7g25

7g30

CHIỀU

Hóa học

90 phút

14g15

14g30

SÁNG

Lịch sử

180 phút

7g25

7g30

CHIỀU

Sinh học

90 phút

14g15

14g30

THÔNG TIN NGÂN HÀNG MÃ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM
2016

***
TÓM LƯỢC NHỮNG KIẾN THỨC THPT ĐIỂM NGỮ PHÁP CẦN LƯU Ý
1/ ĐẠI TỪ
* Đại từ nghi vấn: who, whose, whom, …
- What + be …like? Dùng hỏi tính cách, tính chất
Ex: What was the exam like? – It was very difficult.
What is David like? – He is very sociable.
- What does he / she / it …look like?
Dùng hỏi về vẻ bên ngoài
Ex: What does she look like? – She is tall.
- What about + V-ing = How about + V-ing …?
Đưa ra gợi ý hoặc đề nghị
- Which (nào, cái nào, người nào)
Ex: Which is your favourite subject?
Ex: Which of these photos would
Which
of
+
determiner
+
N
(plural)
you like?
- Which of + pronoun W
Which of us is going to do the
washing-up?

Note: + Which chỉ sự lựa chọn trong một số lượng có giới hạn
There’s fruit juice, coffee and tea. Which will you have?
+ What dùng khi có sự lựa chọn rộng rãi
What would you like to drink?
* Đại từ phân bổ:
- All (tất cả): có thể là chủ ngữ, tân ngữ hoặc bổ ngữ
All were eager to leave.
I’ll do all I can.
Wallet, ticket and a bunch of keys, that’s all in his pocket.
- All of + determiner + N (plural/uncountable) + V(plural/singular)
- All of us / you / them + V (plural)
All (of) my friends like reading.
All of the money has been spent.
I’m going to invite all of you.
- All of + N (singular) = the whole
the whole cake.
- Most (phần lớn, hầu hết)
- Most + determiner + N + V(plural/singular)
other.
- Most of us / you / them + V (plural)

I’ve eaten all of the cake = I’ve eaten
Most of the people here know each
He spends most of his free time in

the library.
Most of us enjoy shopping.
- Each (mỗi)
- Each of + determiner + N (plural) + V(singular)
- Each of us / you / them + V (singular)
* Đại từ hỗ tương: là đại từ chỉ mối quan hệ qua lại giữa hai hoặc nhiều người hoặc vật
với nhau, gồm each other và one another (nhau, lẫn nhau)
Sue and Ann don’t like each other / one another.
They sat for two hours without talking to each other / one another.
Không dùng each other sau các từ meet, marry và similar
They married in 1990. (not: They married each other.)
2/ DANH TỪ
2.1. Danh từ ghép:
- là danh từ gồm hai hoặc nhiều từ kết hợp với nhau. Danh từ ghép có thể được viết thành
hai từ riêng biệt, có gạch ngang giữa hai từ hoặc kết hợp thành một từ.
Ex: world peace, non-stop train, writing-table
- cách thành lập danh từ ghép:
a. Danh từ + danh từ (Noun + noun)
toothpick (tăm)
schoolboy
tennis ball
bus
driver
river bank
b. Tính từ + danh từ (Adjective + Noun)
quicksilver (thủy ngân)
greenhouse (nhà kính)
blackbird (chim két)
c. Danh từ + danh động từ (Noun + gerund): chỉ một loại công việc

weigh-lifting (cử tạ)
fruit-picking (việc hái quả)
coal-mining
khai thác than)
d. Danh động từ + danh từ (Gerund + noun)
waiting-room (phòng chờ)
swimming pool (hồ bơi)
driving licence (bằng lái xe)
washing-machine (máy giặt)
e. Các trường hợp khác:
- Tính từ + động từ: whitewash (nước vôi)
- Động từ + danh từ: pickpocket (tên móc túi)
- Trạng từ + động từ: outbreak (sự bùng nổ)
- Động từ + trạng từ: breakdown (sự suy sụp)
- Danh từ + giới từ: passer-by (khách qua đường), looker-on (người xem)
- Danh từ + tính từ: secretary-general (tổng thư ký, tổng bí thư)
2.2 Danh từ số nhiều của những từ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp hoặc Latin:
Số ít
bacterium
curriculum
datum
criterion
phenomenon
basis
crisis
analysis
hypothesis

Số nhiều
bacteria
curricula
data
criteria
phenomena
bases
crises
analyses
hypotheses

Nghĩa
vi khuẩn
chương trình giảng dạy
dữ kiện
tiêu chuẩn
hiện tượng
nền tảng
cuộc khủng hoảng
sự phân tích
giả thuyết

2.3 Danh từ đếm được và danh từ không đếm được
* Cách thành lập danh từ số nhiều:
- Thêm –s vào danh từ số ít
- Thêm –es sau danh từ số ít tận cùng bằng s, ss, sh, ch, x, z, zz
- Thêm –s nếu trước o là một nguyên âm: radios, micros
- Thêm –es nếu trước o là một phụ âm: potatoes, tomatoes, heroes
- Thêm – s nếu trước y là nguyên âm: plays, boys
- Thêm – es nếu trước y là phụ âm: lorries
- Danh từ tận cùng bằng f /fe đổi thành –ves: leaf  leaves
thief  thieves
- Thêm –s vào sau các danh từ tận cùng bằng f / fe khác: beliefs,cafes
- Một số từ có số nhiều bất qui tắc:
child – children
foot – feet
goose – geese
ox – oxen
man – men
mouse – mice
fish
tooth – teeth
woman – women
sheep – sheep
deer
3/ TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG
Với danh từ đếm được
- some / any (một vài)
- many

(việc

Với danh từ không đếm dược
- some / any (một ít)
- much

fish

-

deer –

- a large number of
- plenty of- a great deal of
- a great number of
- a lot of / lots of
- few / a few
- every / each
- several (nhiều)

- a large amount of
- plenty of
- lot of / lots of
- little / a little

- some: dùng trong câu khẳng định, câu yêu cầu, lời mời, lời đề nghỉ.
- any: dùng trong câu phủ định, nghi vấn
- many, much dùng trong câu phủ định, nghi vấn
- a lot of, plenty of, a great number of … dùng trong câu khẳng định
- many, much luôn dùng trong câu khẳng định có các từ very, too, so, as
- few, little (ít, không nhiều): thường có nghĩa phủ định, ít không đủ để dùng
- a few / a little (một vài, một ít): thường có nghĩa khẳng định, ít đủ để dùng
He drank so much wine that he felt sick.
Would you like some more coffee?
We haven’t got any butter.
There aren’t any chairs in the room.
Hurry up! There is little time.
Let’s go and have a drink. We have got a little time before the train leaves.
4/ SỐ CỦA ĐỘNG TỪ:
- Số thập phân, phân số, sự đo lường + động từ số ít
Three quarters of a ton is too much.
- All, some, plenty + of + danh từ số ít  động từ số ít
- Half, part, a lot, .. + of + danh từ số nhiều  động từ số nhiều
Some of the milk was sour.
A lot of my friends want to emigrate.
- No + danh từ số ít  động từ số ít
- No + danh từ số nhiều  động từ số nhiều
No people think alike.
No student has finished their assigmnet.
5/ LIÊN TỪ (Conjunctions)
a. Liên từ kết hợp: dùng để nối từ, cụm từ hoặc mệnh đề độc lập có cùng chức năng ngữ
pháp: and, but, or, nor, so, yet (tuy nhiên, nhưng), for (vì)
The new method is simple, yet effective.
I told her to leave, for I was very tired.
- Liên từ tương quan: not only … but also, both … and, either … or, neither …. nor,
whether …or (có … hay),
Peter neither spoke nor did anything.
I have not decided whether to travel abroad or buy a new car.
- Một số trạng từ dùng như từ nối để nối hai mệnh đề hoặc câu độc lập: hence (do đó),
however (tuy nhiên), furthermore (hơn nữa), moreover (hơn nữa), therefore (vì vậy),
nevertheless (tuy nhiên), meanwhile (trong khi đó), otherwise (nếu không thì, kẻo),
consequently (vì vậy, cho nên)

I had better write it down, otherwise I will forget it.
We must be early; otherwise we won’t get a seat.
b. Liên từ phụ thuộc: nối mệnh đề phụ với mệnh đề chính: after, before, since, when,
whenever, while, until, till, as, where, wherever, because, so that, in order that, although,
though, even though, even if, unless, in case, provided / providing that, supposed /
supposing that, as if, as though, as long as (miễn là,với điều kiện là)…
- besides (giới từ): bên cạnh. Besides + Nound / pronoun / V-ing
Besides doing the cooking, I look after the garden.
- besides (trạng từ): ngoài ra, đứng trước mệnh đề
I can’t go now. I am too busy. Besides my passport is out of date.
- in spite of the fact that / despite the fact that + S + V
- reason why + S + V: lý do tại sao
The reason why grass is green was a mystery to the little boy.
- reason for + Noun: lý do của
The reason for the disaster was engine failure, not human error.
6. WISH / IF ONLY
Hiện tại: S + wish + S + QKĐ
If only + S + QKĐ
I am poor now.  I wish / If only I were rich.
Quá khứ: S + wish + S + QKHT
If only + S + QKHT
I didn’t meet her .  I wish / if only I had met her.
Tương lai: S + wish + S + would / could + V1
If only + S + would / could + V1
I wish I could attend your wedding next week.
7. CHỈ MỤC ĐÍCH: Lưu ý khi mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích
không cùng chủ từ thì không nên dùng cụm từ chỉ mục đích. Ta có thể dùng cấu trúc for
+ O + to-inf
I left the door unlocked so that my son could get in.
I left the door unlocked for my son to get in.
8. CHỈ KẾT QUẢ:
- so many / so few + danh từ đếm được số nhiều + that + clause
- so much / little + danh từ không đếm được + that + clause
There were so few people at the meeting that it was canceled.
I have got so little time that I can’t manage to have lunch with you.
- Cấu trúc khác của so … that
S + V + so + adj + a + Noun (đếm được số ít) + that + S + V
It was so hot a day that we decided to stay indoors.
- Có thể dùng such trước danh từ không có tính từ
She is such a baby that we never dare to leave her alone. (Nó trẻ con đến nỗi chúng
tôi không bao giờ dám để nó ở nhà một mình)
- So được dùng với many, much, few, little; such được dùng với a lot of
Why did you buy so much food? = Why did you buy such a lot of food?
- So được đặt ở đầu câu để nhấn mạnh, theo sau phải đảo ngữ

So terrible was the storm that whole roofs were ripped out.
9. CHỈ LÝ DO
- because of
+ Noun / pronoun/ V-ing
- due to / owing to
Owing to his carelessness, we had an accident.
She stayed home because of feeling unwell.
- because / since / as / seeing that / due to the fact that + S + V
As you weren’t there, I left a message.
Seeing that the weather was bad, they didn’t take part in the trip.
- for, in that, in as much as cũng có thể dùng để đưa ra lý do trong lối nói trang trọng.
(trước for phải có dấu phẩy)
- now that = because of the fact that
Now that the exams are over, I can enjoy myself.
10. CHỈ SỰ NHƯỢNG BỘ
- No matter + what / who / when / where / why + S + V
- No matter + how (adj / adv) + S + V
- Whatever (+ noun) / whoever / whenever / wherever + S + V
- However (+ adj) + S + V
No matter who you are, I still love you.
Don’t trust him, no matter what he says.
Phone me when you arrive, no matter how late it is.
Whatever problems you have, you can phone me.
Whatever you say, I don’t believe you.
I’m not opening the door, whoever you are.
However much he eats, he never gets fat.
- adj / adv + as / though + S + V: mặc dù, dù
Rich as he is, he is unhappy. = Rich though he is, he is unhappy.
11. CHỈ CÁCH THỨC: thường bắt đầu bằng as, as if, as though
He could not come as he promised
- As if / As though: dùng diễn tả điều kiện không có thật ở hiện tại hoặc ở quá khứ
* Hiện tại: S + V + as if / as though + S + V (QKĐ)
* Quá khứ: S + V + as if / as though + S + V (QKHT)
She dresses as if she were an actress.
He talked about New York as though he had been there before.
12. HAD BETTER / HAD BETTER NOT + V1: nên, tốt hơn nên
You had better take your umbrella with you today.
You had better not go out in the rain.
13. WOULD RATHER
S + would rather (+ not) + V1 + (than) … thích hơn
S + would rather + (that) + S + V (QKĐ / QKHT) …
I would rather stay at home.
I would rather stay at home than go to the movie.

I would rather you went home now.
- would prefer + to-inf
- would rather …than = would prefer …rather than
I’d rather stay at home tonight than go to the cinema.
He would prefer to drive rather than take the bus.
14. Modal Verbs + be + V-ing: dự đoán sự việc có thể đang xảy ra
It’s 9 a.m. He must be working.
15. Modal Verbs + have + V3/-ed: dự đoán sự việc không xảy ra trong quá khứ
Peter failed the exam again. He must have been very sad.
16. Thể bị động:
- Có hai tân ngữ
My mother gave me
some money.
I.O
D.O
I was given some money by my mother.
Some money was given to me by my mother.
Khi đem túc từ chỉ vật làm chủ từ trong câu bị động có hai túc từ cần chú ý thêm
các từ: to, for. Những từ đi với to: send, write, give. Đi với for: buy
- Động từ chỉ giác quan: see, look, hear, notice, taste …
Active: S + V + O + V1 / V-ing
Passive: S + be + V3/-ed + to-inf / V-ing.
- Từ chỉ cảm xúc: like, love, hate, wish, prefer, hope …
Active: S + V + O + to-inf
Passive: S + V + O + to be + V3/-ed
She wanted her mother to give her some money.
 She wanted some money to be given.
17. to-inf / V-ing / V1
- help + O + to-inf / V1
- had better, would rather, had sooner, why not + V1
Why not stay for lunch?
- advise, recommend, allow, permit, encourage, require + V-ing
- advise, recommend, allow, permit, encourage, require + O + to-inf
They don’t permit us to smoke here.
They don’t permit smoking here.
- what, when, where, how …+ to-inf.
- after, before, since, when, while + V-ing
18. SO SÁNH
- với danh từ: more + noun + than
- much, far, a lot, a little: được đặt trước so sánh hơn để nhấn mạnh
I have more books than Peter does.
She is much more intelligent than I think.
- Khi nói gấp bao nhiêu lần, ta dùng twice as …as, three times as …as
Their house is about three times as big as ours.
19. RÚT NGẮN MỆNH ĐỀ
- hai hành động có cùng chủ từ xảy ra cùng lúc  hành động sau được diễn đạt bằng cụm
hiện tại phân từ (V-ing)

He walked along. He whistled a happy tune.
 He walked along whistling a happy tune.
- hai hành động có cùng chủ từ xảy ra liên tiếp nhau  hành động xảy ra trước được
diễn đạt bằng cụm hiện tại phân từ (V-ing) hoặc phân từ hoàn thành (Having + V3/-ed)
She opened the bottle and then poured milk into his glass.
 Opening the bottle, she poured milk into his glass.
He had finished all work; he went out for a while.
 Having finished all work, he went out for a while.
- dùng quá khứ phân từ cho mệnh đề bị động
He lived alone. He had been forgotten by everybody.
 He lived alone, forgotten by everybody.
He was waken by a strange noise. He couldn’t sleep any more.
 Waken by a strange noise, he couldn’t sleep any more.
20. It’s time / It’s high time
- It’s time / It’s high time + (for + O) + to-inf
- It’s time / It’s high time + S + V (QKĐ)
It’s high time you got a job.
It’s time to buy a new car.
21. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
Mệnh đề quan hệ không xác định có thể được rút gọn bằng cụm danh từ
We visited Dalat, which is a city of Lam Dong Province.
 We visited Dalat, a city of Lam Dong Province.
George Washington, who was the first president of the United States, was a general in the
army.
 George Washington, the first president of the United States, was a general in the army.
22. CÂU CẢM THÁN
- How + adj
How beautiful!
- How + adj / adv + S + V
How beautifully you sing!
- How + S + V
How you’ve grown! (Con lớn nhanh quá)
- What + a / an (+ adj) + danh từ đếm được số ít
What
an
intelligent girl!
- What (+ adj) + danh từ không đếm được, danh từ số nhiều
What
awful
weather!
- What (+ a / an) + adj + N + S + V
What a beautiful dress you
are wearing!
23. TRẬT TỰ TÍNH TỪ
GROUP
1. Từ chỉ định, mạo từ, sở hữu …
2. Từ số lượng
3. Ý kiến
4. Kích thước
5. Chất lượng
6. Tuổi tác

EXAMPLE
- a, an, the, this, these, those, some, several
- one, ten, nine …
- wonderful, lovely, beautiful …
- big, small, long, fat,
- important, famous, warm, modern …
- old, young, new

7. Hình dạng
8. Màu sắc
9. Nguồn gốc
- Chinese, Japanese
10. Chất liệu
11. Loại
12. Mục đích

- round, oval …
- red, white, blue
- stone, plastic, paper, leather
- an electric kettle, political matters
- walking sticks, writing boots

24. MỆNH ĐỀ DANH TỪ
- Mệnh đề danh từ có chức năng như một danh từ và thường bắt đầu bằng các từ nghi
vấn: that, what, who, whose, which, where, when, why, how, whether, if
- Mệnh đề danh từ có thể làm:
a. Chủ ngữ trong câu:
That he can’t come is disappointing.
What he is talking about is interesting.
How the prisoner escaped is a complete mystery.
Whether she comes or not is unimportant to me.
b. Tân ngữ (túc từ) của động từ:
Please tell me where you live.
I wonder if he needs help.
I know that you must be tired after a long journey.
c. Tân ngữ cho giới từ:
We argued for hours about when we should start.
Pay attention to what I am saying.
d. Bổ ngữ cho câu: (thường đứng sau động từ to be)
That is not what I want.
What surprised me was that he spoke English very well.
e. Mệnh đề đồng cách cho danh từ (mệnh đề quan hệ)
The news that we are having a holiday tomorrow is not true.
Note: Trong mệnh đề danh từ, chủ ngữ đứng trước động từ. Khong đảo ngữ như trong
câu nghi vấn.
I couldn’t hear what he said.
I wonder whose house that is.
25. ĐẢO NGỮ
Hình thức đảo ngữ được dùng khi:
- Trạng ngữ phủ định hoặc các từ giơi hạn (hardly, seldom, rarely, little, nerver) đứng
đầu câu
Never before have I seen such an awful behaviour.
Seldom does she go to school late.
- Các trạng từ thường theo sau bằng hình thức đảo ngữ: never, seldom, rarely, hardly, no
sooner …than, only by, only in this way, not only …but also, only then, only later, not
often, scarcely ..when
- Only after, only when, only if, not until/ till có hình thức đảo ngữ ở mệnh đề chính.
Not until you finish your homework can you watch TV.
Only when I called her did I know that she was ill.
- Câu điều kiện bỏ if  đảo ngữ

Were he here, he would help us.
- Cụm so + adj / adv hoặc such + be + noun  đảo ngữ
So sad was she that she could not say anything.
Such was the good book that I couldn’t put it down.
- Trạng ngữ chỉ nơi chốn, phương hướng đứng đầu câu  đảo toàn bộ động từ ra trước
chủ từ.
Under the bed were there the old shoes.
Out into the street ran the thieves. (Những tên trộm chạy ra đường)
- Here, there, first, last đứng đầu câu  đảo toàn bộ động từ ra trước chủ từ
There comes the bus.
First is standing the team leader. (Đứng đầu là người trưởng nhóm)
- So, neither, nor đứng đầu câu
I work as a teacher. So do I.
She can’t swim. Neither can he.
26. PHRASAL VERBS
- account for
do, vì
- bear out = confirm xác
nhận
- blow out
dập tắt lửa (thổi)
- break down

hỏng, phá vỡ
- break into
đột nhập
- break out
bùng
nổ, bùng phát
- bring in = introduce
giới thiệu
- bring up = raise
nuôi
nấng
- burn down
thiêu trụi
- call for
ghé
qua
- call in
ghé thăm
- call of = cancel
hủy bỏ
- call on = visit
thăm
- call up = telephone gọi
điện
- carry on = continue
tiếp tục
- carry out = execute tiến
hành
- catch up with
bắt kịp
- clear up = tidy
dọn
dẹp
- close down
đóng cửa (doanh nghiệp) - come about = happen
xảy ra
- come across
tình cờ gặp ai
- come off = succeed thành
công
- come along / on
nhanh lên
- come over
ghé
nhà
- come up
xảy ra, xuất hiện
- count on / upon
tin vào,
dựa vào
- cut down = reduce
giảm
- cut off
ngừng
cung cấp
- die out
tuyệt chủng, mất hẳn
- drop in
ghé
qua
- be fed up with
buồn phiền, chán
- fill in
điền
thông tin

- fix up = arrange
xở
- get down
xe
- get on
phát
- go over = examine
- hold on = wait
hoãn, ngừng
- leave out = omit
nhớ lại
- look down on
được
- make up

- pick out
hủy, phá sập
- put forward = suggest
hỏi, xin
- put out = extinguish
đựng
- run across
- run out of
giảm giá
- send for
hành
- show around
trương, khoe khoang
- show up = arrive
nói
- stand out
nhận công việc
- take over
(thời gian, sức lực)
- talk over = discuss
cân nhắc, nghĩ kỹ
- throw away / out
quần áo
- turn down = refuse
thành, biến thành
- wear out
toán

sắp xếp

- get by = manage

xoay

làm thất vọng

- get off

xuống

len xe

- give out = distribute phân

xem xét, kiểm tra
đợi

- hand in
nộp
- hold up = stop, delay

bỏ quên, bỏ sót

- look back on =

coi thường

- make out

hiểu

bịa đặt

- make up for

bù, đền

chọn ra

- pull down

phá

đề nghị

- put in for

đòi

tắt đèn, lửa

- put up with

chịu

tình cờ gặp ai
hết

- see off
- sell off

tiễn ai
bán

mời đến, triệu tập

- set off / out

khởi

đưa đi tham quan

- show off

phô

đến

- shut up

ngừng

nổi bật

- take on

đảm

đảm nhiệm, tiếp tục

- take up

chiếm

thảo luận

- think over = consider

ném đi

- try on

thử

từ chối

- turn into

trở

mòn, rách

- work out = calculate tính

remember

CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐẠI HỌC
Lĩnh vực
Yếu tố/chi tiết cần kiểm tra

Số câu

Ngữ âm

- Trọng âm từ (chính/phụ)
- Trường độ âm và phương phức phát âm.

5

Ngữ pháp,
Từ vựng

- Danh từ/ động từ (thời và hợp thời) /đại từ/ tính từ / trạng từ/
từ nối/ v.v…

7

- Cấu trúc câu

5

- Phương thức cấu tạo từ/sử dụng từ (word choice/usage)

6

- Tổ hợp từ / cụm từ cố định / động từ hai thành phần (phrasal
verb)

4

- Từ đồng nghĩa / dị nghĩa

3

Chức năng
giao tiếp

- Từ / ngữ thể hiện chức năng giao tiếp đơn giản... (khuyến
khích yếu tố văn hóa)

5

Kỹ năng
đọc

- Điền từ vào chỗ trống: (sử dụng từ / ngữ; nghĩa ngữ pháp;
nghĩa ngữ vựng); một bài text độ dài khoảng 200 từ.

10

- Đọc lấy thông tin cụ thể/đại ý (đoán nghĩa từ mới; nghĩa ngữ
cảnh; ví von; hoán dụ; ẩn dụ; tương phản; đồng nghĩa/dị
nghĩa…) một bài text, độ dài khoảng 400 từ, chủ đề: phổ
thông.

10

- Đọc phân tích/đọc phê phán/tổng hợp/suy diễn; một bài text
khoảng 400 từ chủ đề: phổ thông.

10

1. Phát hiện lỗi cần sửa cho câu đúng (đặc biệt lỗi liên quan
đến kỹ năng viết).

5

Kỹ năng
viết

10
Tổng

80

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016
* ĐỀ CHÍNH THỨC *
Môn thi : Tiếng Anh , khối MÃ A1- D 101
Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian giao đề

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Đề thi gồm 06 trang)
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer that best
completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to
the original one
Question 1: _____ be needed, the water basin would need to be dammed.
A. Hydroelectric power should
B. When hydroelectric power
C. Hydroelectric power
D. Should hydroelectric power
Question 2: The replacement of shops such as the groceries’ and chemist’s by cafes_____ the
housewives with insufficient facilities for shopping.
A. leave
B. have left
C. has left
D. to have left

Question 3: Deborah is going to take extra lessons to_____ what she missed while she
was away.
A. catch up on

B. cut down on

Question 4: Jane: Thank you for a lovely evening.

C. put up with

D. take up with

Barbara: _____.

A. You are welcome
B. Have a good day
C. Thanks
D. Cheer!
Question 5: I have English classes _____ day - on Mondays, Wednesdays and Fridays.
A. all other
B. each other
C. every other
D. this and the other

Question 6: She was _____ she could not say anything.
A. so surprised at the news that
B. such surprised at the news that
C. so surprised of the news that
D. so that surprised for the news
Question 7: There is a huge amount of _____ associated with children’s TV shows nowadays.
A. produce
B. manufacturing
C. merchandising
D. sales

Question 8: British and Australian people share the same language, but in other respects they are
as different as _____.
A. cats and dogs
B. chalk and cheese
C. salt and pepper
D. here and there

Question 9: It’s essential that every student _____ the exam before attending the course.
A. pass
B. passes
C. would pass
D. passed
Question 10: I decided to go to the library as soon as I_____.
A. finish what I did
B. would finish what I did
C. finished what I did
D. finished what I was doing
Question 11: _____ in the street yesterday was very friendly.
A. The mounted police, who I saw
B. The mounted police I saw whom
C. Who is the mounted police I saw
D. The mounted police whom I saw

Question 12: A washing machine of this type will certainly_____ normal domestic use.
A. stand up for
B. come up with
C. get on to
D. take down with
Question 13: “Please speak up a bit more, Jason. You’re hardly loud enough to be heard from the
back”, the teacher said.
A. visible
B. audible
C. edible
D. eligible
Question 14: Ancient Egyptians mummified their dead through the use of chemicals, _____
ancient Peruvians did through natural processes.
A. because
B. whereas
C. even though
D. whether or not
Question 15: It is very difficult to_____ the exact meaning of an idiom in a foreign language.
A. convert
B. convey
C. exchange
D. transfer
Question 16: Issues from price, place, promotion, and product are_____ of marketing strategies
planning, despite growing calls to expand the range of issues in today’s more complex world.
A. these that are among the most conventional concerns
B. among the most conventional
concerns
C. they are among the most conventional concerns
D. those are among the most
conventional concerns

Question 17: Please cut my hair _____ the style in this magazine.
A. the same length as
B. the same length like
C. the same long like
D. the same long as
Question 18: Carbon dioxide may be absorbed by trees or water bodies, or it may stay in the
atmosphere when_____ , while it is only in the atmosphere that chlorofluorocarbons find their
home.
A. by releasing emissions from cars
B. released from car emissions
C. cars that release emissions
D. emissions are released by cars
Question 19: Half of the children were away from school last week because of_____ of influenza.
A. a break- out
B. a breakthrough
C. an outburst
D. an outbreak
Question 20: A: This grammar test is the hardest one we’ve ever had this semester!
B: _____ but I think it’s quite easy.
A. I couldn’t agree more.
B. I understand what you’re saying.
C. You’re right.
D. I don’t see in that way.
Question 21: So little_____ about mathematics that the lecture was completely beyond me.
A. I have known
B. I knew
C. do I know
D. did I know
Question 22: It’s a formal occasion so we’ll have to_____ to the nines- no jeans and pullovers
this time!
A. hitch up
B. put on
C. wear in
D. get dressed up
Question 23: _____ so aggressive, we’d get on much better.
A. She was not
B. Had she not
C. Weren’t she
D. If she weren’t
Question 24: On the second thought, I believe I will go with you to the theater.
A. Upon reflection
B. After discussing with my wife
C. For this time only
D. For the second time

Question 25: A: _____.
B: Oh, thank you. I just got it yesterday.
A. When have you got this beautiful dress?
B. How a beautiful dress you’re wearing!
C. You’ve just bought this beautiful dress, haven’t you?
D. That’s a beautiful dress you have on!
Question 26: I studied English for four years in high school. _____ had trouble talking with
people when I was traveling in the US.
A. Therefore, I
B. Otherwise, I
C. Although I
D. However, I
Question 27: _____ in the atmosphere is the temperature falling below freezing.
A. Frost is produced
B. Frost produces
C. What produces frost
D. What is frost produced
Question 28: All_____ is a continuous supply of the basic necessities of life.
A. what is needed
B. for our needs
C. the thing needed
D. that is needed
Question 29: He said that the plane had already left and that I_____ an hour earlier.
A. Must have arrived
B. had to arrive
C. should have arrived
D. was supposed to arrive
Question 30: There seems to be a large _____ between the number of people employed in service
industries, and those employed in the primary sectors.
A. discriminate
B. discretion
C. discrepancy
D. distinguish
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate
the correct word or phrase for each of the blanks from 31- 40
COULD COMPUTER GAMES BE GOOD FOR YOU AFTER ALL
In Britain, the average young person now spends more money on games each year than
on going to the cinema or renting videos. But is this 31 necessarily a bad thing? For years,
newspaper reports have been 32 saying that children who spend too much time playing computer
games become unsociable, bad- tempered, even violent as a 33 result. But new research, 34
carried out in both Europe and the USA, suggests that the opposite may be true.
Indeed, playing some of the more complicated games may help people of all ages to improve
certain skills. Researchers claim that this is because the games 35 make the brain work harder in
certain ways, like 36 noticing sounds and movements quickly and identifying what they are. The
fact that people play the games repeatedly 37 means that they get a lot of practice in these skills
which are therefore likely to become highly developed.
Social skills may benefit, too. Researchers in Chicago think that fans of first- person shooter
games (38 such as)
“Counterstrike” are better than non-players when it comes to building trust and co-operation, and
that this (39 helps )them to make good friendships and become strong members of their
communities. So rather than (40 giving) up computer games, perhaps young people need to

spend more time on them?
Question 31.
A. necessarily
B. certainly
C. fully
D. nearly
Question 32.
A. speaking
B. informing
C. telling
D. saying
Question 33.
A. product
B. result
C. reason
D. conclusion
Question 34.
A. worked
B. thought
C. turned
D. carried
Question 35.
A. make
B. force
C. push
D. keep
Question 36.
A. realizing
B. noticing
C. imagining
D. solving
Question 37.
A. means
B. asks
C. brings
D. causes
Question 38.
A. in order to
B. such as
C. due to
D. as well as
Question 39.
A. supports
B. helps
C. shows
D. serves
Question 40.
A. giving
B. ending
C. taking
D. stopping
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate
the correct answer to each of the questions from 41 to 50
A number of factors related to the voice reveal the personality of the speaker.
The first is the broad area of communication, which includes imparting (truyền đạt)
information by use of language, communicating with a group or an individual and specialized

communication through performance. A person conveys thoughts and ideas through choice of
words, by a tone of voice that is pleasant or unpleasant, gentle or harsh (chua, chói), by the
rhythm that is inherent within the language itself, and by speech rhythms that are flowing and
regular or uneven and hesitant, and finally, by the pitch and melody of the utterance. When
speaking before a group, a person's tone may indicate uncertainty or fright, confidence or calm.
At interpersonal levels, the tone may reflect ideas and feelings over and above the words chosen,
or may belie them. Here the participant’s tone can consciously or unconsciously reflect intuitive
(trực giác) sympathy or antipathy, lack of concern or interest, fatigue, anxiety, enthusiasm or
excitement, all of which are .usually discernible (nhận rõ) by the acute listener. Public
performance is a manner of communication that is highly specialized with its own techniques for
obtaining effects by voice and /or gesture. The motivation derived from the text, and in the case
of singing, the music, in combination with the performer's skills, personality, and ability to create
empathy will determine the success of artistic, political, or pedagogic (sư phạm) communication.
Second, the voice gives psychological clues to a person's self-image, perception of others, and
emotional health. Self-image can be indicated by a tone of voice that is confident, pretentious,
shy, aggressive, outgoing, or exuberant (cới mở), to name only a few personality traits. Also the
sound may give a clue to the facade or mask of that person, for example, a shy person hiding
behind an overconfident front. How a speaker perceives the listener's receptiveness, interest, or
sympathy in any given conversation can drastically (mạnh mẽ) alter the tone of presentation, by
encouraging or discouraging the speaker. Emotional health is evidenced in the voice by free and
melodic sounds of the happy, by constricted (hẹp hòi) and harsh sound of the angry, and by dull
and lethargic (thờ ơ) qualities of the depressed.
Question 41. What does the passage mainly discuss?
A. The function of the voice in performance
B. Communication styles
C. The connection between voice and personality
D. The production of speech
Question 42. What does the author mean by staring that, "At interpersonal levels, tone may reflect
ideas and feelings over and above the words chosen" in lines 8- 9?
A. Feelings are expressed with different words than ideas are.
B. The tone of voice can carry information beyond the meaning of words.
C. A high tone of voice reflects an emotional communication. D. Feelings are more difficult to
express than ideas.

Question 43. The word "Here" in line 9 refers to_____.
A. interpersonal interactions
B. the tone
C. ideas and feelings
D. words chosen
Question 44. The word "derived" in line 13 is closest in meaning to_____.
A. discussed
B. prepared
C. registered
D. obtained
Question 45. Why does the author mention "artistic, political, or pedagogic communication" in
line 14-15?
A. As examples of public performance B. As examples of basic styles of communication
C. To contrast them to singing
D. To introduce the idea of self-image
Question 46. According to the passage, an exuberant tone of voice may be an indication of a
person's____.
A. general physical health
B. personality
C. ability to communicate
D. vocal quality
Question 47. According to the passage, an overconfident front may hide_____.
A. hostility
B. shyness
C. friendliness
D. strength
Question 48. The word "drastically" in line 21 is closest in meaning to_____.
A. frequently
B. exactly
C. severely
D. easily
Question 49. The word "evidenced" in line 22 is closest in meaning to_____.
A. questioned
B. repeated
C. indicated
D. exaggerated
Question 50. According to the passage, what does a constricted and harsh voice indicate?
A. Lethargy
B. Depression
C. Boredom
D. Anger

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined
part is pronounced differently from that of the rest ones
Question 51:
A. merchant
B. sergeant
C. commercial
D. term
Question 52:
A. colonel
B. journal
C. touring
D. adjourn
Question 53:
A. obstacle
B. obscure
C. obsession
D. oblivious
Question 54:
A. amuses
B. purses
C. blouses
D. pleases
Question 55:
A. Valentine
B. imagine
C. discipline
D. determine
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate
the correct answer to each of the questions from 56 - 64
Butterflies are among the most extensively studied insects - an estimated 90 percent of
the world's species have scientific names. As a consequence, they are perhaps the best group of
insects for examining patterns of terrestrial biotic diversity and distribution. Butterflies also have
a favorable image with the general public. Hence, they are an excellent group for communicating
information on science and conservation issues such as diversity.
Perhaps the aspect of butterfly diversity that has received the most attention over the past century
is the striking difference in species richness between tropical and temperate regions.
For example, in 1875 one biologist pointed out the diversity of butterflies in the Amazon
when he mentioned that about 700 species were found within an hour's walk, whereas the total
number found on the British islands did not exceed 66, and the whole of Europe supported only
321. This early comparison of tropical and temperate butterfly richness has been well confirmed.
A general theory of diversity would have to predict not only this difference between
temperate and tropical zones, but also patterns within each region, and how these patterns vary
among different animal and plant groups. However, for butterflies, variation of species richness
within temperate or tropical regions, rather man between them, is poorly understood. Indeed,
comparisons of numbers of species among the Amazon basin, tropical Asia, and Africa are still
mostly "personal communication" citations, even for vertebrates, In other words, unlike
comparison between temperate and tropical areas, these patterns are still in the documentation
phase.
In documenting geographical variation in butterfly diversity, some arbitrary, practical
decisions are made. Diversity, number of species, and species richness are used synonymously;
little is known about the evenness of butterfly distribution. The New World butterflies make up
the preponderance of examples because they are the most familiar species. It is hoped that by
focusing on them, the errors generated by imperfect and incomplete taxonomy will be minimized.

Question 56: The word "consequence" in line 2 is closest in meaning to_____.
A. result
B. explanation
C. analysis
D. requirement
Question 57: The word "striking" in line 7 is closest in meaning to_____.
A. physical
B. confusing
C. noticeable
D. successful
Question 58: Butterflies are a good example for communicating information about conservation
issues because they_____.
A. are simple in structure
B. have been given scientific names
C. are viewed positively by people
D. are found mainly in temperate climates
Question 59: The word “exceed” in line 10 is closest in meaning to_____.
A. locate
B. allow
C. go beyond
D. come close to
Question 60: Which of the following is NOT well understood by biologists?
A. European butterfly habitats
B. Differences in species richness between temperate and tropical regions
C. Differences in species richness within a temperate or a tropical region
D. Comparisons of behavior patterns of butterflies and certain animal groups
Question 61: All of the followings are mentioned as being important parts of a general theory of
diversity EXCEPT_____.

A. differences between temperate and tropical zones
B. patterns of distribution of species in
each region
C. migration among temperate and tropical zones
D. variation of patterns of distribution of species among different animals and plants
Question 62: Which aspect of butterflies does the passage mainly discuss?
A. Their physical characteristics
B. Their adaptation to different habitats
C. Their names
D. Their variety
Question 63: The author mentions tropical Asia in lines 16-17 as an example of a location
where_____.
A. butterfly behavior varies with climate
B. a general theory of butterfly diversity has not yet been firmly established
C. butterflies are affected by human populations
D. documenting plant species is more difficult than documenting butterfly species
Question 64: The word "generated" in line 24 is closest in meaning to_____.
A. requested
B. caused
C. assisted
D. estimated
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs
correction
Question 65: All of the mammals, dolphins are undoubtedly among the friendly
to human
A
B
C
D
Question 66: Many of the important products obtained from trees, one of the
most important is
A
B
C
wood pulp, which is used in paper-making.
D
Question 67: All nations may have to make fundamental changes in their economic, political,
and
A
B
the technological institutions if they are to preserve environment.
C
D
Question 68: Chicago's Sears Tower, now the tallest building in the world, rises 1,522 feet
from the
A
B
C
ground to the top of it antenna.
D
Question 69: It was suggested that Pedro studies the material more thoroughly before
attempting
A
B
C
to pass the exam.
D
Question 70: In just three months H.G. Wells wrote the famous classic The Time Machine for
what
A
B
C
he won a Newberry Caldecot award.
D
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in
meaning to each of the following questions
Question 71: If it hadn’t been for his carelessness, we would have finished the work.

A. He was careless because he hadn’t finished the work. B. If her were careful, we would finish
the work.
C. If he had been more careful, we would have completed the work.
D. Because he wasn’t careless, we didn’t finish the work.
Question 72: The hostess made every effort to see that her guests got the food and drinks they
wanted.
A. The hostess was reluctant to offer her guests food and drinks. B. The hostess tried hard to
please her guests.
C. The guests refused the food and drinks prepared by the hostess.
D. Neither the guests nor the hostess had food or drinks.
Question 73: The meeting was put off because of pressure of time.
A. The meeting started earlier because people wanted to leave early.
B. The meeting was planned to start late because of time pressure.
C. The meeting lasted much longer than usual. D. There was not enough time to hold the
meeting.
Question 74: Twice as many men as women are insurance agents.
A. More men than women have insurance.
B. Male insurance agents outnumber female
agents.
D. Insurance is twice as difficult to sell to women as to men.
Question 75: Most people get fewer colds in the summer than in the winter.
A. A person is more likely to get a cold in the winter than in the summer.
B. More people have summer colds than winter colds. C. People get colder in the summer than
in the winter.
D. The winter is much colder than the summer.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that expresses the
best meaning formed by the given words
Question 76:. No/ doubt/ Alison/ promote
A. It’s no doubt Alison will be promoting.
B. There’s no doubt that Alison will be
promoted.
C. There’s no doubt Alison will promote.
D. It’s no doubt that Alison is promoted.
Question 77: your organization/ possible/ conference/ place
A. Your organization made it possible to take place this conference.
B. Your organization made possible for this conference to take place.
C. Your organization made it possible this conference to take place.
D. Your organization made it possible for this conference to take place.
Question 78: when/ you/ make/ mind/ university/ attend?
A. When are you going to make up your mind about which university to attend?
B. When will you make up your mind which university to attend?
C. When are you going to make your mind about which university to attend?
D. When are you making up your mind about university to attend?
Question 79: I/ not see/ point/ rule/ we/ not/ cycle/ school
A. I can’t see the point of this rule which we don’t cycle to school.
B. I can’t see the point of this rule which says we can’t cycle to school.
C. I don’t see the point of this rule which we are not allowed to cycle to school.
D. I can’t see the point of rule which says we can’t cycle to school.
Question 80: despite / short day/ we/ complain/ much/ do
A. Despite such a short day, we tend to complain about having too much to do.
B. Despite such a short day, we tend to complain having too much to do.
C. Despite a short day, we tend to complain about too much to do.
D. Despite such short day, we tend to complain about having too much do.

-------------HẾT-----------