Da_sinh_b

  • pdf
  • 2 trang
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu số
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ĐÁP ÁN
Môn: SINH HỌC; Khối B

Mã đề thi
279

415

524

731

836

957

C

D

D

D

B

D

D

A

D

B

C

D

D

D

D

C

C

C

A

A

A

C

C

D

C

B

B

D

B

D

D

C

D

D

B

D

A

C

D

A

C

D

A

D

B

A

C

B

D

B

A

A

D

D

C

D

B

D

A

B

B

B

A

A

A

A

C

B

C

C

A

B

A

A

A

A

A

C

C

A

D

D

A

D

B

C

D

A

C

A

B

A

C

D

B

B

B

A

A

B

B

D

A

D

C

C

A

C

A

C

B

B

D

C

B

D

D

A

B

C

B

A

D

C

A

C

C

A

A

B

D

A

D

D

D

B

A

D

C

B

B

A

B

A

D

B

A

C

D

A

A

B

A

C

D

B

D

B

A

D

D

A

D

D

A

A

B

B

A

C

C

A

D

B

C

A

D

C

A

D

A

B

C

D

D

B

B

C

A

B

D

B

A

D

C

C

B

A

1

Câu số
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Mã đề thi
279

415

524

731

836

957

C

B

B

A

B

C

B

D

B

D

A

B

C

D

D

D

C

B

D

D

B

C

C

C

B

B

C

B

B

B

C

D

C

D

A

C

C

C

A

B

C

A

D

C

B

B

B

C

A

C

C

A

D

B

B

D

D

D

D

B

C

B

B

D

A

C

C

B

B

B

B

A

B

C

C

D

B

A

C

B

C

B

C

A

D

A

C

C

C

A

A

A

B

B

C

D

B

C

A

C

D

A

D

A

C

C

C

A

D

B

C

B

A

A

B

A

B

C

A

D

A

A

A

D

B

C

B

C

B

B

D

C

D

A

B

A

C

C

A

C

A

B

D

C

A

D

D

C

C

B

B

C

D

A

A

D

D

C

C

A

D

D

2