Đề thi minh hoạ đánh giá năng lực tiếng anh lớp 12 chương trình thí điểm theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc đề số 1

  • pdf
  • 34 trang
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH – ĐỀ MINH HỌA SỐ 1
KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ: NGHE HIỂU, ĐỌC HIỂU, VIẾT
(Dành cho học sinh lớp 12 đã hoàn thành Chương trình tiếng Anh thí điểm
cấp Trung học phổ thông)
Thời gian làm bài: 120 phút
Họ và tên: ………………………………………………………………………..
Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………..
Số báo danh: …………………………………………………………………….

Hướng dẫn chung:
-

Đề thi có 3 phần: Nghe hiểu (Listening Comprehension), Đọc hiểu (Reading
Comprehension), và Viết (Writing).

-

Thí sinh phải hoàn thành tất cả các phần trong bài thi theo đúng thời gian quy định.

-

Thí sinh phải viết toàn bộ câu trả lời trên tờ bài làm (Answer Sheet).

1

ANSWER SHEET
SECTION 1: LISTENING COMPREHENSION
Part 1: Please circle the correct letter.
Question 1
A
B

C

D

Question 2

A

B

C

D

Question 3

A

B

C

D

Question 4

A

B

C

D

Question 5

A

B

C

D

Part 2: Please circle the correct letter.
Question 6
A
B

C

D

Question 7

A

B

C

D

Question 8

A

B

C

D

Question 9

A

B

C

D

Question 10

A

B

C

D

Question 11

A

B

C

D

Part 3: Please write your answer for each question.
Question 12
Question 13
Question 14
Question 15
Question 16
Question 17
Question 18
Part 4: Please circle the correct letter.
Question 19
T
F

Question 23

T

F

Question 20

T

F

Question 24

T

F

Question 21

T

F

Question 25

T

F

Question 22

T

F

2

SECTION 2: READING COMPREHENSION
Part 1: Please circle the correct letter.
Question 1
A
B

C

D

Question 2

A

B

C

D

Question 3

A

B

C

D

Question 4

A

B

C

D

Question 5

A

B

C

D

Question 6

A

B

C

D

Question 7

A

B

C

D

Part 2: Please write your answer for each question.
Question 8
Question 9
Question 10
Question 11
Question 12
Part 3: Please circle the correct letter.
Question 13

A

B

C

D

Question 14

A

B

C

D

Question 15

A

B

C

D

Question 16

A

B

C

D

Question 17

A

B

C

D

Question 18

A

B

C

D

Part 4: Please circle the correct letter.
Question 19
T
F

Question 23

T

F

Question 20

T

F

Question 24

T

F

Question 21

T

F

Question 25

T

F

Question 22

T

F

3

SECTION 3: WRITING
Part 1: Please write your email in the space given.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

4

Part 2: Please write your story in the space given.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

5

SECTION 1: LISTENING COMPREHENSION
Time: 35 minutes (including transfer time)
Part 1
Questions 1-5
There are five questions in this part. For each question, you will listen to a short recording
and answer by circling A, B, C or D. All the recordings will be played twice. Before we start,
here is an example.
Example: What time will the boy meet the girl?
A. 9:00 a.m.
B. 9:15 a.m.
C. 8:45 a.m.
D. 10:00 a.m.
Answer: The correct answer is C. On the answer sheet, letter C should be circled.
1. What is the girl looking for?
A. a size 6 dress
B. a smaller-size dress
C. a size 8 dress
D. a size 9 dress
2. What will the weather be like tomorrow morning?
A. cloudy in the south and windy in the north
B. cloudy without rain
C. windy without rain
D. cold and rainy
3. When does the gallery close on Sundays?
A. 9:00 p.m.
B. 5:30 p.m.
C. 8:00 p.m.
D. 7:00 p.m.
4. What is the meeting about?
A. the next festival
B. the conference in May
C. the conference preparations
D. the festival in May

6

5.What did the boy do this afternoon?
A. He finished his essay.
B. He did some reading.
C. He watched television.
D. He went for a run.
Part 2
Questions 6-11
In this part, you will hear two short talks on two different academic topics. For each talk, you
will answer three questions by circling A, B, C or D. Each talk will be played twice.
Talk 1
6. What is the talk mainly about?
A. The climate and weather of San Francisco
B. Interesting places to visit in San Francisco
C. The history of San Francisco
D. The parks in San Francisco
7. According to the lecturer, which of the following is true about San Francisco?
A. There is so much fog in the winter.
B. The temperature may change quickly within a short time.
C. Humidity is a big problem.
D. The weather is agreeable all year round.
8. According to the talk, a good time to visit San Francisco is________.
A. spring
B. summer
C. winter
D. autumn
Talk 2
9. What is the main topic of this talk?
A. The number of nonnative users of English
B. The use of English for science and technology
C. The expansion of English as an international language
D. Native speakers of English

10. According to the talk, when did English begin to spread all over the world?

7

A. Around 1350
B. In the 1600s
C. In the 17th and 18th centuries
D. In the 15th century
11. According to the lecturer, approximately how many nonnative users of English are there
in the world today?
A. 350 million
B. Half a million
C. 700 million
D. 900 million
Part 3
Questions 12-18
There are seven questions in this part. You will hear a man talking about yoga classes. For
each question, fill in the numbered space with ONE WORD or ONE NUMBER. The
recording will be played twice.

YOGA CLASSES
The Fitness Center will start up yoga classes in response to (12) __________from the
members of the centre.
An instructor with (13) __________ years of experience will teach the class.
The class is (14) __________ for employees.
The classes will last for about (15) __________ weeks.
A (16) __________history form is required to register.
Loose-fitting (17) __________ are highly recommended.
You can buy a mat for practice at (18) __________.

Part 4
8

Questions 19-25
There are seven questions in this part. You will hear a conversation between a student and
the librarian. Decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, circle T (True).
If it is incorrect, circle F (False). The conversation will be played twice.
19. A professor asked his students to go to the library to borrow some materials. T

F

20. The student has to return the articles after two hours.

T

F

21. The student is afraid that he can’t finish the articles so quickly.

T

F

22. Students can bring the articles home if they want.

T

F

23. The student can’t borrow books because he hasn’t got a library card yet.

T

F

24. The student will apply for the library card later.

T

F

25. There is someone to help the student with his library card.

T

F

***** END OF SECTION 1 *****

9

SECTION 2: READING COMPREHENSION
Time: 40 minutes (including transfer time)
Part 1
Questions 1-7
Read the text in each question. What does it say? Choose the best explanation for each text.
On the answer sheet, circle A, B, C or D.

1.
A. Members of staff should wear
gloves before they start working.
B. Workers must keep their hands free
when they enter work place.
C. Staff members’ hands have to be
cleanbefore they work again.
D. Employees can return to work to
have their hands washed.
2.
A. Visitors can leave the building this
way.

EXIT  ONLY  

Please  use  entrance  at  
far  end  of  building  

B. Visitors use this way to enter the
building.
C. Visitors should walk a long way
to go out of this building.
D. Visitors have to go to the end of
the building.

3.

Free  Gift  Guide  
–  Pick  up  your  free  copy  –  
Order  today  by  6p.m.  and  collect  in  
store  tomorrow  from  midday  

A. The gift can be collected right
after the customer fills out the
order form.
B. The gift can be collected from the
store before noon tomorrow.
C. The earliest time for the gift to be
collected is at noon tomorrow.
D. The tourist guide picks up free
gifts for visitors soon.

10

4.

5  for4  

on  all  Ella’s  Kitchen  Products  
Buy  any  5  and  the  cheapest  is  
free  

A. Customers won’t have to pay for the
most expensive item if they buy five
products.
B. Customers have to buy at least five
products to get an extra one for free.
C. Customers have to pay for only four
Ella’s Kitchen products if they buy
five.
D. Customers can buy 5 or 4 products
and get one free.

5.
A. Rosie may send Samuel a message to
agree to their meeting.
Hi Rosie,
Want to meet for a coffee tomorrow? I
heard from a friend  a new cafe right
across the street from Libera Cinema
which looks great. Text me back for the
time to meet.
Samuel

B. The new cafe is next to Libera
Cinema.
C. Samuel has been to the new café
before.
D. Rosie wants Samuel to see her at a
new café.

6.
Buy 1 get the   second FREE
Applicable to all products
marked “SALE”
ONLY TODAY

A. You will get a discount if you buy
any two items of the same product.
B. The “SALE” products are applicable
for one day only.
C. The whole store is on sale today.
D. The sale starts today and applies to
all products.

7.

NO PUBLIC ACCESS

A. This area is temporarily closed during
public holidays.

This area is currently
closed for building works

B. Visitors can access this building on
public holidays.

 

C. No staff member is allowed to get
into this area.
D. Visitors cannot enter this area due to
construction works.
11

Part 2
Questions 8-12
Read the description about Duong, and the advertisement on Free English Classes. Complete
Duong’s Application Form. Use ONE WORD or ONE NUMBER for each gap. Write the
answer on the answer sheet.

Free English classes
As part of the Certificate in English Language Teaching
(CELT) program, four hours of free English classes were
offered weekly to our university students and language
learners from the wider community.
The Center’s free English classes are very popular and
Duong is a seventeen-year-old student
at Hai Ba Trung High School. He is
looking for English extra classes during
the coming summer vacation. He has
studied English since he was 10 years old
and passed the pre-intermediate level in
English. Therefore, Duong would like to
be in higher level classes. He is free all
mornings, except Monday and Thursday.

provide a great experience for our trainee teachers. These
general English classes cover the four main skills of
listening, reading, writing and speaking. The classes are
offered in three levels: Beginning, Pre-intermediate and
Intermediate.
To confirm your place in these classes, please fill out the
form and email it to [email protected]. We will be
looking for students for the summer 2016.
All classes are in the morning (Pick one day for
Listening and Speaking, and another for Reading and
Writing)
1. Monday and Wednesday: Listening and Speaking
2. Thursday and Friday: Reading and Writing

12

APPLICATION FORM
CELT Free English Classes
Summer 2015 Intake
Name

Hoang Anh Duong

Age

(8) .................................

Years of learning
English

(9) ........................ years

Preferred level

(10) .................................

Days preferred

Listening and Speaking: (11) .........................
Reading and Writing: (12) .............................

Part 3
Questions 13-18
Read the text and questions below. Choose the best answer to each of the questions. On the
answer sheet, circle A, B, C or D.
Kot is not like any other foreign investors in Vietnam that I have met.
His full name is Rafi Kot, the 55-year-old general director of Family Medical Practice
Vietnam, a chain of healthcare clinics with eight facilities in the whole country. Kot arrived
in Vietnam in 1988, maybe earlier than most other foreign investors, and has been staying
since then and may stay forever. For a man who speaks of himself as a perfectionist, Kot says
he cannot just leave Vietnam yet because his duty in this country is not completed yet.
Actually, as a doctor who joined a charity program started by a German nongovernmental organization, his destination should have been Africa rather than Vietnam, but
then fate brought him to this Southeast Asian country when another doctor in the program
could not make his way to Vietnam, and Kot was chosen in replacement.
His first stop in Vietnam was in the northern province of Ninh Binh, where he and his
team were in charge of developing healthcare services for an expected period of six months.
Recalling the days when he first arrived in Ninh Binh, Kot says he was in shock when seeing
the poor lives of local people, whom he describes as rustic people, or “nha que” in his perfect
Vietnamese, along with the out-of-date healthcare facilities and equipment there. At that
moment, Kot knew he wanted to be a part of developing ahealthcare system for Vietnam.

13

“I love challenges and want to work for changes. I love this country and want to make
a contribution to its development,” Kot says. “If everything was too easy, I would get bored
and there would be no reason for me to stay.”
In 1994, Kot opened his first healthcare center in Vietnam. In 2002, he got married to
a Vietnamese woman and now has two sons and a daughter. “I love my family very much,
and I love Vietnam as well,” Kot says. And that love has made him stay in this country,
despite many difficulties.
13. Where did Kot originally plan to go when he joined the German charity program?
A. Africa

B. Asia

C. Australia

D. Europe

14. What does “his” in the last line of the second paragraph refer to?
A. another doctor
C.

B. fate

Kot

D. Vietnam

15. What kept Kot back in Vietnam after the first six months in Ninh Binh?
A. his friends in Ninh Binh
B. his family
C. his ambition for change
D. the German organisation
16. The word “out-of-date” in the third paragraph is closest in meaning to ________.
A. different

B. expensive

C.

D. useless

old

17. What is the best word to describe Kot’s life in Vietnam now?
A. Boring

B. difficult

C. exciting

D. happy

18. Where is this passage most likely to be found?
A. A business journal
B. A personal website
C. A doctor’s diary
D. A newspaper
Part 4
Questions 19-25
Read the text below about a city in central Vietnam called Hue. Read the questions and
decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, circle T (True) on the answer
sheet. If it is incorrect, circle F (False) on the answer sheet.

14

Hue is a city in central Vietnam. This city used to be the national capital during the
Nguyễn Dynasty from 1802 to 1945. Since then, it has remained a peaceful city with many
tourist attractions. With the Perfume River winding its way through the heart of the city, Hue
is divided into two halves. To the north of the river, most of the construction still retains
traces from the past, while the south side has seen much faster growth with high buildings
and shopping areas.
Hue is home to a big cultural event every two years, the Hue Festival. This is a great
chance for not only Hue locals but also international artists and performers to come and share
their cultures. This event brings together the best cultural traditions of different countries
around the world to this picturesque city in the heart of Vietnam. Despite all the fastchanging trends of the modern society, this event helps to preserve traditional cultural values.
Hue also boasts some of the best historical values in Vietnam, making it one of the most
desirable destinations for both domestic and international visitors. Here tourists can enjoy the
royal atmosphere by visiting several royal tombs and especially the Imperial City which was
home to the Nguyễn Dynasty. Local specialties are also plentiful, ranging from the famous
clam rice to a variety of traditional cakes made from rice flour. Here you can also go and
experience the local traditions by visiting and shopping at some handicraft villages a dozen
kilometers from the city center. Despite the introduction of mass production industries, it is
amazing that several traditional and hand-made local products remain popular among Hue
local people as well as tourists.
In the modern times, Hue has also become a busy urban area. Among the traditional
markets are big shopping centers, and beside traditional restaurants are exotic fast food stores
like the KFC or Lotteria. Although more cars run on local roads, you can still find several
men leisurely riding tricycles (or ‘xich-lo’) along the streets taking tourists on sight-seeing
tours of the city. It is pleasing to see the co-existence of the old and new in one single city
like Hue.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Hue was the capital of Vietnam for more than one and a half centuries.
The south of the city is less modern than the north.
Hue Festival is a yearly event.
The Nguyễn Dynasty used to live in the Imperial City.
You can buy many products made by hand when you visit Hue.
The tricycles (or ‘xich-lo’) travel very fast.
The writer enjoys seeing the co-existence of tradition and modernity in
Hue city.
***** END OF SECTION 2 *****

15

SECTION 3: WRITING
Time: 45 minutes
Part 1
Your friend asked you to go to the market or supermarket to buy something for your class
party at the weekend. However, you cannot go with him/her.
Write an email to your friend. In your email, you should:
-­‐

apologise for not being able to go;

-­‐

tell him/her the reason;

-­‐

suggest two options: another time to go or a classmate who can go with him/her;

-­‐

tell him/her to prepare a shopping list to save time.

Write in about 80 -100 words.
Write your answer on the answer sheet.
Part 2
Your English teacher has asked you to write a story.
Your story must begin with this sentence:
What an interesting lesson!
Write your story in about 100 - 120 words.
Write your answer on the answer sheet.

***** END OF TEST *****

16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH - ĐỀ MINH HỌA SỐ 1
KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ: NÓI
(Dành cho học sinh lớp 12 đã hoàn thành Chương trình tiếng Anh thí điểm
cấp Trung học Phổ thông)

1

SECTION 4: SPEAKING
Time: Approximately 13 minutes
Part 1: Interview
Questions for Candidate A
1. What is your name?
2. How often do traffic jams happen in your hometown?
3. What means of transport do people in your hometown like?
4. What means of private transport do you like?
5. What are some advantages and disadvantages with this means of transport?
Questions for Candidate B
1. What is your name?
2. How often do you use public means of transport?
3. What public means of transport do you like?
4. Should people be encouraged to use bicycle?
5. What are some advantages and disadvantages of using bicycles?

Part 2: Monologue/Picture description
Candidate A will be given the following picture:

Question for candidate A: "This photograph shows a means of transport. Please tell us what
you can see in the photograph."

2

Candidate B will be given the following picture:

Question for Candidate B: "This photograph shows a means of transport. Please tell us what
you can see in the photograph."

Part 3: Paired discussion or further individual discussion
Option 1: Dialogue/Paired discussion
Intro text: In Part 3, you will discuss a given topic together.
The interlocutor will ask the two candidates: Do you agree with the statement: “Bicycle
riding is good for your health”? Support your agreement or disagreement with examples and
reasons.
Let’s now start the discussion. Candidate A, could you start please? Could you start,
Candidate B?
Option 2: Further individual discussion with the examiner
Intro text: In Part 3, you will answer further questions given by the interlocutor.
Questions for candidate A
1. Should students who live near their school walk to school? Why or why not?
2. What causes traffic jams in your hometown?
3. What are some solutions to reduce traffic jams?

3

Questions for candidate B
1. What are some public means of transport in your country?
2. What are some advantages of using public means of transport?
3. What are some disadvantages of using public means of transport?

4