Đề toán lần 2 câu lạc bộ yêu toán lý

  • pdf
  • 1 trang
Fanpage : www.facebook.com/clubyeuvatli
Group : www.facebook.com/groups/club.yeu.vl

Thời gian: 180 Phút

2x 1
.
x 1
b, Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y  e x ( x 2  x  1) trên [0; 2] .

Câu 1: a, Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y 

Câu 2: Giải phương trình: log3 ( x  1)2  log 3 (2 x  1)  2
Câu 3: Tìm các số thực x, y thoả mãn: x(3  5i)  y(1  2i)3  9  14i .
Câu 4: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  x3  4 x , trục hoành, đường thẳng x  2
và x  4 .
x 3 y 2 z 6


và mặt phẳng
2
4
1
đi qua A, cắt (d), (P) lần

Câu 5: Trong không gian cho điểm A(-1;2;0) và đường thẳng: (d ) :
( P) : 2 x  y  z  3  0 .

Viết

phương

trình

đường

thẳng

lượt tại B, C sao cho: AC  2 AB  0 .

3
. Tính giá trị biểu thức: A  (1  tan x )(1  tan y) .
4
4
b, Cho một đa giác đều gồm 20 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên ra một tam giác bất kì lập thành từ 20 đỉnh
trên. Tính xác suất để tam giác được chọn là một tam giác vuông.
Câu 6: a, Cho: 0  x , xy

Câu 7: Cho hình chóp S.ABHC có ABC là tam giác vuông tại A, SH  ( ABC ) , AB = AC = a,

SBA  SCA  900 , góc giữa cạnh bên SA với mặt phẳng đáy bằng 600. Tính theo a thể tích khối chóp
S.ABC và khoảng cách giữa 2 đường thẳng BC, SA.
Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình vuông ABCD tâm E . Một đường thẳng qua A cắt cạnh
BC tại điểm M và cắt đường thẳng CD tại điểm N . Gọi K là giao điểm giữa EM và BN . Xác định tọa
độ các đỉnh của hình vuông A B C D
biết rằng tọa độ đỉnh C 14 ; 2  , phương trình đường thẳng
EK : x  y  4  0 và điểm B thuộc đường thẳng d : 2 x  y  10  0 có hoành độ lớn bé hơn hoành độ của

điểm K .
x3  1

x2  x

 4 4x  3  2
Câu 9: Giải bất phương trình:
4
3
2x 1
2x  x 1

Câu 10: Cho a,b,c là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
1
1
1 1
20
P= 2 2 2  2  2  2 
a b c
a
b
c
a b c
————HẾT————
Group CLUB Yêu Toán: https://www.facebook.com/groups/yeutoanphothong
Nhà tài trợ giải thưởng
– Giải nhất là một gói câu hỏi luyện thi đại học trên www.lize.vn
Lời giải chi tiết sẽ chỉ được gửi cho người tham gia thi thử trực tiếp và gửi bài làm về club.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tổ Toán: Trần Tuấn Minh, Nguyễn Minh Thành, Tuấn Thành

15/11/2015