Sinhct_dh_k13_da 1373445025

  • pdf
  • 2 trang
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

196

371

C
C
A
A
A
D
C
B
D
C
D
D
B
D
D
A
B
B
A
B
D
B
B
B
B
C
B
C
C
A
A
C
B
D
D
C
C
A
B
D
A
C
A

D
C
A
D
B
D
C
B
D
D
B
A
B
C
D
C
D
D
B
A
C
C
C
B
A
C
D
B
D
C
A
B
B
A
A
B
A
A
C
C
C
A
A

ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn thi: SINH HỌC; Khối B
(Đáp án có 02 trang)
Mã đề - Đáp án
527
638
D
D
C
C
A
D
B
C
A
D
A
A
D
A
B
D
D
D
A
B
D
A
A
C
C
C
C
B
C
C
C
B
A
A
B
A
D
B
B
A
B
C
D

D
B
B
D
D
D
A
A
C
B
A
B
B
C
D
C
C
C
C
C
A
A
D
D
B
A
D
B
C
D
C
C
A
D
B
A
B
C
D
C
A
D
B

749

958

D
C
D
A
A
C
A
D
B
B
C
A
D
A
B
C
B
B
C
D
D
C
D
C
A
A
C
A
D
B
B
C
D
C
C
C
B
B
A
B
A
C
D

D
A
C
D
B
C
A
B
B
C
C
C
A
D
D
B
D
A
C
D
C
D
C
D
D
C
A
A
B
A
B
B
A
D
A
D
D
C
B
D
B
D
A

Câu
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

196

371

B
A
A
A
D
A
B
D
C
C
C
D
A
D
B
C
D

B
A
C
B
D
D
C
A
A
A
B
D
B
C
B
D
D

Mã đề - Đáp án
527
638
B
D
C
B
B
B
C
A
B
D
C
D
A
D
A
C
B

B
B
A
D
C
D
B
D
C
B
A
A
B
A
A
A
C

749

958

D
C
D
A
C
A
D
A
B
B
A
B
A
B
D
B
D

B
C
B
A
B
A
B
A
A
C
D
B
C
C
C
B
A