300 câu trắc nghiệm toán mũ – logarit có đáp án (p1)

  • pdf
  • 44 trang
http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

Tổng hợp: Nhóm Toán

http://dethithu.net
NGÂN HÀNG ĐỀ THI THPT 2017
CHUYÊN ĐỀ : MŨ – LÔGARIT
ĐỀ 01

De
C©u 1 : Hàm số

y

x ln( x

x2 )

1

A. Hàm số có đạo hàm

x2

1

y'

ln( x

C©u 3 :

A.

(

B.

; 2)

Giá trị của biểu thức P
9

5.0,2x

)

B.

(

;1)

10

D. 10

26 có tổng các nghiệm là:

B. 2

4

(0;

)

http://dethithu.net

C.

2

D.

)

u.N
iTh

1

(1;

23.2 1 5 3.54
là:
10 3 :10 2 (0,1) 0

Nghiệm của bất phương trình

A. 1 x

C.

( 2;0)

B. 9

A. 4

(0;

nghịch biến trên khoảng :

x2 .e x

C©u 4 : Phương trình 5x

C©u 5 :

D. Hàm số giảm trên khoảng

D

Th

A.

y

B. Hàm số tăng trên khoảng

x2 )

1

C. Tập xác định của hàm số là

C©u 2 : Hàm số

. Mệnh đề nào sau đây sai ?

C. 1

32.4 x

18.2x

1

0

là:

1
16

x

1
2

D. 3

C. 2

http://dethithu.net

x

4

D.

4

x

1

C©u 6 : Tìm m để phương trình sau có đúng 3 nghiệm: 4x  2x 2  6  m
2

A. 2  m  3

C©u 7 : Phương trình 31

B. m  3

x

31

x

2

C. m  2

10

D. m  3
http://dethithu.net

A.

Có hai nghiệm âm.

B. Vô nghiệm

C.

Có hai nghiệm dương

D. Có một nghiệm âm và một nghiệm

C©u 8 :

1
Tập nghiệm của phương trình
25

x 1

et

dương

1252x bằng

1

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

A.

1

B.

4

1
4

C.

C©u 9 : Nghiệm của phương trình log 4 (log2 x ) log2 (log 4 x )
A.

x

2

B.

De
C©u 10 : Nếu a

log30 3 và b

x

4

x

C.

log30 5 thì:

D.

1
8

D. x

16

2 là:
8

http://dethithu.net

A. log30 1350

2a

b

2

B. log30 1350

a

2b 1

C. log30 1350

2a

b 1

D. log30 1350

a

2b

C©u 11 :

C.

Th

A.

Tìm tập xác định hàm số sau: f ( x)  log 1
2

2

3  2x  x 2
x 1

http://dethithu.net

 3  13
  3  13 
D
; 3   
;1
2
2

 


B.

 3  13
  3  13 
D  
; 3   
;1
2
2

 


D. D   ;

D   ; 3  1;   


u.N
iTh
3  13   3  13
;  

2
2
 


C©u 12 : Phương trình 4x  x  2x  x1  3 có nghiệm:
2

x  1

A. 
x  2

2

 x  1

B. 
x  1

x  0

C. 
x  1

C©u 13 : Tính đạo hàm của hàm số sau: f ( x)  x x
A.

f '( x)  x x1 ( x  ln x)

B.

f '( x)  x x (ln x  1)

http://dethithu.net

C.

f '( x)  x x

C©u 14 : Phương trình: log3 (3x  2)  3 có nghiệm là:
A.

11
3

B.

25
3

 x  1

D. 
x  0

D.

f '( x)  x ln x

http://dethithu.net

C.

29
3

D. 87

C©u 15 : T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

A. Hµm sè y = loga x víi a > 1 lµ mét hµm sè nghÞch biÕn trªn kho¶ng (0 ; +)

et

B. Hµm sè y = loga x víi 0 < a < 1 lµ mét hµm sè ®ång biÕn trªn kho¶ng (0 ; +)
C. Hµm sè y = loga x (0 < a  1) cã tËp x¸c ®Þnh lµ R

2

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

D. §å thÞ c¸c hµm sè y = loga x vµ y = log 1 x (0 < a  1) th× ®èi xøng víi nhau qua trôc hoµnh
a

C©u 16 : Giả sử các số logarit đều có nghĩa, điều nào sau đây là đúng?
B. loga b  log a c  b  c

C. log a b  log a c  b  c

D. loga b  log a c  b  c

De

A. Cả 3 đáp án trên đều sai

C©u 17 : Hàm số
A.

C©u 18 :

C.

http://dethithu.net

đồng biến trên khoảng :

x ln x

B.

)

1
;
e

C.

4
(e  e  x ) 2

B.

f '( x)  e x  e x

f '( x) 

ex
(e x  e  x ) 2

D.

f '( x) 

5
(e  e  x ) 2
x

log15 3 thì:

u.N
iTh

C©u 19 : Nếu a
A. log 25 15

3
5(1 a )

B. log 25 15

5
3(1 a )

C. log 25 15

1
2(1 a )

D. log 25 15

1
5(1 a )

C©u 20 : Cho ( 2
A. m
C©u 21 :

A.

1)m

n

( 2

1)n . Khi đó

B. m

Nghiệm của phương trình 8
1, x

x

2
7

B.

2x 1
x 1

x

0

0,25.

(x

2

7x

2
7

1, x

x

2)

3

B.

x

32

x

n

D. m

n

D. x

1, x

là:

2
7

x

1, x

C. (

;2)

D. (2;

3

D.

C.

2
7

là:

B.

C©u 23 : Nghiệm của phương trình 32
A.

C. m

30 là:

Phương trình vô
nghiệm

C.

x

et

\ {2}

http://dethithu.net

n

C©u 22 : Tập xác định của hàm số y
A.

1
e

http://dethithu.net

f '( x) 

x

0;

D.

(0;1)

e x  e x
Tính đạo hàm của hàm số sau: f ( x)  x  x
e e

Th

A.

(0;

y

x

)

1

3

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C©u 24 :

10  x

Tập xác định của hàm số y  log3 x 2  3x  2 là:

A. (1; )

C©u 25 : Giá trị của a 8 loga2 7 0

De
A. 7 2

C©u 26 :

C. (;1)  (2;10)

B. (;10)
a

1 bằng

D. (2;10)

http://dethithu.net

B. 7 8

C. 716

D. 7 4

C. 4

D. 2


 

Cho f(x) = ln sin 2x . §¹o hµm f’   b»ng:
8

A. 1

32 x

1

4.3x

1

Th

C©u 27 : Phương trình

B. 3

có hai nghiệm

0

trong đó

x1 , x 2

x1

, chọn phát biểu

x2

đúng?

x1

2x2

1

C©u 28 : Tập xác định của hàm số

f x

log

A.

C©u 29 :
A.
C©u 30 :

x

x2

0

B.

1

1

x

B.

Giá trị của biểu thức P

C©u 31 : Cho
A

2

x

2x  2
x

log 2 m

3 a a

log 8 x 1

D.
3

với

m

x  2, x   log 2 5

B.

A

1

là:

C.

x

3

D.

C.

x4

D.

25log5 6 49 log7 8 3
là:
31 log9 4 4 2 log2 3 5log125 27

0; m

x1.x 23

a

1

x

A

log m 8m

a

D. 12

. Khi đó mối quan hệ giữa

C.

A

x  3, x  log3 5

http://dethithu.net

C. 9

1

1

 15 là:

B. 10

a

2

x2

1 log 1 3 x

3

Nghiệm của phương trình 3 .5
x 1

x1

C.

2

x 1

A. 8

A.

B.

u.N
iTh

A.

2 x1

3 a
a

D.

A
Aa

3

là:

a a

C©u 32 : Hµm sè y = ln  x2  5x  6  cã tËp x¸c ®Þnh lµ:
A. (-; 2)  (3; +)

B. (0; +)

C. (-; 0)

 13 

A.  4; 
 213 

B.  ; 
2


13

et

C©u 33 : Tập các số x thỏa mãn log0,4 ( x  4)  1  0 là:

D. (2; 3)C.  ;   
2


D. (4;  )

4

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C©u 34 : Cho hàm số
A.
C.

y

x.e

max y

1
; min y
e x 0;

min y

1
;
e

x 0;

x 0;

x

, với

x

0;

. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ?

1
e

B.

không tồn tại

D.

max y

x 0;

De

C©u 35 : Tập nghiệm của bất phương trình 32.4x
A. ( 5; 2)

18.2x

B. ( 4; 0)

max y

1
; min y
e x 0;

max y

1
;
e

x 0;

x 0;

1

0

không tồn tại

min y

x 0;

0 là tập con của tập :

C. (1; 4)

D. ( 3;1)
http://dethithu.net

C©u 36 : T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

A. Hµm sè y = ax víi 0 < a < 1 lµ mét hµm sè ®ång biÕn trªn (-: +)

Th

B. Hµm sè y = ax víi a > 1 lµ mét hµm sè nghÞch biÕn trªn (-: +)
C. §å thÞ hµm sè y = ax (0 < a  1) lu«n ®i qua ®iÓm (a ; 1)
x

1
D. §å thÞ c¸c hµm sè y = a vµ y =   (0 < a  1) th× ®èi xøng víi nhau qua trôc tung
a
x

u.N
iTh

C©u 37 : Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?

B. logx2 3 2007

A. log3 5

0

C. log3 4

log4

1
3

D. log0,3 0, 8

logx2

3

2008

0

C©u 38 : Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số sau: f ( x)  x. cot gx
A.

f ' ( x)  cot gx 

C.

f ' ( x)  cot g1

C©u 39 :

1

3

2

Cho (a

A. a

2

3

B.

1)

f ' ( x)  x. cot gx

D.

f ' ( x)  tgx 

2
3

1

b

b
a

C.

1

(a

3

http://dethithu.neta

x
cos 2 x

3

1

3

2

et

C©u 40 :

3

B.

3 . Khi đó giá trị của biểu thức log

Cho loga b

A.

x
sin 2 x

1

D.

1) 3 . Khi đó ta có thể kết luận về a là:

B. a

1

C. 1

a

2

D. 0

a

1
5

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C©u 41 :

Hµm sè y = log

5

B. R

A. (0; +)

De
C.

x ) là:

2cos2x .ln2 (1

x)

2 sin 2x .ln(1
1 x

x)

f '(x )

2cos2x.ln2(1

x)

2 sin 2x.ln(1

x)

ex

y

y'

x

1

ex

(x

B. f '(x )

2cos2x .ln2 (1

D. f '(x )

2cos2x

D. Hàm số tăng trên

(0;1)

4

C©u 45 :

A.

;1

2;

P

P

4

x log2 4 x

là:

1;2

B.

x

log 2

5.2 x 8
2x 2

B.

P

Giải phương trình
trị

3x 1
16

3
là:
4

u.N
iTh

Nghiệm của bất phương trình log 4 3x 1 .log 1
x

2 ln(1

B. Hàm số đạt cực đại tại

1)2

C. Hàm số đạt cực tiểu tại

A.

2 sin 2x
1 x

x)

x)

. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ?

Th

A. Đạo hàm

C©u 44 :

sin 2x.ln2 (1

f '(x )

C©u 43 : Cho hàm số

D. (-; 6)

C. (6; +)

C©u 42 : Đạo hàm của hàm số f (x )

A.

http://dethithu.net

1
cã tËp x¸c ®Þnh lµ:
6x

C.

3

x

với

8

x

x

(0;1)

\ 1

http://dethithu.net

1;2

D. x

0;1

2;

là nghiệm của phương trình trên. Vậy giá

C.

P

D.

2

P

1

C©u 46 : Bất phương trình log2 (2x  1)  log3 (4x  2)  2 có tập nghiệm:
A. (;0)
C©u 47 :

Phương trình 3x.5

2x 2
x

15 có một nghiệm dạng x

dương lớn hơn 1 và nhỏ hơn 8. Khi đó a

C©u 48 : Cho phương trình
A.

log 2 6 4 2

B. 8
log 4 3.2 x

B.

2

2b bằng:

C. 3
1

x 1

loga b , với a và b là các số nguyên

có hai nghiệm
C.

4

http://dethithu.net

et

A. 13

D.  0;  

C. (;0]

B. [0; )

D. 5

x1 , x 2 .

Tổng

x1

x2

D.

là:
6

4 2

6

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C©u 49 : Giải bất phương trình: ln( x  1)  x
A. Vô nghiệm

C. 0  x  1

x0

B.

C©u 50 : Nghiệm của phương trình: 4log
x  0, x 

1
4

De
A.

http://dethithu.net

x

B.

2 2x

D.

x2

 xlog2 6  2.3log2 4x .
2

1
4

C.

x

2
3

D. Vô nghiệm

C©u 51 : Điều nào sau đây là đúng?
A. am  an  m  n

B. am  an  m  n

C. Cả 3 câu đáp án trên đều sai.

m
m
D. Nếu a  b thì a  b  m  0

Th

C©u 52 : Nếu a

log 2 3 và b

log 2 5 thì:

http://dethithu.net

1
3

1
a
4

1
b
6

B. log 2 6 360

1
2

1
a
6

1
b
3

C. log 2 6 360

1
2

1
a
3

1
b
6

D. log 2 6 360

1
6

1
a
2

1
b
3

C©u 53 :

A.

Phương trình

2

u.N
iTh

A. log 2 6 360

1
5 lg x

2
1 lg x

1 có số nghiệm là

B. 1

http://dethithu.net

C. 3

D. 4

C. (0; )

D.

C©u 54 : Tập giá trị của hàm số y  a x (a  0, a  1) là:
A. [0; )

C©u 55 : Bất phương trình: xlog
1A.  ; 2 
10 

\{0}

B.
2

x4

 32 có tập nghiệm:

1B.  ; 4 
 32 

1C.  ; 2 
 32 

1D.  ; 4 
10 

C©u 56 : Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: f ( x)  2x1  23 x
A. 4

C. -4

 x  y  30
có nghiệm:
log x  log y  3log 6

Hệ phương trình 
 x  16
 x  14


 y  14
 y  16

A. 

 x  15
 y  15 và

B. 

D. Đáp án khác

et

C©u 57 :

B. 6

 x  14

 y  16

7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

 x  15
 y  15

 x  18
 x  12

 y  18 và  y  12

D. 

C. 

http://dethithu.net

C©u 58 : Hµm sè y =  x2  2x  2  ex cã ®¹o hµm lµ :
B. y’ = -2xex

A. KÕt qu¶ kh¸c

C. y’ = (2x - 2)ex

D. y’ = x2ex

De

C©u 59 : Tập giá trị của hàm số y  loga x( x  0, a  0, a  1) là:
A. (0; )

B. [0; )

C©u 60 :

Cho biểu thức

a

b

2

a

B. a

D.

Cả 3 đáp án trên
đều sai

1

4 ab

Th

A. b

C.

, với b

a

0 . Khi đó biểu thức có thể rút gọn là

C. a

b

D. a

b

u.N
iTh

Truy cập http://dethithu.net thường xuyên để cập nhật nhiều Đề Thi Thử THPT Quốc Gia,
tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn ,Sinh , Sử, Địa
được DeThiThu.Net cập nhật hằng ngày phục vụ sĩ tử!
Like Fanpage Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi:
http://facebook.com/dethithu.net để cập nhật nhiều đề thi thử và tài liệu ôn thi hơn
Tham gia Group: Ôn Thi ĐH Toán - Anh để cùng nhau học tập, ôn thi:
http://facebook.com/groups/onthidhtoananhvan
Facebook Admin DeThiThu.Net ( Hữu Hùng Hiền Hòa):
http://facebook.com/huuhunghienhoa

et
8

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!
ĐÁP ÁN

{
{
)
{
{
{
{
{
{
)
{
{
{
{
{
{
)
{
)
{
)
{
{
{
{
{

)
|
|
|
)
|
|
|
|
|
|
)
|
|
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
)

}
)
}
}
}
}
}
}
)
}
)
}
)
}
)
}
}
)
}
}
}
}
)
}
}
}

De

Th

~
~
~
)
~
)
)
)
~
~
~
~
~
)
~
~
~
~
~
)
~
)
~
)
)
~

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

{
{
{
{
{
)
{
)
{
{
)
)
)
{
)
{
{
{
{
)
{
{
{
{
{
)
{

)
)
|
)
|
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
)
|
)
|
|
)
)
)
|
|
|
|

}
}
)
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
)
}
}
}
}
)
)
}
)

~
~
~
~
)
~
~
~
)
)
~
~
~
)
~
~
)
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

55
56
57
58
59
60

{
)
{
{
{
)

|
|
|
|
|
|

)
}
)
}
)
}

~
~
~
)
~
~

et

u.N
iTh

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

9

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

NGÂN HÀNG ĐỀ THI THPT 2017
CHUYÊN ĐỀ : MŨ – LÔGARIT
ĐỀ 02

De

C©u 1 : Số nghiệm của phương trình: 3x  31 x  2 là
A. 0

C©u 2 :

B. 3

C. 1

log 2 x  3  1  log3 y

. Tổng x  2 y bằng

(x; y) là nghiệm của hệ 

log 2 y  3  1  log3 x

B. 9

Th

A. 6

D. 2

C. 39

D. 3

C. 2

D. 1

C©u 3 : Số nghiệm của phương trình 3x  31 x  2
A. Vô nghiệm

B. 3

C©u 4 : Số nghiệm của phương trình
x+ 2x+5

A. 4

-2

1+ 2x+5

+ 26-x - 32 = 0 là :

u.N
iTh

2

B. 2

C. 1

D. 3

C©u 5 : Hàm số y = ln(x2 -2mx + 4) có tập xác định D = R khi:
A. m < 2
C©u 6 :

1
Phương trình  
2

A. -1

B.

C. m = 2

2 x 2  5 x  2  ln

Tập xác định của hàm số

A. 1; 2
C©u 7 :

B. -2 < m < 2

D. m > 2 hoặc m < -2

1
là:
x 1

1; 2 

2

C.

1; 2

D. 1; 2 

3 x

 2.4 x  3.( 2)2 x  0

B. log2 5

C. 0

D. log2 3

3

A. 3
C©u 9 :

et

C©u 8 : Số nghiệm của phương trình log3 ( x 2  4 x)  log 1 (2 x  3)  0 là:

C. Vô nghiệm.

B. 2
 y2  4x  8

Số nghiệm của hệ phương trình 

2

x 1

 y 1  0

là:

D. 1

1

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

A. Vô nghiệm

B. 2

C. 3

D. 1

C©u 10 : Tập xác định của hàm số y  ( x2  3x  2)e là:
(1; )

B.

C. (2; 1)

D.  2; 1

De

A. (; 2)

C©u 11 :

3

2

Nếu a 3  a 2 và logb

3
4
 logb thì:
4
5

A. 0 < a < 1, 0 < b < 1

B. 0 < a < 1, b > 1

C. a > 1, 0 < b < 1

D. a > 1, b > 1

Th

C©u 12 : Cho a>0, b >0 thỏa mãn a2  b2  7ab . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
1
2

3
2

A. 3log(a  b)  (log a  log b)

B. log(a  b)  (log a  log b)

C. 2(log a  log b)  log(7ab)

D. log

ab 1
 (log a  log b)
3
2

A.

 1;1

u.N
iTh

C©u 13 : Tập nghiệm của bất phương trình 32 x1 10.3x  3  0 là :
B.

 1;0 

C.

 0;1

D.

 1;1

C©u 14 : Phương trình 4x  m.2x1  2m  0 có hai nghiệm x1 , x2 thỏa x1  x2  3
khi
A. m  4
C©u 15 :

B. m  2

C. m  1

Tập nghiệm của bất phương trình log3 x < log

A.

(0;12)

C.

(9;16)

3

D. m  3

(12-x) là :

B.

(0;9)

D.

(0;16)

C©u 16 : Hàm số y = x.lnx có đạo hàm là :

C©u 17 :

1
x

B.

Đạo hàm của hàm số y 

lnx + 1

2x 1
là :
5x

C. lnx

D.

1

et

A.

2

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

x

A.

2 x
2
  ln  5 ln 5
5
5

C.

2
x.  
5

1
 x 
5

Cho phương trình: 23 x  6.2 x 

A. Vô nghiệm.

1
3( x 1)

2x

B.

D.

2
x.  
5

x 1

De

C©u 18 :

x 1

x

2 1
2
  ln    ln 5
5 5
5
x 1

1
 x.  
5

x 1

12
 1 (*). Số nghiệm của phương trình (*) là:
2x

B. 2

C. 1

D. 3

C©u 19 : Tính log36 24 theo log 12 27  a là
A.

9a
6  2a

B.

9a
6  2a

9a
6  2a

C.

D.

Th

9a
6  2a

C©u 20 : Số nghiệm của phương trình log25(5x) - log25 (5x) - 3 = 0 là :

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

A. 2a  b  1
C©u 22 :

u.N
iTh

C©u 21 : Tính log30 1350 theo a, b với log30 3  a và log30 5  b là

5
4

Rút gọn biểu thức
A. 2xy

C. a  2b  1

B. 2a  b  1

D. 2a  b  1

5
4

x y  xy
(x, y  0) được kết quả là:
4
x4 y

B. xy

xy

C.

D. 2 xy

C©u 23 : Tích hai nghiệm của phương trình 22 x 4 x 6  2.2x 2 x 3  1  0 là:
4

A. -9

2

B. -1

4

2

C. 1

D. 9

C©u 24 : Tập nghiệm của bất phương trình (2- 3 )x > (2 + 3)x+2 là :
A.

(-2;+ )

C.

(-1;+ )

A.

1
3

B. 1

3

x 4

1
 
9

(- ;-1)

D.

(- ;-2)

3 x 1C.

6
7

et

C©u 25 : Nghiệm của phương trình

B.

D.

7
6

3

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C©u 26 :

Tập nghiệm của bất phương trình log2

2

(2x) - 2log2 (4x2) - 8  0 là :

[2;+ )

B.

1
[ ;2]
4

C.

[-2;1]

D.

1
(- ; ]
4

De

A.

C©u 27 :

A.

log23

có giá trị là :
9

16

B.

C. 12

Th

C©u 28 :

Biểu thức A = 4

Rút gọn biểu thức

A. a4

7 1

a

(a

.a 2

2 2

)

7

2 2

D.

3

(a  0) được kết quả là

C. a5

B. a

D. a3

C©u 29 : 10.Đạo hàm của hàm số: y  (x 2  x) là:

C.
C©u 30 :

u.N
iTh

B.  (x 2  x) 1 (2 x  1)

A. 2 (x 2  x) 1

D.  (x 2  x) 1

 (x 2  x) 1 (2 x  1)

Hàm số y 

ln x
x

A. Có một cực tiểu

B. Có một cực đại

C. Không có cực trị

D. Có một cực đại và một cực tiểu 

C©u 31 : Nghiệm của phương trình 3  5 x  3  5x

 3. x2 là:

A. x = 2 hoặc x = -3

B. Đáp án khác

C. x = 0 hoặc x = -1

D. x = 1 hoặc x=-1

C©u 32 : Số nghiệm của phương trình ln3x – 3ln2x – 4lnx+ 12 = 0 là
B. 3

C. 2

et

A. 1

D. 0

C©u 33 : Trong các điều kiện của biểu thức tồn tại, kết quả rút gọn của
A   log3b a  2logb2 a  logb a   log a b  log ab b   logb a là
A. 1

B. 2

C. 0

D. 3
4

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C©u 34 : log2 ( x3  1)  log2 ( x2  x  1)  2 log2 x  0
A.
C©u 35 :

x  1

B.

De
A.

3

2 x

2

0
D. x > 0

x

2
   là:
5

B. x < -2 hoặc x > 1

.Nếu a 3  a 2 và logb

x

C.

2
Tập nghiệm của bất phương trình  
5

A. 1  x  2

C©u 36 :

x0

C. x > 1

D. Đáp án khác

C. 01

D. a>1,0
C. 0

D. 1

3
4
thì :
 logb
4
5

B. C.a>1,b>1

Th

C©u 37 : Số nghiệm của phương trình log3 ( x  2)  1 là
A. 3

B. 2

C©u 38 : Tích các nghiệm của phương trình: 6x  5x  2x  3x bằng:
A. 4

B. 3

C. 0

D. 1

u.N
iTh

C©u 39 : Nghiệm của bất phương trình log 1 log2 (2  x2 )  0 là:


2

A. (1;1)  (2; )

C. Đáp án khác

B. (-1;1)

D. (1;0)  (0;1)

C©u 40 : Phương trình 9x  3.3x  2  0 có hai nghiêm x1, x2 ( x1  x2 ) Giá trị của A  2 x1  3x2
A. 0

B. 4 log2 3

C. 2

D. 3log3 2

C©u 41 : Phương trình: 9 x  3.3x  2  0 có hai nghiệm x1 , x2 ( x1  x2 ) .Giá trị của A  2 x1  3x2 là:
A. 0

B. 4log 2 3

C©u 42 : Tập xác định của hàm số log

A.

 2
  1 
  ;   \  ;0  B.
 3
  3 

1 

1  4 x2

 2
  1
  ;   \  
 3
  3

Giá trị rút gọn của biểu thức A 

1

9

1
4

5
4

a4  a4
a a

A. 1 + a

B.

1-a

D. 2

 là

 2C.   ;   \ 0
 3


là:
C. 2a

 2D.   ;  
 3


et

C©u 43 :

3x2

C. 3log3 2

D.

a

C©u 44 : Số nghiệm của phương trình log2 x.log3 (2 x  1)  2 log2 x là:

5

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

A. 0

B. 1

C©u 45 :

1

Rút gọn biểu thức

1De
3

(ab)

1

3

a 2  3 b2

B.

2

3

D. 2

1

a 3b 3  a 3b 3

1

A.

C. 3
(a, b  0, a  b) được kết quả là:

C. C.

(ab)2

1
3
ab

3

D.

ab

C©u 46 : Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau
A. log 1 a  log 1 b  a  b  0

B. ln x  0  x  1

C. log3 x  0  0  x  1

D. log 1 a  log 1 b  a  b  0

3

3

Th

2

2

C©u 47 : Phương trình log 2 x  log 2 x  1  2m  1  0 có nghiệm trên 1;3 3  khi :
3
3A.

B.

3

m   ;0   ;  
2
C.
0;  

3

D.  ; 
2

u.N
iTh

C©u 48 :

 3
m  0; 
 21 
Giá trị nhỏ nhất , giá trị lớn nhất của hàm số y = x - lnx trên 2;e theo thứ tự là :


A.

1
+ ln2 và e-1
2

C.

1
1 và + ln2
2

B.

1 và e-1

D.

1
và e
2C©u 49 : Nghiệm của bất phương trình 2.2x  3.3x  6x  1  0 là:
A.

x3

B.

x2

C. Mọi x

D. x < 2

C. 0

D. 3

C©u 50 : Số nghiệm của phương trình 22 x 7 x5  1 là:
2

A. 2
C©u 51 :

B. 1

B.

x

 4;  

C.

C©u 52 : Nghiệm của phương trình e6 x  3e3 x  2  0 là:
1
x  0, x  ln 2
3

1

B. x = -1, x  ln 2
3

 ;5

D.  5;  

et

A.  ; 4 

A.

x
2

Tập nghiệm của bất phương trình 4.3  9.2  5.6 là
x

C. Đáp án khác

D. x = 0, x = -1

6

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C©u 53 :

2

1

 1 x  1 x
Bất phương trình       12  0 có tập nghiệm là
3  3

A. (0; )

B. (; 1)

De

C©u 54 : Phương trình: (m  2).22(x

2

1)

C. (-1;0)

 (m  1).2x

2

2

D.

R \ 0

.

 2m  6

có nghiệm khi

A. 2  m  9

B. 2  m  9

C. 2  m  9 .

D. 2  m  9

C. 1

D.

C©u 55 : Đạo hàm của hàm số y = x(lnx – 1) là:
B. lnx

Th

A. lnx -1

1
1
x

C©u 56 : Nghiệm của bất phương trình log2 ( x  1)  2 log2 (5  x)  1  log2 ( x  2)
A. 2 < x < 5

B. -4 < x < 3

C. 1 < x < 2

D. 2 < x < 3

C©u 57 : Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x)  x(2  ln x) trên  2;3

C©u 58 :

A.

C.

C©u 59 :

C. 4  2 ln 2

u.N
iTh

B. 2  2 ln 2

A. e

D. 1

x2
Giá trị nhỏ nhất , giá trị lớn nhất của hàm số y = x trên đoạn [-1;1] theo thứ tự là :
e
0 và

1
e

1
và e
e

1

Tập nghiệm của bất phương trình:

2

A.  ;0

B.  ;1

x2  2 xB.

0 và e

D.

1 và e

2x
 0 là
2

C.

 2;  

D.

0; 2 .

et
7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!
ĐÁP ÁN

{
{
{
{
{
)
{
{
{
{
{
{
)
)
{
{
)
{
)
{
)
{
{
{
{
{
{

|
|
|
)
)
|
|
|
|
|
)
|
|
|
)
)
|
|
|
)
|
)
|
)
|
)
)

)
}
}
}
}
}
}
)
}
)
}
}
}
}
}
}
}
)
}
}
}
}
)
}
)
}
}

De

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Th

~
)
)
~
~
~
)
~
)
~
~
)
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

{
{
{
{
{
)
{
)
{
{
{
{
{
{
)
)
{
{
)
)
{
{
)
)
)
{
{

|
|
)
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
)
|
|
|
|
|
|

)
)
}
}
}
}
}
}
)
}
)
}
}
)
}
}
}
)
}
}
}
}
}
}
}
)
)

~
~
~
)
~
~
)
~
~
)
~
)
)
~
~
~
)
~
~
~
~
)
~
~
~
~
~

55
56
57
58
59

{
{
{
{
{

)
|
|
)
|

}
}
}
}
)

~
)
)
~
~

u.N
iTh

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Truy cập http://dethithu.net thường xuyên để cập nhật nhiều Đề Thi Thử THPT Quốc Gia,
tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn ,Sinh , Sử, Địa được
DeThiThu.Net cập nhật hằng ngày phục vụ sĩ tử!
Like Fanpage Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi:
http://facebook.com/dethithu.net để cập nhật nhiều đề thi thử và
tài liệu ôn thi hơn

et

Tham gia Group: Ôn Thi ĐH Toán - Anh để cùng nhau học tập, ôn thi:
http://facebook.com/groups/onthidhtoananhvan
Facebook Admin DeThiThu.Net ( Hữu Hùng Hiền Hòa):
http://facebook.com/huuhunghienhoa

8

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

NGÂN HÀNG ĐỀ THI THPT 2017
CHUYÊN ĐỀ : MŨ – LÔGARIT
ĐỀ 03

De

C©u 1 : Tập xác định của hàm số y  log x 2  x  12 :
3
A. (4;3)

B. (; 4)  (3; )

D. R \ 4

C. (4;3]

C©u 2 : Tập nghiệm của phương trình log 2 x  4log x  0
2
2

Th

A. S  1;16

B.

S  1; 2

C. S  1; 4

D. S  4

C©u 3 : Cho hàm số y  ex  e x . Nghiệm của phương trình y'  0 là:
A. x  ln 3
C©u 4 :

C. x  0

B. x  1

A. a 4

1
bằng
log81 100

u.N
iTh

Nếu log 3  a thì

D. x  ln 2

B. 16a

C.

a
8

D. 2a

C©u 5 : Các kết luận sau , kết luận nào sai
I. 17

3

28 II.

A. I

1
3

3

1
2

2

III. 4

5

4

7

B. II và III

IV. 4 13

5

23

C. III

D. II và IV

C©u 6 : Hàm số nào sau đây có tập xác định là R?
A.y  x 4
20,1

B.

y   x  4

1/2

3

C.

 x2
y 

 x 

D.y  x2  2 x  3

C©u 7 : Nếu log12 6  a và log12 7  b thì
a
1 b

B. log12 7 

a
1 b

et

A. log12 7 

C. log12 7 

a
a 1

D. log12 7 

b
1 a

C©u 8 : Tìm m để phương trình log 22 x  log 2 x  m  0 có nghiệm x  (0;1)

1

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net2

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

B. m 

A. m  1

1
4

C. m 

1
4

D. m  1

C©u 9 : Số giá trị nguyên âm của m để m.9x   2m  1 6x  m.4x  0 với x 0;1 là
A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

De

C©u 10 : Tập xác định của hàm số y   2 x  1 12 là:
1A.  ;  
2


B.

1 
 
2

1C.  ;  
2


D.

C©u 11 : Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hai hàm số y  a x và y  loga x có cùng tập giá trị.

Th

B. Hai đồ thị hàm số y  a x và y  loga x đối xứng nhau qua đường thẳng y  x
C. Hai hàm số y  a x và y  loga x có cùng tính đơn điệu.
Hai đồ thị hàm số y  a x và y  loga x đều có đường tiệm cận.
D.

u.N
iTh

C©u 12 : Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y  4sin2 x  4cos2 x
B. 

A. 2

C. 2

D. 4

C©u 13 : Cho a  0; b  0 và a2  b2  7ab . Đẳng thức nào sau đây là đúng?
A. log 7

ab 1
  log 7 a  log 7 b 
3
2

B. log3

ab 1
  log3 a  log 3 b 
2
7

C. log3

ab 1
  log3 a  log 3 b 
7
2

D. log 7

ab 1
  log 7 a  log 7 b 
2
3

C©u 14 :Số nghiệm của phương trình cos360

A. 3
C©u 15 : Giá trị của a 4log

x

B. 2

a2

5

0

x

 3.2 x là:

C. 1

D. 4

( a  0 và a  1 ) bằng
B. 54

C. 5

et

A. 58

   cos72 

D. 52

C©u 16 : Cho hàm số y  ax , Các mệnh đề sau , mệnh đề nào sai
A. Đố thị hàm số luon đi qua điểm M 0;1 và

B. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận là y

0

2

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

N 1; a

C. Đồ thị hàm số không có điểm uốn
C©u 17 :

D. Đồ thị hàm số luôn tăng

4 x2 16  3 x  x 2  1  4 y2 8 y  3 y  4  y 2  8 y  17

Hệ phương trình 
có 1 cặp nghiệm
ln( x2  3x  3)  x 2  1 y  4 x 2  3x  8De

 x; y  . Giá trị của 3x  y là:

A. -1

B.

-3

C. 0

D. -2

C©u 18 : Phương trình log2 x  log2  x  1  1 có tập nghiệm là:
A. S  1

A.


 1  5  2 


S  1; 2

Th

C©u 19 :

B.

3

C. S  


 1  5  2 


D. S  

5

a 2 . a 2 .a. a 4
Tính giá trị biểu thức: A  log a
3
a

B.

62
15

C.

22
5

D.

u.N
iTh

67
5

16
5

C©u 20 : Đạo hàm của hàm số y  22 x3 là:
A. 2.22 x3 ln 2

B. 22 x3 ln 2

C. 2.22 x3

D.  2 x  3 22 x2

C©u 21 : Tập nghiệm của bất phương trình log2 x  log 2  2 x  1 là:
A. S  

B. S  1;3

C. S   ; 1

 1D. S    ;0 
 2 

C©u 22 : Cho hàm số y  2x  31x . Giá trị của đạo hàm của hàm số tại x  0 :
A. 
C©u 23 :

2
3

B. ln 54

2
Bất phương trình  
3

2 x

 

C©u 24 :

B.

x

 2
   có tập nghiệm là:
 3

1; 

C. 1;2Cho hàm số y  x 4 , Các kết luận sau , kết luận nào sai

A. Tập xác định D

0;

D. 2ln 6

B.

D. 1;2 

et

A.  ;1

C. 3ln 3

Hàm số luôn luôn đồng biến với mọi x
thuộc tập xác định
3

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net