325 câu hỏi ôn tập môn lịch sử thi thpt quốc gia (có đáp án)

  • doc
  • 94 trang
Sách Giải – Người Thầy của bạn

http://sachgiai.com/

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12
C©u 1
Môc ®Ých khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai cña Ph¸p ë ViÖt Nam lµ
g×?
A)
Bï vµo nh÷ng thiÖt h¹i trong cuéc khai th¸c lÇn thø nhÊt.
B)
§Ó bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i do ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø nhÊt g©y ra.
C)
§Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ë ViÖt Nam.
D)
§Ó t¨ng cêng søc m¹nh vÒ kinh tÕ cña Ph¸p ®èi víi c¸c níc t b¶n
chñ nghÜa.
§¸p ¸n B
C©u 2
Trong cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai, thùc d©n Ph¸p ®Çu t vèn
nhiÒu nhÊt vµo c¸c ngµnh nµo?
A)
C«ng nghiÖp chÕ biÕn.
B)
N«ng nghiÖp vµ khai th¸c má.
C)
N«ng nghiÖp vµ th¬ng nghiÖp.
D)
Giao th«ng vËn t¶i.
§¸p ¸n B
C©u 3
V× sao t b¶n Ph¸p chó träng ®Õn viÖc khai th¸c má than ë ViÖt Nam?
A)
ë ViÖt Nam cã tr÷ lîng than lín.
b)
Than lµ nguyªn liÖu chñ yÕu phôc vô cho c«ng nghiÖp chÝnh
quèc.
c)
§Ó phôc vô cho nhu cÇu c«ng nghiÖp chÝnh quèc
d)
TÊt c¶ cïng ®óng.
§¸p ¸n -d
C©u 4
V× sao trong qu¸ tr×nh khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai, t b¶n
Ph¸p
h¹n chÕ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng ë ViÖt Nam?
a)
Cét chÆt nÒn kinh tÕ ViÖt Nam lÖ thuéc vµo kinh tÕ Ph¸p.
b
BiÕn ViÖt Nam thµnh thÞ trêng tiªu thô hµng hãa do nÒn c«ng
nghiÖp
Ph¸p s¶n xuÊt
c
BiÕn ViÖt Nam thµnh c¨n cø qu©n sù vµ chÝnh trÞ cña Ph¸p
d
C©u A vµ B ®Òu ®óng
§¸p ¸n -d
C©u 5
Thµnh tùu nµo quan träng nhÊt mµ Liªn X« ®¹t ®îc sau ChiÕn tranh
thÕ giíi thø hai?
a
N¨m 1949, Liªn X« chÕ t¹o thµnh c«ng bom nguyªn tö
b
N¨m 1957, Liªn X« lµ níc ®Çu tiªn phãng thµnh c«ng vÖ tinh
nh©n
t¹o cña tr¸i ®Êt.
c
N¨m 1961, Liªn X« ®a nhµ du hµnh vò trô Ga-ga-rin bay vßng
quanh tr¸i ®Êt.
d
§Õn thËp kØ 60 cña thÕ kû XX, Liªn X« trë thµnh cêng quèc c«ng
nghiÖp ®øng thø hai trªn thÕ giíi (sau MÜ).
®¸p ¸n
D
C©u 6
C¸c giai cÊp nµo míi ra ®êi do hËu qu¶ cña cuéc khai th¸c thuéc ®Þa
lÇn thø hai cña Ph¸p ë ViÖt Nam?
a
C«ng nh©n, n«ng d©n, t s¶n d©n téc
b
C«ng nh©n, tiÓu t s¶n, t s¶n d©n téc
c
C«ng nh©n, t s¶n d©n téc, ®Þa chñ phong kiÕn
d
C«ng nh©n, n«ng d©n, t s¶n d©n téc, tiÓu t s¶n, ®Þa chñ phong

kiÕn
§¸p ¸n

B
1

Sách Giải – Người Thầy của bạn

C©u 7
d©n

http://sachgiai.com/

Sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø nhÊt, ë ViÖt Nam ngoµi thùc

Ph¸p, cßn cã giai cÊp nµo trë thµnh ®èi tîng cña c¸ch m¹ng
ViÖt
Nam?
a
Giai cÊp n«ng d©n
b
Giai cÊp c«ng nh©n
c
Giai cÊp ®¹i ®Þa chñ phong kiÕn
d
Giai cÊp t s¶n, d©n téc
®¸p ¸n
C
C©u 8
Díi ¸ch thèng trÞ cña thùc d©n Ph¸p, th¸i ®é chÝnh trÞ cña giai cÊp t
s¶n d©n téc ViÖt Nam nh thÕ nµo?
A
Cã th¸i ®é kiªn ®Þnh víi Ph¸p
B
Cã th¸i ®é kh«ng kiªn ®Þnh, dÔ tho¶i hiÖp, c¶i l¬ng khi ®Õ quèc
m¹nh
C
Cã tinh thÇn ®Êu tranh c¸ch m¹ng triÖt ®Ó trong sù nghiÖp gi¶i
phãng
d©n téc.
D
TÊt c¶ c¸c c©u trªn ®Òu ®óng.
§¸p ¸n B
C©u 9
Lùc lîng nµo h¨ng h¸i vµ ®«ng ®¶o nhÊt cña c¸ch m¹ng ViÖt
Nam
sau chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt?
A
C«ng nh©n
B
N«ng d©n
C
TiÓu t s¶n
D
T s¶n d©n téc
®¸p ¸n
B
C©u 10 Qu¸ tr×nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë Liªn X« (tõ 1950 ®Õn nöa
®Çu
nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX), sè liÖu nµo sau ®©y cã ý nghÜa
nhÊt?
a
NÕu n¨m 1950, Liªn X« s¶n xuÊt ®îc 27,3 triÖu tÊn thÐp th× ®Õn
n¨m
1970 s¶n xuÊt ®îc 115,9 triÖu tÊn
B
N¨m 1950, tæng s¶n lîng c«ng nghiÖp cña Liªn X« s¶n xuÊt t¨ng
73% so víi tríc chiÕn tranh
C
Tõ 1951 ®Õn 1975, møc t¨ng trëng cña Liªn X« hµng n¨m ®¹t 9,6%
D
Tõ gi÷a thËp kØ 70 cña thÕ kØ XX, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña Liªn

®¹t kho¶ng 20% s¶n lîng c«ng nghiÖp cña thÕ giíi.
§¸p ¸n D
C©u 11 Nh÷ng tæ chøc chÝnh trÞ nh: ViÖt Nam NghÜa ®oµn, Héi Phôc
ViÖt,
Héi Hng Nam, §¶ng Thanh Niªn lµ tiÒn th©n cña tæ chøc nµo?
A
Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn.
b
ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng.
c
T©n ViÖt c¸ch m¹ng ®¶ng
d
§«ng D¬ng Céng s¶n ®¶ng
§¸p ¸n C
C©u 12 Nh÷ng tê b¸o tiÕn bé cña tÇng líp tiÓu t s¶n trÝ thøc xuÊt b¶n trong

a
b
c
d

phong trµo yªu níc d©n chñ c«ng khai (1919-1926) lµ:
“Chu«ng rÌ”, “An Nam trΔ, “Nhµnh lóa”...
“Tin tøc”, “Thêi míi”, “TiÕng d©n” ...
“Chu«ng rÌ”, “Tin tøc”, “Nhµnh lóa”, ...
“Chu«ng rÌ”, “An Nam trΔ, “Ngêi nhµ quª” ...
2

Sách Giải – Người Thầy của bạn

http://sachgiai.com/

§¸p ¸n D
C©u 13 TrÇn D©n Tiªn viÕt: “viÖc ®ã tuy nhá nhng nã b¸o hiÖu b¾t ®Çu
thêi
®¹i ®Êu tranh d©n téc nh chim Ðn nhá b¸o hiÖu mïa xu©n”. Sù kiÖn
nµo sau ®©y ph¶n ¸nh ®iÒu ®ã?
a
Cuéc b·i c«ng cña c«ng nh©n Ba Son.
b
Cuéc ®Êu tranh ®ßi nhµ cÇm quyÒn Ph¸p th¶ Phan Béi Ch©u
(1925).
c
Phong trµo ®Ó tang Phan Ch©u Trinh (1926)
d
TiÕng bom Ph¹m Hång Th¸i t¹i Sa DiÖn- Qu¶ng Ch©u (6/1924)
§¸p ¸n D
C©u 14 Trong nh÷ng nguyªn nh©n sau ®©y, nguyªn nh©n nµo lµ nguyªn nh©n
chñ quan lµm cho phong trµo yªu níc d©n chñ c«ng khai (19191926) cuèi cïng bÞ thÊt b¹i?
a
HÖ t tëng d©n chñ t s¶n ®· trë nªn lçi thêi, l¹c hËu.
b
Thùc d©n Ph¸p cßn m¹nh, ®ñ kh¶ n¨ng ®µn ¸p phong trµo.
c
Giai cÊp t s¶n d©n téc do yÕu kÐm vÒ kinh tÕ nªn ¬n hÌn vÒ
chÝnh
trÞ; tÇng líp tiÓu t s¶n do ®iÒu kiÖn kinh tÕ bÊp bªnh nªn kh«ng thÓ
l·nh ®¹o phong trµo c¸ch m¹ng
d
Do chñ nghÜa M¸c – Lª nin cha ®îc truyÒn b¸ s©u réng vµo
ViÖt
Nam
§¸p ¸n C
C©u 15 ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña Liªn X« tõ 1945 ®Õn nöa ®Çu nh÷ng n¨m
70
a
Muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c níc
b
ChØ quan hÖ víi c¸c níc lín
c
Hßa b×nh vµ tÝch cùc ñng hé c¸ch m¹ng thÕ giíi
d
ChØ lµm b¹n víi c¸c níc x· héi chñ nghÜa.
§¸p ¸n C
C©u 16 Nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn viÕt: “Phót khãc ®Çu tiªn lµ phót B¸c Hå
cêi”. C©u th¬ ®ã nãi lªn ®iÒu g×?
a
B¸c Hå ra ®i t×m ®êng cøu níc.
B
B¸c Hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp.
C
B¸c Hå ®äc s¬ th¶o luËn c¬ng cña Lªnin
d
B¸c Hå ®a yªu s¸ch ®Õn Héi nghÞ Vecxai.
§¸p ¸n C
C©u 17 Sù kiÖn nµo ®¸nh dÊu giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam ®i vµo ®Êu
tranh
tù gi¸c
a
Cuéc b·i c«ng cña c«ng nh©n thî nhuém Chî Lín (1922)
b
Cuéc tæng b·i c«ng cña c«ng nh©n B¾c Kú (1922)
c
B·i c«ng cña thî m¸y xëng Ba Son c¶ng Sµi Gßn ng¨n c¶n tµu
chiÕn
Ph¸p ®i ®µn ¸p c¸ch m¹ng ë Trung Quèc (8/1925)
d
Cuéc b·i c«ng cña 1000 c«ng nh©n nhµ m¸y sîi Nam §Þnh
§¸p ¸n C
C©u 18 Sù kiÖn nµo thÓ hiÖn: “T tëng c¸ch m¹ng th¸ng Mêi Nga ®· thÊm
s©u h¬n vµo giai cÊp c«ng nh©n vµ b¾t ®Çu biÕn thµnh hµnh ®éng
cña

a
b
téc

giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam”.
B·i c«ng cña thî m¸y xëng Ba Son c¶ng Sµi Gßn (8/1925)
NguyÔn ¸i Quèc ®äc s¬ th¶o LuËn c¬ng cña Lªnin vÒ vÊn ®Ò d©n
vµ thuéc ®Þa (7/1920)
3

Sách Giải – Người Thầy của bạn

c

http://sachgiai.com/

TiÕng bom cña Ph¹m Hång Th¸i vang déi ë Sa DiÖn-Qu¶ng Ch©u
(6/1924)
d
NguyÔn ¸i Quèc göi yªu s¸ch ®Õn Héi nghÞ Vecxai (1919)
§¸p ¸n A
C©u 19 Sù kiÖn nµo ®¸nh dÊu NguyÔn ¸i Quèc bíc ®Çu t×m thÊy con ®êng
cøu níc ®óng ®¾n
a
NguyÔn ¸i Quèc ®a yªu s¸ch ®Õn Héi nghÞ vecxai (18/6/1919)
b
NguyÔn ¸i Quèc tham gia s¸ng lËp §¶ng Céng s¶n Ph¸p (12/1920)
c
NguyÔn ¸i Quèc ®äc s¬ th¶o luËn c¬ng cña Lªnin vÒ vÊn ®Ò d©n
téc
vµ thuéc ®Þa (7/1920)
D
NguyÔn ¸i Quèc thµnh lËp tæ chøc Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng
thanh
niªn(6/1925)
§¸p ¸n C
C©u 20 C¸ch m¹ng d©n chñ nh©n d©n ë c¸c níc ®«ng ¢u ®· lµm g× ®Ó
xãa
bá sù bãc lét cña ®Þa chñ phong kiÕn ®èi víi n«ng d©n
a
TriÖt ph¸ ©m mu lËt ®æ chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng cña bän ph¶n
®éng
b
C¶i c¸ch ruéng ®Êt
c
Quèc h÷u hãa xÝ nghiÖp cña t b¶n
d
Thùc hiÖn c¸c quyÒn tù do d©n chñ cho nh©n d©n
§¸p ¸n B
C©u 21 §øng truíc chñ nghÜa t b¶n vµ chñ nghÜa ®Õ quèc quyÒn lîi
cña
chóng ta lµ thèng nhÊt, c¸c b¹n h·y nhí lêi kªu gäi cña C¸c M¸c:
“V« s¶n tÊt c¶ c¸c níc ®oµn kÕt l¹i!”. H·y cho biÕt ®o¹n v¨n trªn
cña ai, viÕt trong t¸c phÈm nµo?
a
Cña Lªnin – trong s¬ th¶o luËn c¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc
®Þa
b
Cña M¸c- ¡nghen trong tuyªn ng«n §¶ng Céng s¶n
c
Cña NguyÔn ¸i Quèc trong tuyªn ng«n cña Héi liªn hiÖp thuéc
®Þa
d
TÊt c¶ ®Òu sai
§¸p ¸n -c
C©u 22 Vµo thêi gian nµo, NguyÔn ¸i Quèc rêi Pari ®i Liªn X«, ®Êt níc

tõ l©u Ngêi m¬ íc ®Æt ch©n tíi
A
Th¸ng 6/1924
B
Th¸ng 6/1922
C
Th¸ng 12/1923
D
Th¸ng 6/1923
§¸p ¸n D
C©u 23 Sù kiÖn ngµy 17/6/1924 g¾n víi ho¹t ®éng nµo cña NguyÔn ¸i Quèc
ë
Liªn X«, ®ã lµ
A
Ngêi dù ®¹i héi N«ng d©n quèc tÕ
B
Ngêi dù ®¹i héi lÇn thø V cña quèc tÕ céng s¶n
C
Ngêi dù ®¹i héi quèc tÕ phô n÷
D
Ngêi dù ®¹i héi quèc tÕ VII cña quèc tÕ céng s¶n

§¸p ¸n B
C©u 24 T¸c dông trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña NguyÔn ¸i Quèc tõ n¨m 1919
®Õn 1925 lµ g×?
A
Qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vÒ t tëng chÝnh trÞ vµ tæ chøc cho sù thµnh
lËp
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam 3/2/1930
4

Sách Giải – Người Thầy của bạn

http://sachgiai.com/

B
Qu¸ tr×nh truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµo ViÖt Nam
C
Qu¸ tr×nh thµnh lËp ba tæ chøc Céng s¶n ë ViÖt Nam
D
Qu¸ tr×nh thùc hiÖn chñ tr¬ng “V« s¶n hãa” ®Ó truyÒn b¸ chñ
nghÜa
M¸c – Lªnin vµo ViÖt Nam
§¸p ¸n A
C©u 25 Lý do chñ yÕu nµo chøng minh sù th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng d©n
chñ
nh©n d©n cña c¸c níc §«ng ¢u cã ý nghÜa quèc tÕ:
a
C¶i thiÖn mét bíc ®êi sèng cho nh©n d©n
b
Thùc hiÖn mét sè quyÒn tù do d©n chñ cho nh©n d©n
c
T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó §«ng ¢u bíc vµo giai ®o¹n x©y dùng chñ nghÜa

héi
d
T¨ng cêng søc m¹nh b¶o vÖ hßa b×nh thÕ giíi vµ gãp phÇn h×nh
thµnh hÖ th«ng x· héi chñ nghÜa tõ n¨m 1949
§¸p ¸n D
C©u 26 Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn ®îc thµnh lËp vµo thêi
gian
nµo? ë ®©u?
A
Th¸ng 5/1925 ë Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc).
B
Th¸ng 6/1925 ë H¬ng C¶ng (Trung Quèc)
C
Th¸ng 7/1925 ë Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc)
D
Th¸ng 6/1925 ë Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc)
§¸p ¸n D
C©u 27 Ba t tëng sau ®©y ®îc tr×nh bµy trong t¸c phÈm nµo cña NguyÔn ¸i
Quèc
+ C¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng
+ C¸ch m¹ng ph¶i do §¶ng theo chñ nghÜa M¸c – Lªnin l·nh
®¹o
+ C¸ch m¹ng ViÖt Nam ph¶i g¾n bã vµ ®oµn kÕt víi c¸ch m¹ng
thÕ
giíi
A
T¹p chÝ Th tÝn Quèc tÕ
B
“B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p”
C
“§êng c¸ch mÖnh”
D
TÊt c¶ cïng ®óng
§¸p ¸n C
C©u 28 H·y nªu râ thµnh phÇn vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng cña T©n ViÖt c¸ch m¹ng
®¶ng?
A
C«ng nh©n vµ n«ng d©n, ho¹t ®éng ë Trung K×
B
T s¶n d©n téc, c«ng nh©n, ho¹t ®éng ë B¾c K×
C
TrÝ thøc trÎ vµ thanh niªn tiÓu t s¶n, ho¹t ®éng ë Trung K×
D
TÊt c¶ c¸c giai cÊp vµ tÇng líp, ho¹t ®éng ë Nam K×
§¸p ¸n C
C©u 29 T©n ViÖt c¸ch m¹ng ®¶ng ®· ph©n hãa nh thÕ nµo díi t¸c ®éng cña
Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn?
A
Mét sè ®¶ng viªn tiªn tiÕn chuyÓn sang Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng
thanh niªn
B
Mét sè tiªn tiÕn cßn l¹i tÝch cùc chuÈn bÞ tiÕn tíi thµnh lËp mét
chÝnh

C
D

®¶ng kiÓu míi theo chñ nghÜa M¸c – Lªnin.
Mét sè gia nhËp vµo ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng
C©u A vµ B ®Òu ®óng
5

Sách Giải – Người Thầy của bạn

http://sachgiai.com/

§¸p ¸n -d
C©u 30 Sau khi ®· hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n chñ nh©n d©n, c¸c níc §«ng
¢u ®·:
A
TiÕn lªn chÕ ®é x· héi chñ nghÜa.
B
TiÕn lªn chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa.
C
Mét sè níc tiÕn lªn x· héi chñ nghÜa, mét sè níc tiÕn lªn t b¶n
chñ nghÜa.
D
Mét sè níc thùc hiÖn chÕ ®é trung lËp
§¸p ¸n A
C©u 31 Môc tiªu cña ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng lµ g×?
A
§¸nh ®uæi thùc d©n Ph¸p. xãa bá ng«i vua.
B
§¸nh ®uæi thùc d©n Ph¸p, thiÕt lËp d©n quyÒn
C
§¸nh ®uæi giÆc Ph¸p, ®¸nh ®æ ng«i vua, thiÕt lËp d©n quyÒn
D
§¸nh ®æ ng«i vua, ®¸nh ®uæi giÆc Ph¸p, lËp nªn níc ViÖt Nam
®éc
lËp
§¸p ¸n C
C©u 32 Cuéc khëi nghÜa cña ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng næ ra ®ªm
9/2/1930 ë
Yªn B¸i, sau ®ã næ ra ë c¸c tØnh nµo?
A
ë Phó Thä, H¶i D¬ng, Hµ TÜnh
B
ë Hßa B×nh, Lai Ch©u, S¬n La
C
ë VÜnh Yªn, Phóc Yªn, Yªn ThÕ
D
ë Phó Thä, H¶i D¬ng, Th¸i B×nh
§¸p ¸n D
C©u 33 Qu¸ tr×nh ph©n hãa cña Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn ®·
dÉn
®Õn sù thµnh lËp c¸c tæ chøc céng s¶n nµo trong n¨m 1929?
A
§«ng D¬ng céng s¶n ®¶ng, An Nam céng s¶n ®¶ng
B
§«ng D¬ng céng s¶n ®¶ng, An Nam céng s¶n ®¶ng vµ §«ng D¬ng
céng s¶n liªn ®oµn
C
§«ng D¬ng céng s¶n ®¶ng, §«ng d¬ng céng s¶n liªn ®oµn
D
TÊt c¶ ®Òu sai
§¸p ¸n -a
C©u 34 B¸o “Bóa liÒm” lµ c¬ quan ng«n luËn cña tæ chøc céng s¶n nµo ®îc
thµnh lËp n¨m 1929 ë ViÖt Nam?
A
§«ng D¬ng céng s¶n liªn ®oµn
B
§«ng D¬ng céng s¶n ®¶ng
C
An Nam céng s¶n ®¶ng
D
§«ng D¬ng céng s¶n ®¶ng vµ An Nam céng s¶n ®¶ng
§¸p ¸n B
C©u 35 Níc nµo ë §«ng ¢u ®îc mÖnh danh lµ “§Êt níc cña triÖu ngêi
khÊt thùc” trong nh÷ng n¨m ®Çu sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø
2
A
Céng hßa d©n chñ §øc
B
TiÖp Kh¾c
C
Rumani
D
Hunggari
§¸p ¸n D
C©u 36 Tæ chøc ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng chÞu ¶nh hëng s©u s¾c cña hÖ
t

tëng nµo?
6

Sách Giải – Người Thầy của bạn

http://sachgiai.com/

A
T tëng cña chñ nghÜa M¸c – Lªnin
B
T tëng Tam d©n cña T«n Trung S¬n
C
T tëng d©n chñ t s¶n cña ®¶ng Quèc §¹i ë Ên §é
D
T tëng cña c¸ch Minh TrÞ ë NhËt B¶n
§¸p ¸n B
C©u 37 Nh÷ng ngêi ®óng ra thµnh lËp ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng lµ ai
A
NguyÔn Th¸i Häc, Ph¹m TuÊn Tµi, NguyÔn Kh¸c Nhu, T«n Trung
S¬n
B
NguyÔn Th¸i Häc, Ph¹m TuÊn Tµi, NguyÔn Kh¾c Nhu, Phã §øc
ChÝnh
C
NguyÔn Th¸i Häc, Ph¹m TuÊn Tµi, NguyÔn Kh¾c Nhu, NguyÔn Phan
Long
D
NguyÔn Th¸i Häc, NguyÔn Phan Long, Bïi Quang Chiªu, Phã §øc
ChÝnh
§¸p ¸n B
C©u 38 §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi lµ sù kÕt hîp c¸c yÕu tè nµo?
A
Chñ nghÜa M¸c – Lªnin víi phong trµo c«ng nh©n
B
Chñ nghÜa M¸c – Lªnin víi t tëng Hå ChÝ Minh
C
Chñ nghÜa M¸c – Lªnin víi phong trµo c«ng nh©n vµ phong
trµo yªu
níc
D
Chñ nghÜa M¸c – Lªnin víi phong trµo c«ng nh©n vµ phong
trµo t
s¶n yªu níc
§¸p ¸n C
C©u 39 T¹i Héi nghÞ hîp nhÊt ba tæ chøc céng s¶n, kh«ng cã sù tham gia cña
c¸c tæ chøc céng s¶n nµo?
A
§«ng D¬ng céng s¶n ®¶ng, An Nam céng s¶n ®¶ng
B
§«ng D¬ng céng s¶n ®¶ng
C
§«ng D¬ng céng s¶n liªn ®oµn
D
An Nam céng s¶n ®¶ng
§¸p ¸n C
C©u 40 Chç dùa chñ yÕu cña c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë
c¸c
níc §«ng ©u:
A
Thµnh qu¶ cña c¸ch m¹ng d©n chñ nh©n d©n (1946-1949) vµ nhiÖt
t×nh cña nh©n d©n
B
Sù ho¹t ®éng vµ hîp t¸c cña Héi ®ång t¬ng trî kinh tÕ (SEV)
C
Sù gióp ®ì cña Liªn X«
D
Sù hîp t¸c gi÷a c¸c níc §«ng ¢u
§¸p ¸n A
C©u 41 Con ®êng c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®îc x¸c ®Þnh trong C¬ng lÜnh
chÝnh trÞ ®Çu tiªn do ®ång chÝ NguyÔn ¸i Quèc khëi th¶o, ®ã
lµ:
A
Lµm c¸ch m¹ng t s¶n d©n quyÒn vµ c¸ch m¹ng ruéng ®Êt ®Ó tiÕn
lªn
chñ nghÜa céng s¶n
B
Thùc hiÖn c¸ch m¹ng ruéng ®Êt cho triÖt ®Ó
C
TÞch thu hÕt s¶n nghiÖp cña bän ®Õ quèc
D
§¸nh ®æ ®Þa chñ phong kiÕn, lµm c¸ch m¹ng thæ ®Þa sau ®ã lµm
c¸ch

§¸p ¸n

m¹ng d©n téc
A
7

Sách Giải – Người Thầy của bạn

C©u 42

http://sachgiai.com/

Lùc lîng c¸ch m¹ng ®Ó ®¸nh ®æ ®Õ quèc vµ phong kiÕn ®îc nªu
trong C¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®Çu tiªn cña §¶ng do ®ång chÝ NguyÔn ¸i
Quèc khëi th¶o lµ lùc lîng nµo?
C«ng nh©n vµ n«ng d©n
C«ng nh©n, n«ng d©n vµ c¸c tÇng líp tiÓu t s¶n, trÝ thøc, trung

A
B
n«ng
C
C«ng nh©n, n«ng d©n, tiÓu t s¶n, t s¶n vµ ®Þa chñ phong kiÕn
D
TÊt c¶ ®Òu ®óng
§¸p ¸n -b
C©u 43 §iÓm gièng nhau gi÷a C¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®Çu tiªn cña §¶ng
do
®ång chÝ NguyÔn ¸i Quèc khëi th¶o vµ LuËn c¬ng chÝnh trÞ do ®ång
chÝ TrÇn Phó so¹n th¶o.
A
C¸ch m¹ng ViÖt Nam tr¶i qua hai giai ®o¹n: c¸ch m¹ng t s¶n
d©n
quyÒn vµ c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa
B
Nh©n tè quyÕt ®inh mäi th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ
§¶ng
cña giai cÊp v« s¶n l·nh ®¹o
C
NhiÖm vô cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ ®¸nh ®Õ quèc tríc, ®¸nh
phong kiÕn sau?
D
C©u A vµ B ®óng
§¸p ¸n -d
C©u 44 S¸ch gi¸o khoa lÞch sö líp 12, trang 25, cã viÕt: “NhiÖm vô cña
c¸ch
m¹ng t s¶n d©n quyÒn ë níc ta lµ ®¸nh ®æ bän ®Õ quèc Ph¸p; bän
phong kiÕn vµ giai cÊp t s¶n ph¶n c¸ch m¹ng, lµm cho níc ViÖt
Nam ®îc ®éc lËp ...”. §©y lµ mét trong nh÷ng néi dung cña v¨n kiÖn
nµo?
A
LuËn c¬ng chÝnh trÞ th¸ng 10 n¨m 1930 do ®ång chÝ TrÇn Phó
so¹n
th¶o
B
Lêi kªu gäi Héi nghÞ hîp nhÊt thµnh lËp §¶ng (2-1930)
C
C¬ng lÜnh chÝnh trÞ cña §¶ng do ®ång chÝ NguyÔn ¸i Quèc khëi
th¶o
D
C©u A vµ B ®Òu ®óng
§¸p ¸n -c
C©u 45 Nguyªn nh©n chÝnh cña sù ra ®êi liªn minh phong thñ V¸c-sa-va
(145-1955)
A
§Ó t¨ng cêng t×nh ®oµn kÕt gi÷a Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u
B
§Ó t¨ng cêng søac m¹nh cña c¸c níc x· héi chñ nghÜa
C
§Ó ®èi phã víi khèi qu©n sù NATO
D
§Ó ®¶m b¶o hßa b×nh vµ an ninh ë Ch©u ¢u
§¸p ¸n C
C©u 46 Trong c¸c néi dung sau ®©y, néi dung nµo kh«ng thuéc luËn c¬ng
chÝnh trÞ th¸ng 10/1930
a
C¸ch m¹ng ViÖt Nam ph¶i tr¶i qua hai giai ®o¹n: c¸ch m¹ng t
s¶n
d©n quyÒn vµ c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa.

b
c
d
§ång
§¸p ¸n

C¸ch m¹ng do §¶ng cña giai cÊp v« s¶n l·nh ®¹o
C¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ mét bé phËn cña c¸ch m¹ng thÕ giíi
Lùc lîng ®Ó ®¸nh ®uæi ®Õ quèc vµ phong kiÕn lµ c«ng n«ng.
thêi “ph¶i biÕt liªn l¹c víi tiÓu t s¶n, tri thøc, trung n«ng ... ®Ó kÐo
hä vÒ phe v« s¶n giai cÊp”
D
8

Sách Giải – Người Thầy của bạn

C©u 47
a
b
B¸i
c
n«ng

http://sachgiai.com/

Trong c¸c nguyªn nh©n sau nguyªn nh©n nµo lµ c¬ b¶n nhÊt, quyÕt
®Þnh sù bïng næ phong trµo c¸ch m¹ng 1930- 931
¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ 1929-1933
Thùc d©n Ph¸p tiÕn hµnh khñng bè tr¾ng sau khëi nghÜa Yªn
§¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi, kÞp thêi l·nh ®¹o c«ng nh©n vµ

d©n ®øng lªn chèng ®Õ quèc vµ phong kiÕn
d
§Þa chñ phong kiÕn cÊu kÕt víi thùc d©n Ph¸p ®µn ¸p, bãc lét
thËm tÖ
®èi víi n«ng d©n
§¸p ¸n C
C©u 48 Hai khÈu hiÖu mµ §¶ng ta ®· vËn dông trong phong trµo c¸ch m¹ng
1930-1931 lµ khÈu hiÖu nµo?
a
“§éc lËp d©n téc” vµ “ruéng ®Êt d©n cµy”
b
“Tù do d©n chñ” vµ “c¬m ¸o hßa b×nh”
c
“TÞch thu ruéng ®Êt cña ®Õ quèc viÖt gian” vµ “tÞch thu ruéng ®Êt cña
®Þa chñ phong kiÕn”
d
“Chèng ®Õ quèc” vµ “chèng ph¸t xÝt”`
§¸p ¸n A
C©u 49 C¸c sè liÖu sau ®©y, sè liÖu nµo ®óng nhÊt
a
Riªng trong th¸ng 5/1930, c¶ níc cã 50 cuéc ®Êu tranh cña n«ng
d©n, 20 cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n, 8 cuéc ®Êu tranh cña häc
sinh
vµ d©n nghÌo thµnh thÞ
b
Riªng trong th¸ng 5/1930 c¶ níc cã 30 cuéc ®Êu tranh cña n«ng
d©n, 40 cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n vµ 4 cuéc ®Êu tranh cña häc
sinh vµ d©n nghÌo thµnh thÞ
c
Riªng trong th¸ng 5/1930 c¶ níc cã 34 cuéc ®Êu tranh cña n«ng
d©n, 16 cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n vµ 4 cuéc ®Êu tranh cña häc
sinh vµ d©n nghÌo thµnh thÞ
D
Riªng trong th¸ng 5/1930 c¶ níc cã 16 cuéc ®Êu tranh cña n«ng
d©n, 34 cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n vµ 4 cuéc ®Êu tranh cña häc
sinh vµ d©n nghÌo thµnh thÞ
§¸p ¸n C
C©u 50 Tæ chøc HiÖp íc phßng thñ V¸c-sa-va mang tÝnh chÊt
a
Mét tæ chøc kinh tÕ cña c¸c níc x· héi chñ nghÜa ë Ch©u ¢u
b
Mét tæ chøc liªn minh phßng thñ vÒ qu©n sù cña c¸c níc x· héi
chñ
nghÜa ë Ch©u ¢u
c
Mét tæ chøc liªn minh chÝnh trÞ cña c¸c níc x· héi chñ nghÜa ë
Ch©u
¢u
d
Mét tæ chøc liªn minh phßng thñ vÒ chÝnh trÞ vµ qu©n sù cña c¸c níc
x· héi chñ nghÜa ë Ch©u ¢u
§¸p ¸n D
C©u 51 C¸c sù kiÖn sau ®©y, sù kiÖn nµo ®óng?
a
Th¸ng 2/1930, 3000 c«ng nh©n ®ån ®iÒn Phó RiÒng b·i c«ng
B
Ngµy 1/5/1930, 3000 n«ng d©n huyÖn Thanh Ch¬ng næi dËy ph¸ ®ån
®iÒn TrÝ ViÔn
c
Ngµy 12/9/1930, h¬n hai v¹n n«ng d©n Hng Nguyªn, Nam §µn,

d

NghÖ An næi dËy biÓu t×nh
TÊt c¶ c¸c sù kiÖn trªn ®Òu ®óng
9

Sách Giải – Người Thầy của bạn

http://sachgiai.com/

§¸p ¸n -d
C©u 52 ChÝnh quyÒn X« viÕt - NghÖ TÜnh ®· tá râ b¶n chÊt c¸ch m¹ng
cña
m×nh. §ã lµ chÝnh quyÒn cña d©n, do d©n vµ v× d©n. TÝnh chÊt
®ã
®îc biÖu hiÖn ë nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n nµo?
A
Thùc hiÖn c¸c quyÒn tù do d©n chñ
B
Chia ruéng ®Êt cho d©n nghÌo, b·i bá c¸c thø thuÕ v« lý
C
Xãa bá c¸c tËp tôc l¹c hËu, x©y dùng ®êi sèng míi
D
TÊt c¶ ®Òu ®óng
§¸p ¸n -d
C©u 53 Qua thùc tÕ l·nh ®¹o phong trµo c¸ch m¹ng 1930-1931, §¶ng ta
®·
trëng thµnh nhanh chãng. Do ®ã, th¸ng 4/1931 §¶ng ta ®îc quèc tÕ
céng s¶n c«ng nhËn:
A
Lµ mét chi bé cña quèc tÕ céng s¶n
B
Lµ mét §¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh
C
Lµ mét §¶ng ®ñ kh¶ n¨ng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng
D
Lµ mét §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam
§¸p ¸n A
C©u 54 HÖ thèng §¶ng trong níc nãi chung ®· ®îc kh«i phôc vµo thêi gian
nµo?
A
§Çu n¨m 1932
B
§Çu n¨m 1933
C
Cuèi n¨m 1935
D
Cuèi n¨m 1934 ®Çu n¨m 1935
§¸p ¸n D
C©u 55 §©u lµ mÆt h¹n chÕ trong ho¹t ®éng cña Héi ®ång t¬ng trî kinh tÕ
(SEV)
A
Thùc hiÖn quan hÖ hîp t¸c, gióp ®ì nhau vÒ kinh tÕ gi÷a c¸c
thµnh
viªn
B
Phè hîp gi÷a c¸c níc thµnh viªn trong c¸c kÕ ho¹ch kinh tÕ dµi
h¹n
C
Gióp nhau øng dông kinh tÕ khoa häc trong s¶n xuÊt
D
“KhÐp kÝn cöa” kh«ng hßa nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi
§¸p ¸n D
C©u 56 Chi bé céng s¶n ®Çu tiªn cña níc ta ®îc thµnh lËp ë ®©u?
A
ë Nam K×
B
ë B¾c K×
C
ë Trung K×
D
ë Trung Quèc
§¸p ¸n B
C©u 57 Tæ chøc céng s¶n nµo ra ®êi ë Trung K×?
A
§«ng D¬ng céng s¶n ®¶ng
B
An Nam céng s¶n ®¶ng
C
§«ng D¬ng céng s¶n liªn ®oµn
D
C¶ ba tæ chøc trªn
§¸p ¸n -c
C©u 58 T¹i Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (3/2/1930) ®¹i
biÓu

A

cña tæ chøc céng s¶n nµo ë B¾c K× tham dù?
An Nam céng s¶n ®¶ng
10