Da_phap_d

  • pdf
  • 2 trang
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

135

264

D
B
B
D
B
C
C
A
D
D
C
B
C
B
B
D
C
D
B
D
B
A
A
A
A
B
A
A
D
D
B
D
A
A
C
A
C
D
B
D
B
C
C

A
C
D
B
A
C
B
D
B
A
D
D
D
A
B
D
A
A
C
B
C
A
D
B
A
C
B
C
A
A
A
A
B
C
D
C
B
A
C
D
A
C
A

ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn thi: TIẾNG PHÁP; Khối D
(Đáp án có 02 trang)
Mã đề - Đáp án
391
437
B
A
A
A
C
A
B
C
D
D
A
C
D
D
A
B
A
D
C
C
B
A
D
C
B
B
A
A
B
D
A
C
D
C
B
B
B
C
C
B
A
A
C

B
A
C
C
C
C
D
A
C
A
C
D
D
B
D
B
B
B
C
A
B
A
C
C
B
C
A
B
D
B
A
A
B
B
D
C
D
D
D
C
A
D
C

582

716

B
D
D
A
D
A
C
C
B
C
A
C
B
C
A
A
B
A
A
D
D
C
C
B
C
A
B
C
D
A
B
C
C
C
A
D
B
A
D
A
B
B
C

B
A
C
C
D
B
C
B
C
C
C
A
C
D
A
D
A
B
B
D
A
D
D
C
C
B
A
C
B
D
B
A
D
B
D
A
D
C
B
A
A
D
B

Câu
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

135

264

B
D
A
C
C
B
D
C
A
B
C
A
A
C
D
A
D
A
C
B
D
D
A
A
C
B
D
B
C
C
A
D
B
B
A
C
C

C
D
C
C
D
A
C
D
D
C
A
B
D
D
C
D
A
B
B
B
B
B
D
C
D
C
B
D
B
B
B
C
C
A
B
D
A

Mã đề - Đáp án
391
437
B
B
C
D
D
B
D
C
A
B
C
D
A
D
B
C
B
A
A
A
D
B
C
C
C
B
B
D
D
C
D
A
D
C
A
D
D

D
A
A
C
A
A
B
D
C
A
C
A
D
C
D
D
C
A
B
B
C
D
B
D
D
B
D
D
B
B
C
B
A
A
A
A
B

582

716

D
C
A
D
D
B
A
B
A
A
C
B
B
A
D
A
A
B
B
C
B
C
D
C
B
D
A
D
C
D
C
D
D
D
D
B
B

D
C
A
D
C
C
A
C
C
D
A
B
B
B
B
C
D
B
D
A
A
A
D
C
D
C
B
B
A
A
D
B
C
A
B
A
D