Dap an_sinh_hoc_24 ma de_k17

  • pdf
  • 1 trang
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Câu hỏi

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

81

D

C

A

D

D

B

C

C

D

D

B

82

A

B

B

D

C

D

B

A

C

C

C

83

C

D

A

B

C

D

D

B

B

C

B

84

B

C

D

C

D

B

C

B

C

C

A

85

A

C

A

A

A

B

B

A

B

A

D

86

C

D

C

D

D

D

D

A

A

B

87

C

A

B

B

B

D

A

D

C

D

88

A

D

C

A

C

C

C

D

B

C

89

D

D

C

A

A

D

A

C

B

90

C

D

D

C

D

B

C

D

C

91

A

D

B

A

D

A

B

A

92

C

B

D

B

A

D

D

A

93

D

C

A

D

C

D

C

C

94

B

B

B

B

B

A

D

C

95

C

D

D

C

C

B

D

A

96

D

C

A

A

C

D

C

C

A

97

D

B

A

D

A

A

B

D

C

98

B

A

D

A

D

B

A

C

A

99

B

A

C

B

B

C

B

D

A

100

D

B

C

D

A

B

A

B

101

B

D

D

C

D

C

B

102

D

C

C

C

D

A

A

103

B

A

D

D

B

D

104

D

B

C

B

A

105

D

B

C

D

106

C

D

A

B

107

C

C

D

108

C

C

B

109

B

A

110

C

111

D

112

C

113
114

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Mã đề thi
212
213
214
215
216
217
218
219
220

221

222

223

224

C

D

A

B

D

C

C

A

A

D

B

A

B

C

D

D

D

B

B

A

C

A

C

A

C

C

D

B

A

C

D

B

B

B

A

A

C

A

B

A

D

C

A

C

B

B

B

D

D

D

C

A

A

D

A

A

C

D

B

C

B

A

B

A

D

B

C

A

A

C

B

C

B

D

D

D

A

D

D

B

C

C

C

C

B

A

D

C

B

C

D

B

C

C

D

B

D

D

D

C

A

A

C

D

C

D

C

B

D

D

D

C

A

A

B

B

D

B

A

A

A

A

B

B

A

A

D

D

C

D

D

A

A

B

C

A

A

D

A

B

B

B

D

B

B

B

C

B

A

C

B

D

C

A

D

A

D

C

B

B

A

B

B

C

B

D

B

D

B

D

B

C

A

C

C

D

D

C

B

B

A

A

A

D

A

B

D

D

C

D

B

B

D

A

A

B

C

A

C

B

A

C

C

B

B

D

B

A

A

B

A

A

C

D

B

B

B

D

B

A

A

A

A

D

D

A

A

B

D

D

D

B

B

D

C

A

C

D

D

A

C

A

C

C

A

A

A

D

D

C

C

C

D

C

A

C

C

A

D

B

D

B

B

D

A

D

C

A

D

A

B

B

A

C

B

C

D

C

C

A

D

C

A

C

C

C

A

C

C

B

D

B

A

B

B

B

A

A

D

C

A

C

A

A

B

C

A

A

D

A

C

D

C

C

C

C

B

A

B

C

D

D

C

C

D

A

A

A

A

C

A

C

C

B

D

B

B

A

B

C

A

B

A

A

D

D

D

B

B

C

D

D

A

C

A

D

D

D

C

D

C

C

C

D

D

C

C

B

A

D

C

A

D

C

A

A

D

C

B

C

A

B

A

C

B

A

A

B

D

D

B

C

C

B

D

B

C

B

D

B

D

B

A

C

D

C

D

A

C

A

C

A

A

A

D

C

B

B

A

C

A

A

B

D

D

B

B

B

C

D

D

D

A

D

B

B

D

B

B

A

C

B

A

D

D

B

B

A

B

C

A

A

B

A

D

D

A

D

D

D

C

C

C

A

A

C

D

B

A

B

C

D

D

A

A

B

B

A

C

B

A

B

B

C

C

B

A

B

A

B

A

B

B

A

A

B

D

B

D

C

B

C

C

C

B

B

A

B

C

C

C

A

A

A

B

B

A

B

C

D

C

C

A

D

D

A

A

B

C

A

B

C

C

C

B

A

B

C

A

115

C

D

A

B

B

C

D

D

C

B

C

D

C

D

A

B

D

D

B

C

B

C

C

A

116

B

C

C

A

C

B

B

A

C

B

A

D

C

C

A

D

D

A

D

C

C

C

D

A

117

C

A

B

A

A

D

C

A

B

D

C

A

B

D

D

C

B

D

D

B

B

B

B

D

118

C

D

A

B

D

B

D

D

D

D

A

D

B

C

A

D

D

A

B

C

B

C

D

D

119

D

A

C

A

C

D

D

D

B

B

C

A

C

D

B

A

D

A

D

A

C

B

C

B

120

D

A

C

C

A

D

B

A

D

D

A

A

B

B

B

D

C

C

D

A

B

B

C

B

D

A

D

C

B

B

A

A

D

D

C

A

C

A

C

B

A

B

C

B

A

C

B

A

C

B

D

C

D

D

A

C

A

B

A

B

C

B

A

C

A

B

A

A

B

C