Đề thi thử 2016 sienghoc lan2

  • pdf
  • 1 trang
R
à

n
ẵn ,

n – S t 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong

à 12-12-2015

TH T U

H C H

Thi Thử Lần 2

TH

U C

2016

n Toán

Ề CHÍ H THỨC

T

n làm bà 180 p

t,

n

t

à 1 1

m): Khảo s{t v| vẽ đồ thị h|m số y  x3  6x2  9x  4 (C).

à 2 1

m):

m

{t ị

à 3 1

m):h

n p át

a. 3x  32 x  10  0
2

h t
t

h

h|m số y   x  2  4  x2

h t (nếu có) c

h

2

b. log 2 xlog 3 x log 3 27 x 2  2 2 x 
log 
à 4 1

m):

a.Cho 0   

3 
6

v| sin      sin   
. í h A  sin  2  

4
4  2
3
2


n


3
chứa x trong khai triển  2 x 2   v i n | số tự h ê th
x

2
3
h An  An  150 .

b. m hệ số khô
h

t

à 5 1

m):

à 6 1

m):

m h|m số F  x  
o

dxx1 x 4biết F  0   0 .

Oxyz cho mặt phẳng  P  : x  2 y  2z  1  0 v| đ ểm

khô

A  1,0,0  , B 0, 1,1  . Viết h

t

h mặt phẳ

qu h

đ ểm A, B v| tạo v i (P)

o

một óc 45 .
à 7 1
m): Cho h h chó S.ABCD có đ{y | h h chữ nhật AB  2a, BC  a . Đ ểm
M | t u đ ểm cạ h AB h h ch ếu vuô
óc c đ ểm S ê mặt phẳ (ABCD) |
H t u đ ểm đoạn AM. Mặt phẳ (SBC) v| (ABCD) tạo v i nhau một óc 45o . í h
theo a thể tích khố chó v| khoả c{ch ữ h đ ờng thẳ SA v| DM.
à 8 1
m): Trong mặt phẳng Oxy, cho t m {c ABC khô c} có h
t h
cạnh AC : y  8  0 . Đ ờ
h}
{c o| óc B cắt đ ờ t ò ngoại tiế t m {c
1 2
ABC tạ đ ểm D, gọi E  ,   | h h ch ếu c
5 5
C biết h
t h BD : x  3y  3  0 .

à 9 1

à 10 1
m

m):

ả hệ h

t
 x2  2 x

h 
 y2  2y


m): Cho c{c số thực a 

{t ịl n h tc

Các em làm bà

ểu thức P 

à nộp v

D ê AB. X{c định tọ độ đỉ h A v|
y 2  2 x  1  y 2  2 x  xy
x 2  2 y  1  x 2  2 y  xy

1
1
th
,b 
2
2

1
a 1
21
b 1
2

 1
 25
 b2  2 2  1  
4 .
a b
 2ab
2 a 2  2b 2  1

a
 x, y  R

24 a2  b2  1

ịa chỉ mail: sienghocvietnam@gmail.com