Đề thi thử số 1

  • pdf
  • 2 trang
GSTT

KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2015-2016

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn thi: Toán

(Đề thi gồm 02 trang)

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: (1 điểm) Cho hàm số y 

1 3
1
x  2 x 2  3 x   C  . Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số  C  .
3
3
4

2

Câu 2: (1 điểm) Cho hàm số y  x  2mx  1 Cm  . Tìm các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số  Cm  có ba điểm
cực trị tạo thành một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp gấp đôi bán kính đường tròn nội tiếp.
Câu 3: (1 điểm) a) Giải phương trình:

3 cos 2 x  sin 2 x  3 3  1 cosx  3  3 sin x  3

b) Giải phương trình: 1  log 3 2 x 2  5 x  3  log 3 x 2 1


x 2 s inx  1
 1  2 cos2 2 xdx
4

Câu 4: (1 điểm) Tính tích phân: I 4

x  t

Câu 5: (1 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng  d  :  y  1  2t và điểm A  1; 2;3 . Viết
z  1

phương trình mặt phẳng  P  chứa đường thẳng  d  sao cho khoảng cách từ điểm A đến  P  bằng 3.
Câu 6: (1 điểm) a)Tìm số các số abcd chia hết cho 5 biết a; b; c; d 0;1; 2;3; 4;5 và đôi một khác nhau.
b) Giải phương trình:

5 x 4  4 x 2  x 4  3x3  18  5 x

xR

Câu 7: (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D có AD  CD  2 AB . M trung điểm AD , H
là hình chiếu của S trên  ABCD  , MH 

9 5
và MH  BC . Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ D đến
10

 SBC  biết SBC vuông tại S.
Câu 8: (1 điểm) Cho đường tròn  C  tâm O và đường thẳng (d) không cắt nhau. Hình chiếu của O trên (d) là A  5; 1 .
Qua A kẻ cát tuyến ABC. Tiếp tuyến của  C  tại B và C lần lượt cắt (d) tại E và F. Viết phương trình đường tròn  C  biết

B  6;1 và F  5;9  .

GSTT HCMC

Page 1

Câu 9: (1 điểm) Giải phương trình

x4  5x2  2x
2
 x 4   2 x  1  x 2  2 x  1
2
x  x 1

xR

Câu 10: (1 điểm) Cho các số thực không âm x; y; z thỏa x; y  1 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

P

4 xy  z  x  y 

 x  y  2z 


x x  z  y  y  z  x  y 

2

--Hết--

GSTT HCMC

Page 2