De toan lan 1 cau lac bo yeu vat ly

  • pdf
  • 1 trang
Fanpage : www.facebook.com/clubyeuvatli
Group : www.facebook.com/groups/club.yeu.vl

Câu 1: h
Câu 2: T

t

i n thi n v v

gi t

th

n nh t v nh nh t

Thời gian: 180 Phút

y  x3  4 x 2 .

ah

y

ah

1 x  3
t n (1; 6].
x 1

Câu 3:
a)

i i h

b) Cho

2
2
ng t nh: log3 x  log3 x  1  5  0 .

h

n: z  z 1  i   z  z  2  3i   4  i . Tính

th a

ô un

a s ph c z.


6

dx
.

0 cos x cos  x 


4

Câu 5: T ng hông gian v i h t a O
h
i
A 1;1;0  , B  0; 2;0  , C  0;0; 2  i
t h ng P ua g t a O v vuông g v i
v t t a gia i
a
v i
Câu 6:
4
sin x  3cos x
a) Tính gi t
a i u th P 
i t tan x  .
3
cos x  4sin x
b, T
ông h ng v ng
ông h ng t ng v
ông h ng
ông h a
nh
nhau ng ời ta u n h n a
h ag
ông Tính
u t
h n
h a t ng
ông h ng v ng v ít nh t
ông h ng
Câu 7: h h nh h S
ta gi
vuông tại
AB  a, BC  a 3 ,
Câu 4: Tính tí h h n: I  

g

v i mp(ABC), SA  SC  a 2
a h i h S MN v h ng

Câu 8: T ng

t h ng t a

hông h a i
ngu n T

t a

a

O

i M N ần ợt t ng t ta
h giữa hai ờng th ng S v
h ta

gi

ờng t òn ng ại ti
ỉnh

a ta

A(4; 1)

ều
ta

gi
th

gi

S
a

M (4 

i

i t MC 

v S

ôi

S

t h
ít nh t
vuông

Tính th tí h
4 3
;3) thu
3

4 3
v t a
3

ung

i

gi

 2x  3y  4  y  x  y 1

ng t nh: 
 x, y 
2 x 2 y  y  2 x  4  x 2  x  1  3  y 


2 a2 3
c

 .
Câu 10: Cho a, b, c
th
ng th a n:  a  b  c v
2
3 b2 2
T gi t nh nh t v
n nh t a i u th :
9  a  b  6ac  bc 6bc  ac
P
 2 2 2
c
6a  b 6b  a 2
Câu 9: i i h

t h ng t nh
t h ng P

h--- H t --Group CLUB Yêu Toán: https://www.facebook.com/groups/yeutoanphothong
L h Thi Thử
Môn Ti Th :
 20h – 16/10/2105 – Thi Thử Lý
 20h – 17/10/2105 – Thi Thử H a
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tổ Toán: Trần Tuấn Minh, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Đăng Nguyên

15/10/2015