Luyện giải trắc nghiệm môn sinh tập 1

  • pdf
  • 600 trang
www.docsachtructuven.vn

Hotline: (08) 668 595 22

| Ẩ Ì LIỆ U
ÔN T Iiy M I HỌC & CAO ĐẲNG
^ 6
KHÓI B

.s /\

6MÔN: SINH HỌC
TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC
SANG TAO.NET
Địa chỉ
: 481/8 Trường Chinh, p. 14, Q. Tân Bình
Điện thoại: 08.62.785.790/0913.365.079

www.docsachtructuven.vn

Hotline: (08) 668 595 22

V

T Ậ Ị^ Ìệư
ÔN THI ĐAỈ<ầỌC & CAO ĐẲNG
™ Ó « B
N^*

JÌÍ0N:
SINH
HỌC
K'

■ế '

TRUNG TÂM LUYÊN THI ĐẠI HỌC
SANG TAO.NET
Địa chỉ
: 481/8 Trường Chinh, p. 14, Q. Tân Bình
Điện thoại: 08.62.785.790 / 0913.365.079

Hotline: (08) 668 595 22

www.docsachtructuven.vn

MỤC
■ LỤC

PHÂN V: DI TRUYỀN HỌC.................... 6


Chương I: Cơ chế di truyền và biến dịc^ V6
V

Chương II: Tính quy luật của hiệrxỉ&ợng di
truyền......................................................... 133
_

_

*

Chương III. Di truyền học

»

th ể......308

Chương IV: ứng dụng\â?truyền học.... 329
Chương V: DI truvệrí học người........... 369

PHẦN VI: TIÉrÍHOÁ........................... 406

o '

■ -

Chương^ Bằng chứng và cơ chế tiến hoá
........ ip . ......................... .7............................406
Chương II: Sự phát sinh và phát triên sự
sống trên trái đất...................................... 507

PHẦN VII: SINH THÁI HỌC.................. 541


Chương I: Cá thể và quần thể................. 541

Hotline: (08) 668 595 22

www.docsachtructuven.vn

Chương II: Quần xã sinh v ậ t.................580
Chương III. Hệ sinh thái, sinh quyển và
bảo vệ môi trường................................... 622
_____

TRÍCH TỪ ĐÈ TUYỀN SINH ĐẠI HQ£rVÀ
CAO ĐẲNG 2007-2012............ 'ó £ . . 661
PHẢN V :.............................. &?........... 662
DI TRUYÈN HOC....... , j£ . ................. 662

'v
Chương I: Cơ cljề^ của hiện tượng di
truyền và biến dỊyíá'...................................662
Chương II.Tính quy luật của hiện tượng di
truyền...M3Ọ?.:'............................................. 789
Chưdúĩg III: Di truyền học quần thể......921
*

Chương IV. ứng dụng di truyền học chọn
giống...........................................................958
Chương V: Di truyền học người.........1019

PHẦN VI: TIÉN HOÁ......................... 1066

Hotline: (08) 668 595 22

www.docsachtructuven.vn

Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá
................................... ..................................1066
Chương II: Tiến hoá người.....................1192
_

,

_

_

-

PHẢN VII: SINH THÁI.......................^n o o
'*y

■S?
V
vỳv
V
<%
>
Ổ?

é'
-ế

Hotline: (08) 668 595 22

www.docsachtructuven.vn

ũ
ũu
CHƯƠNG I: Cơ
truyềnCâu 1. Ger^tìiang thông tin mã hoá cho:

Ạỳ‘*Wlột phân tử Protein
iề. Một phân tử ARN
c. Một chuỗi Polypeptit
D. B và c đúng
Câu 2.

www.docsachtructuven.vn

Hotline: (081 668 595 22

Mã di truyền thường đọc trên
phân tử (a) và được đọc theo (b), (a),
và (b) lần lượt là:

A. Protein và đọc liên tục 4$ng
cụm 3 Nucleotit tư ơ i^r ứng
với 1 axit amin
_
_

B. ARN và đọc liên tjạc từng cụm
3 Nucleotit từ^dừiểm bất kỳ
C. ADN và đọc^ằn tục từng cụm
3 Nucleo|fftừ 1 điểm xác định
D. ARN vjrefoc liên tục từng cụm
3 Njfifcleotit từ 1 điểm xác định

qấú3.
^ Tìm câu có nội dung đúng:

A. Sự băt đôi bô sung băng các
liên kết Hydro được hình
thành giữa 2 mạch đơn của

www.docsachtructuven.vn___________ Hotline: (08) 668 595 22

ADN; giữa mạch mã gốc và
mạch mã sao, giữa mã sao và
các bộ 3 đối mã.
B. mARN có chức năng truyền
đạt thông tin di truyềiTg^ừ tế
bào này sang tế bàQ^lmác, từ
thế hệ này sang thÍPnệ khác,
c. Khi phiên mã ộẳn có enzim
ARN-Polyme^ấza bám vào
vùng điềucíPoà làm ADN tháo
xoăn tìMĩầu nọ đên đâu kia
D. tA R tị tà 1 mạch polynucleotỉt
cộp°từ hàng trăm đến hàng
чпдап đơn phân tử xoắn tạo
^ thành 3 thuỳ, 1 thuỳ mang bộ
3 đối mã.


Câu 4

www.docsachtructuven.vn

Hotline: (081 668 595 22

Quá trình dịch mã gốm các giai
đoạn:


A. Truyền thông tin di truyền ựp
nhân ra tế bào chất vậ^ậơng
hrvn
hợp Prntoin
Protein
.<5“
B. ADN tháo xoắn, cắ|?ằứt các
liên kết Hydro vàựthu hút các
axit amin theọ^guyên tắc bổ
sung
C. Hoạt hoá^ac axit amin và kéo
dài chịjiỗi Polypeptit
D. R ib ^o m tiếp xúc với mã mở
đấu, phức hợp aa-tARN mang
^ c á c axit am ỉn tương ứng vào
tiểu thế lớn của Ribosom để
kéo dài chuỗi Polypeptit
Câu 5.
Chuỗi Polisom là:

www.docsachtructuven.vn

Hotline: (08) 668 595 22

A. Một phân tử ribosom đồng
thời
gắn
nhiều
chuỗi
polipeptit
B. Một phân tử mARN đồng
gắn với nhiều khối cầu 0 ắm 8
phân tử histon
c. Một phân tử ADN^âồng thời
gắn với nhiều kỊiềi cầu gồm 8
phân tử histqìrfơ mức xoắn 1
D. Một phân^tâ^mARN đồng thời
gắn vó^nhiều Ribosom để
tăna^-niệu suất tổng hợp
PcỊổtein

À?
Jằ ầ u 6 .
Điều hoà hoạt động của gen là:

A. Điều hoà lượng sản phẩm
của gen

www.docsachtructuven.vn

Hotline: (081 668 595 22

B. Điều hoà lượng phân tử ADN,
Protein được tổng hợp
C. Điều hoà ở nhiều cấp, chủ
yếu là cấp phiên mã
0°^
D. A, B, C đeII đúng
^
Câu 7.

Ẩ?
..

X

..

Trong 1 operon, H01 có thể liên
kết với Protein ứcvồĩíế để kìm hãm
sự phiên mã là:
A. Vùng K Ị^i động
B. V ùr^vận hành
C. \£Ềfihg mã hoá
a.MÔIã mở đầu
Câu 8 .
Đột biến gen khi biểu hiện sẽ:
A. Luôn có hại


Hotline: (08) 668 595 22

www.docsachtructuven.vn

B. Đa số có hại,
lợi
■ một sổ ít có
/

hoặc trung tính
c. Tuỳ điêu kiện môi trường và
tổ hợp gen mà mức độ gằỳ
V
hại khác nhauV
D. B, c đúng
^


___ \


l
Ạ 4

_
/SIA s x*

.
|_

■ Ạ

*5»
A Yr

?Ạ

ĩ
■I I ẠTân
sôđột biê^ ở môithê hệ
trong quần thể

_
_

A. 10'6 B. Rất thấp

c. ịẹ f - 1o6
Câu 10.
Tác động của tia tử ngoại có
■>
thê làm cho

Hotline: (08) 668 595 22

www.docsachtructuven.vn

A. Thay thế cặp G-X thành cặp
A-T
B. Thay thế cặp A-T thành cặp
G-X
'
o/
C. Hai bazo Tìmin trên cùng 1
mạch liên kết với
D. Thêm hoặc
1 cặp
Nucleotit

Câu 11.

X
Nguyên tậpbán bảo tồn trong cơ
chế nhân đổi0của ADN là:
,

A. 2 Á D N mới được hình thành
5giống nhau và giống ADN mẹ
'Ế. 2 ADN mới được hình thành
có 1 ADN giống ADN mẹ, còn
ADN kia đoi khac


Hotline: (08) 668 595 22

www.docsachtructuven.vn

c. Trong 2 ADN mới hình thành,
mỗi ADN gồm có 1 mạch cũ
và 1 mạch mới tổng hợp
D. Sự nhân đôi xảy ra trêẸP^
mạch của ADN theo 2 l|ương
ngược chiều nhau
Câu 12.

^

Những bộ 3 hỊtìểíeotit kết thúc
trên mạch m
của gen cầu trúc
là:

A. ATTịí ATX,
B. "I^X, AXT,
c45ẦXT TAX,
"Ổ. ATX, ATT,

AXT
ATX
ATT
TAX

Câu 13.
Câu nào có nội dung đúng khi nói
về quá trình tổng hợp ARN:

www.docsachtructuven.vn

Hotline: (081 668 595 22

A. Chỉ xảy ra trên mạch khuôn
của ADN có chiều 3’ đến 5’
B. Xảy ra trên 2 mạch khuôn của
phân từ AND, nhưng có chÿtu
tổng hợp ngược với nhạÊL
C. Có sự tham gia củ^ĩiguyên
tắc bổ sung và # chế nửa
gián đoạn
D. Chỉ xảy ra f$ến mạch khuôn
của ADN ọổ^chiều 5’ đến 3’ và
isr
»
được tien hành trên suôt

, / Ồ e n B dài 3060 A°. Khi gen trên
tiến hành phiên mã và dịch mã tạo
chuỗi Polypeptit có bao nhiều Axit
Amin?

A. 148

www.docsachtructuven.vn

Hotline: (081 668 595 22

B. 298
C. 598
D. 600
. 0°°

Câu 15.

Vyy

Câu sau đây có nội dungcäung về
quá trình sinh tổng hợp Pjầein là:

A. Được điều k^riển từ mạch
khuôn có chỊjều 5’ - 3’
B. Sự dịch
xảy ra theo hoạt
đông tgÊKyt của Ribosom trên
phâ^tư mARN chiều 3’-5’
c. Ạàíìt Amin được tổng hợp đầu
^ 5tìên tương ứng vị trí mã mở
^ đâu trên phân tử mARN là
Metionin
hoặc
Foocmin
Metionin
D. Axit Amin được tổng hợp ở
mã kết thúc của phân tử


www.docsachtructuven.vn

Hotline: (081 668 595 22

mARN sau đó được tách ra
khỏi chuỗi Polypeptit dưới sự
xúc tác của Enzim


Câu 16.

*0°°

Enzim ARN - Polymej^za
vào:
x>^
.гг
A. Gen điều ho%^để bắt
phiên mã Ẩ *
B. Dãy GerMẩau trúcđể bắt
phiên r#ềí
C. V ù r^ vận hành để bắt
pòi?en mã
p^.^ùng khởi động để bắt
phiên mã

Câu 17.

đính

đầu
đầu
đầu
đầu

www.docsachtructuven.vn

Hotline: (08) 668 595 22

Trong cơ chế điều hoà hoạt động
gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của
gen điều hoà là:

A. Nơi tiếp xúc với Enzim
Polymeraza
B. Mang thông tin quy^Ịnh tổng
hợp Protein ức
c. Mang thông ti^q uy định tổng
hợp ARN- R$lVmeraza
D. Nơi liên kểt với Protein điều
hoà
CâUọtô,ổ e n đột biến và gen bình thường
cể^ chiều dài như nhau, nhưng gen
đột biến kém gen bình thường 1 liên
kết Hydro thuộc dạng đột biến nào?

www.docsachtructuven.vn

A. Thay thế
G -X
B. Thay thế
T -А
C. Thay thế
А -T
~
D. Thay thế
X- G
Câu 19.

Hotline: (081 668 595 22

cặp A - T bằng cặp
cặp A - T bằng cặp
'
/
căp G - X b ằ i^ c ă p
4?
cặp G - $ b ằ n g cặp
.■€?,

A. Đột jfrỉên gen chỉ biêu hiện khi
<£c$íiể đồng hợp
B^5bột biến gen trội biểu hiện
^ khi ở thể đồng hợp hoặc dị
hợp
C. Đột
lặn
■ biến gen
W
■ chỉ biểu hiện

khi ở thể dị hợp

Hotline: (08) 668 595 22

www.docsachtructuven.vn

D. Đột biến gen lặn không bao
giờ biêu hiện
m được

Câu 20.
Đột biến gen làm xuất hiện:v^°

A. Các alen mới
Cv
B. Các tính trạng mộỹ^
c. Các nhiễm s ắ c ^ e mới
D. Các gen mỢ~
V
trình tự nhân đôi
Enzim ^ADN-Polymeraza di chuyển
trên tííoi mạch ADN theo chiều:


Từ 5’ - 3 ’
B. T ừ 3 ’ - 5 ’
c. Từ 3’ - 5’ trên mạch này và từ
5’ - 3’ trên mạch kia
D. Ngẫu nhiên