Ôn thi đại học môn toán chuyên đề tích phân

  • pdf
  • 33 trang
Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc –

TÍCH PHAÂN

 Chuyeân ñeà 4:
 Vaán ñeà 1:

BIEÁN ÑOÅI VEÀ TOÅNG – HIEÄU CAÙC TÍCH PHAÂN CÔ BAÛN
A. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI
Söû duïng ba tích chaát sau ñeå bieán ñoåi tích phaân caàn tính thaønh toång – hieäu caùc
tích phaân cô baûn
1/

b

b

a

a

 k.f(x)dx  k  f(x)dx
b

c

b

a

a

c

2/

b

b

b

a

a

a

  f(x)  g(x)dx   f(x)dx   g(x)dx

3/  f(x)dx   f(x)dx   f(x)dx
BAÛNG NGUYEÂN HAØM CÔ BAÛN
Nguyeân haøm cuûa caùc haøm soá sô caáp

Nguyeân haøm cuûa caùc haøm soá hôïp
(u = u(x))

1.  dx  x  c;
2.  x dx 
3. kdx  kx  c

x1
 c, (  1)
 1

dx
 ln x  c
x

4.  ex dx  ex  c
5.  ax dx 

ax
 c (0  a  1)
ln a

1.  u u'dx 
2.

u1
 c ; (  1)
 1

u'

 u dx  ln u  c

3.  eu u'dx  eu  c
4.  au u'dx 

au
 c (0  a  1)
ln a

5.  u'cos udx  sin u  c

6.  cosxdx  sin x  c

6.  u'sin udx   cos u  c

7.  sin xdx   cosx  c

7.

 cos2 udx  tan u  c

8.

 sin2 u dx   cot u  c

8.
9.

dx

 cos2 x  tan x  c
dx

 sin2 x   cot x  c

10.  tan xdx   ln cosx  c
11.  cot xdx  ln sin x  c
124

u'

u'

9.  u'tan udx   ln cos u  c
10.  u'cot udx  ln sin u  c

TT Luyện Thi Đại Học VĨNH VIỄN

Ñaëc bieät: u(x) = ax + b;  f(x)dx  F(x)  c 
1.  (ax  b) dx 
2.

dx

1 (ax  b)1
c
a
 1

7.

1

 ax  b  a ln ax  b  c

dx

1

 cos2 (ax  b)  a tan(ax  b)  c

8.

1
3.  eax  b dx  eax  b
a
1
4.  axdx  ln x    c

1
5.  cos(ax  b)dx  sin(ax  b)  c
a
1
6.  sin(ax  b)dx   cos(ax  b)  c
a

1

 f(ax  b)dx  a F(ax  b)  c
dx

1
  cot(ax  b)  c
a
sin (ax  b)
2

1
ln cos(ax  b)  c
a
1
10. cot(ax  b)dx  ln sin(ax  b)  c
a
dx
1
xa
11.  2
 ln
c
2
2a
x
a
x a
9. tan(ax  b)dx 

B – ÑEÀ THI
Baøi 1: CAO ÑAÚNG KHOÁI A, B, D NAÊM 2011
Tính tích phaân I  

2

1

2x  1
dx
x(x  1)

Giaûi

I=

2

(x  1)  x
 x(x  1) dx =
1

2

 1

1

2

6

  x  1  x dx =  ln x(x  1)1  ln 2  ln3 .
1

Baøi 2: CAO ÑAÚNG KHOÁI A, B, D NAÊM 2010
1

2x  1
dx
x 1
0

Tính tích phaân: I  

Giaûi
1

1

1
2x  1
3 

dx =   2 
 dx =  2x  3ln x  1  0 = 2 – 3ln2.
x 1
x 1
0
0

I

Baøi 3: CAO ÑAÚNG GTVT III KHOÁI A NAÊM 2007
2

Tính caùc tích phaân sau: I  
1

x4  x3  3x2  2x  2
x2  x

dx

Giaûi
Chia töû cho maãu, ta ñöôïc:
125

Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc –

x4  x3  3x2  2x  2

 x2  3 

2

x x
2

1
2

I    x2  3 
  dx 
x 1 x 
1

x2
2

x x

= x2  3 

1
2

x 1 x
2

 x3

  3x  ln x  1  2 ln x 
 3
1

16
3
 ln
3
8

I=

Baøi 4: CAO ÑAÚNG KINH TEÁ – COÂNG NGHIEÄP TPHCM NAÊM 2007
Tính tích phaân: I(x)  

x

1

dt
, vôùi x > 1. Töø ñoù tìm lim I(x)
x
t(t  1)

Giaûi
I(x) =

x

x

x
dt
1 
t
1
 t  t  1    t  t  1  dt =  ln t  ln  t  1  1  ln t  1 1
1
1

= ln


x

x
1
 ln
x 1
2

x
1

lim I  x   lim ln
 ln   ln 2
x
x  x  1
2

Baøi 5: ÑEÀ DÖÏ BÒ 1 - ÑAÏI HOÏC KHOÁI B NAÊM 2005

4

  tan x  e

Tính tích phaân:

sin xcos x dx

0

Giaûi

4


4


4

0

0


4
0

 ln 2  e

I   tan x  esin x .cos x dx   tan xdx    sin x  'esin x dx
0=   ln cosx  4 +
0e sin x2
2

1.

Baøi 6: ÑEÀ DÖÏ BÒ 2
Tính tích phaân: I 

3


1

dx
x  x3

Giaûi
I

1

126

3

dx
x  x3



1

3 1 x

2

x

2

x(1  x2 )

dx  

1

3 1

3  1 1 2x 
x 
x  2
dx  1  x  2 2
dx

x  1

x  1

TT Luyện Thi Đại Học VĨNH VIỄN

1
3

 3 
  ln x  ln(x2  1)
 ln x  ln x2  1 
2
1

1
x

 ln

3

1 x 1
2

3
1
6
 ln
 ln
2
2
2

 ln

Baøi 7:
Tính tích phaân : I =

2

x

2

 x dx .

0

Giaûi
2

1

0

02Tính I   x2  x dx   x2  x dx   x2  x dx
Do :

x

0

1

1

2

x x

2

0+

21  3
22
 3
I    x  x    x  x   1.
2 0  3
2 1
 3

Baøi 8: ÑEÀ DÖÏ BÒ 3
a

Cho haøm soá: f(x) =

3

 x  1

 bxex .

Tìm a vaø b bieát raèng f’(0) =  22 vaø

1

 f(x)dx  5
0

Giaûi
Ta coù: f(x) 


f (x)  
1a
(x  1)3

3a
4

(x  1)
1

 bx.ex

 bex (x  1)  f (0)  3a  b  22 (1)
1

1

 a
3a
x
x 
 f(x)dx   a(x  1) dx  b xe   2(x  1)2  b(xe  e )  8  b  5 (2)

0
0
0
0
3

x

3a  b  22
a  8

(1) vaø (2) ta coù heä:  3a
.

b5
b  2

8

127

Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc –

 Vaán ñeà 2:
TÍNH TÍCH PHAÂN BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP ÑOÅI BIEÁN SOÁ
A. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI
ÑOÅI BIEÁN SOÁ LOAÏI I
1. Söû duïng coâng thöùc:

ba f[u(x)].u(x)dx   f(u)du
b

2. Phöông phaùp: Xeùt tích phaân I   f(x)du
a

-

Ñaët t = u(x)  dt = u'(x)dx
Ñoåi caän u(a) = t1 ; u(b) = t2
Suy ra: I 

t2

t2

 g(t)dt  g(t) t

1

t1

(g(t)  f[u(x)].u(x))

Thöôøng ñaët aån phuï t laø
 caên thöùc, hoaëc muõ cuûa e, hoaëc maãu soá, hoaëc bieåu thöùc trong ngoaëc.
dx
 coù sinxdx  ñaët t = cosx, coù cosxdx  ñaët t = sinx, coù
ñaët t = lnx.
x
ÑOÅI BIEÁN SOÁ LOAÏI II


ba

/
 f((t)) (t)dt   f(x)dx ; x  (t); ()  a, ()  b

 Coâng thöùc:
b

 Tính: I   f(x)dx
a

Ñaët x  (t)  dx  (t)dt
Ñoåi caän:

x  (t); ()  a, ()  b
bKhi ñoù: I   f((t)).(t)dt   f(x)dx
aCaùc daïng thöôøng gaëp: 1.

ba2  x2 dx ñaë t x  asin t

a

2.

b


a

dx
a2  x2

ñaë t x  asin t

3.

b

dx

 a2  x2
a

B. ÑEÀ THI
Baøi 1: ÑAÏI HOÏC KHOÁI A NAÊM 2011
128

ñaë t x  a tan t

TT Luyện Thi Đại Học VĨNH VIỄN

4

Tính tích phaân : I  

xsin x   x  1 cos x
xsin x  cos x

0

dx.

Giaûi

4


4

xsin x  cos x  x cos x
x cos x


dx    1 
 dx
xsin
x

cos
x
x
sin
x

cos
x


0
0

Ta coù: I  


 x 04


4


4

x cos x

x cos x
dx   
dx
xsin
x

cos
x
4
xsin
x

cos
x
0
0



Ñaët t = xsinx + cosx  dt = xcosxdx.
Khi x = 0 thì t = 1, x =


Suy ra: I  
4


2 
thì t =
  1
2 4 
4

2  
 1
2 4 


1

dt 
  ln t
t
4

2  
 1
2 4 
1
2 
 ln
  1 .
4
2 4 

Baøi 2: ÑAÏI HOÏC KHOÁI D NAÊM 2011
4

Tính tích phaân: I  
0

4x  1
2x  1  2

dx.

Giaûi
Ñaët: t  2x  1  2  2x  1  t  2  2x  1  t 2  4t  4
t 2  4t  3
 dx = (t – 2)dt.
2
x = 0  t = 3, x = 4  t = 5.

x 

54

Suy ra: I  
3

=

t 2  4t  3
1
2
 t  2  dt =
t

5

5


3

 2t2  8t  5 t  2  dt
t

5

2t 3  12t 2  21t  10
10 

dt =   2t 2  12t  21   dt

t
t 
3
3

 2t 3
=
 6t 2  21t  10 ln t
 3


5


34
3
 10 ln .
 =
3
5
3

Baøi 3: ÑAÏI HOÏC KHOÁI B NAÊM 2010
129

Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc –

Tính tích phaân: I =

e

ln x

 x(2  ln x)2 dx
1

Giaûi
1
Ñaët u  ln x  du  dx , x = 1  u = 0, x = e  u = 1
x
1
1

1
2
2 du


du

ln
2

u  2  u  2  u 2 
2
2 u0

0  2  u
0


1

I

u

2

3 1
  ln3     ln 2  1  ln    .
3


2 3

Baøi 4: ÑAÏI HOÏC KHOÁI D NAÊM 2009
3

dx

1e

x

Tính tích phaân: I  

1

.

Giaûi
dt
Ñaët t = ex  dx =
; x = 1  t = e; x = 3  t = e3
t
I

e3


e

e3

dt
1
e3
 1
 
  dt  ln t  1  ln t
e
t  t  1 e  t  1 t 

e3
eBaøi 3: ÑAÏI HOÏC KHOÁI A NAÊM 2008

6

tan 4 x
dx
cos2x
0

Tính tích phaân: I  

Giaûi
Caùch 1:  Ñaët t = tanx  dt = (1 + tan2x)dx 
cos2x 

1  t2
1  t2

 Ñoåi caän: x = 0  t = 0; x 

 Khi ñoù: I 

3
3

3
3 1  t 2 dt    t
0

130

t

4


3
t
6
3

0

2

1

1 
 dt
1  t2  ln e2  e  1  2

dt
1  t2

 dx

TT Luyện Thi Đại Học VĨNH VIỄN

 t3
1 1 t
    t  ln
2 1 t
 3

 3 1
3  1 10

 3  ln
2
3 1 9 3
 0

Caùch 2:

6


6

4


6

tan x
tan x
tan 4 x
dx  
dx

 cos2 x(1  tan2 x) dx
2
2
cos2x
0
0 cos x  sin x
0

Ta coù: I  

Ñaët: t = tanx  dt 

4

dx
cos2 x

Ñoåi caän: x = 0  t = 0; x 

Khi ñoù: I 

3
3

t4


3
t
6
3

1

 1  t 2 dt  2 ln
0

3 1
3 110
9 3

Baøi 4: ÑAÏI HOÏC KHOÁI B NAÊM 2008


sin  x   dx
4

Tính tích phaân: I  
sin
2x

2(1

sin
x  cos x)
0

4

Giaûisin  x   dx
4

Tính tích phaân: I  
sin 2x  2(1  sin x  cos x)
0

4



Ñaët t = sinx + cosx  dt  (cosx  sin x)dx   2 sin  x   dx
4


Ñoåi caän: x = 0  t = 1; x   t  2
4
2
2
2
Ta coù: t = sin x + cos x + 2sinxcosx = 1 + sin2x  sin2x = t2 – 1

Khi ñoù: I  


2
2

2


1

dt
2

t  1  2(1  t)



2
2

2

dt

 (t  1)2
1

2 1
2 1
1 43 2
2
..
2 t 1 1
2  2  1 2 
4

Baøi 5: ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN KHOÁI B NAÊM 2007
1

Tính tích phaân: I  
0

1
2

x  x 1

dx

131

Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc –

Giaûi
1

1



I =

dx

2

1
3
0
x   
2
4


Ñaët x 

1
3
3
  

tan t, t    ;   dx 
1  tan2 t dt
2 2
2
 2 2


3I=


6

3
1  tan 2 t

2
dt 
3
3 3
1  tan2 t
4

Baøi 6: CAO ÑAÚNG XAÂY DÖÏNG SOÁ 2 NAÊM 2007
Tính tích phaân: I =

e

dx

1 x 3 1  ln x
Giaûi

Ñaët: t  3 1  ln x  lnx = t3 – 1,

dx
 3t 2 dt
x

Ñoåi caän: x = 1  t = 1; x = e  t  3 2
 I

32

1

3tdt 

3t 2 3 2 33 4  3

2 1
2

Baøi 7: CAO ÑAÚNG COÂNG NGHIEÄP THÖÏC PHAÅM NAÊM 2007
Tính tích phaân:

1

x 1

0 x2  1 dx

Giaûi
1 1
1 xdx
1 dx
1
I 2

 I1  I2 ; I1  ln(x2  1)  ln 2 .
0 x  1 0 x2  1
0 2
2
dt
 
Ñaët x = tant, t   0,  , dx 
 4
cos2 t


I2   4 dt 
0


1

. Vaäy I  ln 2 
2
4
4

Baøi 8: CAO ÑAÚNG TAØI CHÍNH – HAÛI QUAN NAÊM 2007

2

sin x
dx
cos2x
 cos x


Tính tích phaân: I  
3

132

TT Luyện Thi Đại Học VĨNH VIỄN

Giaûi
Ñaët t = cosx  dt = sinxdx


x
3
2
1
0
t
2
I=

0

dt

 2t 2  t  1
1
2

1
2

1
2

1
2 
 3
dt

   3  dt
2
2t

t

1
0
0  t  1 2t  1 
1



1

1
1
 I =  ln t  1  ln 2t  1  02   ln 4
3
3
Baøi 9: ÑEÀ DÖÏ BÒ 1 - ÑAÏI HOÏC KHOÁI A NAÊM 2006

Tính tích phaân: I =

6

dx

 2x  1 
2

4x  1

Giaûi
Ñaët t  4x  1  x 

2

t 1
1
 dx  tdt
4
2

t
5
5
dt
 1
t
1 

dt


 I 2 2

 dt

2
t  1 (t  1)2 
3 2. t  1  1  t
3 (t  1)
3
4
1 5
3 1

  ln t  1 
 3  ln 2  12
t

1


5

Baøi 10: ÑEÀ DÖÏ BÒ 1 - ÑAÏI HOÏC KHOÁI B NAÊM 2006
Tính tích phaân: I =

10

dx

 x2
5

x 1

Giaûi
 Ñaët t = x  1  t  x  1  dx  2tdt vaø x = t2 + 1
x 5
10
 Ñoåi caän
t 2
3
2

Khi ñoù: I =

3
1
1 

2
 t 2  2t  1   t  1   t  12  dt
2
2

3

2tdt

3

2 

=  2 ln t  1 
  2 ln 2  1
t

1 2


133

Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc –

Baøi 11: ÑAÏI HOÏC KHOÁI A NAÊM 2006

2

sin2x

Tính tích phaân: I  

2

cos x  4sin2 x

0

dx

Giaûi

2

Ta coù: I  
0


2

sin2x

sin2x

dx = 

cos2 x  4sin2 x

1  3sin2 x

0

dx

Ñaët t = 1 + 3sin2x  dt = 3sin2xdx.
Vôùi x = 0 thì t = 1, vôùi x =

4

4

1 dt 2
2

thì t = 4  I  

t 
31 t 3 1 3
2

Baøi 12: ÑAÏI HOÏC KHOÁI B NAÊM 2006
Tính tích phaân: I 

ln 5

dxln 3 e

x

 2e x  3

Giaûi
I

ln 5ln 3 e

ln 5

dx
x

 2e

x

3

x

e dx
2x

ln 3 e

 3ex  2

Ñaët t = ex  dt = ex dx . Vôùi x = ln3  t = 3 ; vôùi x = ln5  t = 5.
5

5

dt
1 
t2
 1
 

 dt = ln
(t  1)(t  2) 3  t  2 t  1 
t 1
3

 I

Baøi 13: ÑAÏI HOÏC KHOÁI A NAÊM 2005
Tính tích phaân: I =


2sin 2x  sin x

0

1  3cos x

dx

Giaûi

2

I
0

(2 cos x  1)sin x
1  3cos x

dx .


t2  1
cos x 

3
Ñaët t = 1  3cos x  
3sin x
dt  
dx

2 1  3cos x

x = 0  t = 2, x =
 t = 1.
2

134

5
3

 ln

3
2

TT Luyện Thi Đại Học VĨNH VIỄN
1

2
t2  1   2 
2
I = 2
 1    dt   2t 2  1 dt

 3 
3
91

2

2

2  2t 3
2  16
  2   34
= 
 t     2     1    .

9  3
9
3
  3   27

1

Baøi 14: ÑAÏI HOÏC KHOÁI B NAÊM 2005

2

sin 2x cos x
dx .
1  cos x
0

Tính tích phaân: I  

Giaûi

2

sin 2x cos x
dx . Ñaët t = 1 + cosx  dt = sinxdx.
1

cos
x
0

Ta coù I  2 


 t = 1.
2

x = 0  t = 2, x =
1

2

(t  1)2
1

(dt)  2  t  2   dt
t
t
2
1

I  2

2


1

 = 2 (2  4  ln 2)    2    2 ln 2  1 .
2


1

 t2
= 2   2t  ln t
2


Baøi 15: ÑEÀ DÖÏ BÒ 1

3

Tính tích phaân: I   sin2 x.tan xdx
0

Giaûi

3 sin2 x tan xdx
0

I


sin x
3 sin2 x
dx
0
cosx



Ñaët t = cosx  dt = sinxdx  dt = sinxdx, sin2x = 1 – t2
Ñoåi caän

x 0
3
1
t 1
2
1

I   2
1

1


11
(1  t 2 )
t2 
3

dt  1   t  dt   ln t    ln 2 
t
t 
2  1
8

2
2

135

Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc –

Baøi 16: ÑEÀ DÖÏ BÒ 2
7

x2
Tính tích phaân: I   3
dx
0 x 1

Giaûi
7

x2
I3
dx
0 x 1

Ñaët t  3 x  1  t3  x  1  3t 2dt  dx  x  2  t 3  1
x 0
7
Ñoåi caän:
t 1
2
2 3

2

2
 t5 t2 
t 1 2
231
I
3t dt  3 t 4  t dt  3    


t
 5 2  1 10
1
1

Baøi 17: ÑEÀ DÖÏ BÒ 1
Tính tích phaân: I 

e3

x
1

ln2 x
lnx  1

dx .

Giaûi
I

2

e3

1

ln x
x ln x  1

dx

 dx
  2tdt
Ñaët t  ln x  1  t = lnx + 1   x
.
ln x  1  t 2

2

Ñoåi caän
I

x 1

e3

t 1

2

2 (t 2

1

 t5 2
 2 76
2
 1)2
2tdt  2 (t 4  2t 2  1)dt = 2   t 3  t  
5 3
 1 15
1
tBaøi 18:
2

Tính tích phaân: I  
1

x
1 x 1

dx.
Giaûi

Ñaët t =

136

x  1  t = 0
x  1  t2 = x  1  2tdt = dx. Ñoåi caän 
x = 2  t = 1

TT Luyện Thi Đại Học VĨNH VIỄN
1

Vaäy I  

 t2  1 2t dt  21 t3  t dt  21  t2  t  2 


1 t

0

0

 

t 1

0

2 
 dt
t 1

1

 t3 t 2

11
I  2    2t  2ln | t  1|   4ln2 .
3
2

 0 3

Baøi 19:
e

Tính tích phaân: I  
1

1  3lnx.ln x
dx .
x

Giaûi
Ñaët t  1  3lnx  t 2  1  3lnx  2tdt =

3dx
x

x  e  t = 2
Ñoåi caän 
x  1  t = 1
2  2
2
t  1  2tdt 2 4 2
2  t 5 t 3  2 116
I  t
  t  t dt     

 3  3
91
9  5 3  1 135

1 

Baøi 20: ÑEÀ DÖÏ BÒ 2
2

Tính tích phaân: I  
0

x4  x  1
x2  4

dx.
Giaûi

I=

2


0

2

x4  x  1

x
17 

dx    x2  4  2
 2
 dx
2
x 4
x  4 x  4
0

 x3
1
=   4x  ln x2  4
2
 3Tính: I1 =

22

2

dx
.
  17 2
 0
0x 4

dx

2

 x2  4 . Ñaët x = 2tant  dx = 2(tan x + 1)dt
0

x 0

Ñoåi caän:

t 0


4

2


4

2

tan t  11
4 
dt   dt 

 I1 = 2 
2

2
2
8
4
tan
t

1
0
0
0
4 x3
1
Vaäy I =   4x  ln x2  4
2
 3217
16
   ln 2
  17. =
8
3
8
 0

137

Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc –

Baøi 21:
2 3Tính tích phaân: I 

5

dx
x x2  4

.
Giaûi

Tính tích phaân I 

2 3

dx2

x x 4

5

. Ta coù I 

2 35

dx
2

x x 4

2 3

5

xdx
x

2

x2  4

xdx

Ñaët t  x2  4  t 2  4  x2  dt =

x2  4

x  2 3  t = 4
Ñoåi caän 
 x  5  t = 3
4

dt

Vaäy I  

3t

2

41 t 2 4 1 1
1 1 5
ln
  ln  ln   ln .
4 t 2 3 4 3
5 4 3

Baøi 22: ÑEÀ DÖÏ BÒ 1
Tính tích phaân: I 

ln3e2x dx
ex  1

ln2

.
Giaûi

I

ln 5ln 2

e

2x

dx . Ñaët t =
e 1
x

x ln 2
Ñoåi caän:
t
1

ex  1  t2 = ex – 1  2tdt = exdx vaø ex = t2 + 1

2

2 t 2  1 .2tdt
ln 5
 t3 
20
 I
 2   t 
2
t
3
 3
 1
1

Baøi 23:

4

1  2sin2 x
dx .
1  sin 2x
0

Tính tích phaân: I  

Giaûi

4


4


cos2x
1 d 1  sin 2x  1
1
dx  
 ln 1  sin 2x  4  ln2 .
1

sin
2x
2
1

sin
2x
2
2
0
0
0

Ta coù I  

Baøi 24: ÑEÀ DÖÏ BÒ 2
Tính tích phaân: I 

138

ln3

ex dx

0

 e  1x

3

.

TT Luyện Thi Đại Học VĨNH VIỄN

Giaûi
I

ln 3

ex

0

 ex  13

4

Khi ñoù I  

dt

3
2 2
t

dx . Ñaët t  ex  1  dt  ex dx ; Ñoåi caän:



x 0 ln3
t 2
4

4

2
t

 2 1
2

Baøi 25: ÑEÀ DÖÏ BÒ 1

2

6

Tính tích phaân: I   1  cos3 x sin x cos5 xdx
0

Giaûi

2


2

6

6

I   1  cos3 x sin x cos5 xdx   1  cos3 x.cos3 x.sin x.cos2 xdx
0

0

6

Ñaët t  1  cos3 x  t 6  1  cos3 x  6t 5dt  3sin x cos2 xdx
 2t5dt = sinxcos2xdx vaø cos3x = 1 – t6
Ñoåi caän;
x 0
t 02
1

1 I   t. 1  t
0

6

1

 2t dt   2t
5

0

6

12

 2t1

2
2t13 
12
dt   t 7 
 
13 
91
 7
0

Baøi 26: CAO ÑAÚNG KINH TEÁ TP. HCM

2

Tính tích phaân: I   x sin 2xdx
0

Giaûi
 du  dx
u  x


cos2x
dv  sin2xdx  v  


2

2


2
 1 s in2x  2 
x cos2x
  cos2xdx   

Vaäy: I = 
20
4 2  2  0 4
2
0

139

Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc –

 Vaán ñeà 3: TÍNH TÍCH PHAÂN BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP
TÍCH PHAÂN TÖØNG PHAÀN
A. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI
b

 u(x).v(x)dx  u(x).v(x)

Coâng thöùc:

b
a

a

b

b
a

 udv  uv

Vieát goïn:

a

b

  v(x).u(x)dx
a

b

  vdu
a

B. ÑEÀ THI
Baøi 1: ÑAÏI HOÏC KHOÁI B NAÊM 2011

3

Tính tích phaân: I  

1  x sin x
cos2 x

0

dx.

Giaûi

3

Ta coù: I  
0

1  xsin x
2

cos x

3
0

Tính J =

x sin x

1

dx  

2

0 cos x


3

  tan x   

3


3

0

 cos2 x dx

xsin x
2

cos x


3

dx  

xsin x

2
0 cos x


3

dx  3  
0

xsin x
cos2 x

dx

dx .

baèng phöông phaùp tích phaân töøng phaàn.

0

Ñaët: u = x  du = dx
sin x
1
dv =
dx, choïn v =
2
cos x
cos x

3


3


3

1
2
1
 x
Suy ra: J = 
   cos x dx = 3   cos x dx
cos
x

0 0
0

Tính K =


3

1


3

cos x

 cos x dx   1  sin2 x dx
0

0

Ñaët t = sinx  dt = cosxdx.
140

baèng phöông phaùp ñoåi bieán soá.

TT Luyện Thi Đại Học VĨNH VIỄN

Suy ra: K 

3
2


0

1 1 t
 ln
2
2 1 t
1 tVaäy I =

3
2

dt

01 2 3
 ln 

2  2  3 

2

1  2 3 
 ln 
 ln 2  3 .
2  4  3 


2
3
 ln 2  3 .
3

Baøi 2: ÑAÏI HOÏC KHOÁI B NAÊM 2009
3

Tính tích phaân: I  
1

u  3  ln x  dv 

I

3

3  ln x

 x  12
dx

 x  12

dx

Giaûi
1
1
; du  dx  v  
x
x 1

3

3  ln x
dx

x  1 1 1 x  x  1
3



3

3  ln3
1
27 
3  ln3 3
1
dx
3
3

 ln x  ln x  1   3  ln 
   dx  
1
1
4
2 1x
x 1
4
4
16 
1

Baøi 3: ÑAÏI HOÏC KHOÁI D NAÊM 2008
2

Tính tích phaân: I  
1

ln x
x3

dx .

Giaûi
2

Tính tích phaân: I  
1

I

 u  ln x
dx
1

dx . Ñaët: 
, choïn v   2
dx  du 
3
x
2x
x
dv  3

x

ln x

2 2 1
1
1 2
1
3 3  2 ln 2
ln
x
  3 dx =  ln 2  2   ln 2 
.

2
1 1 2x
8
8
16
16
2x
4x 1
1

Baøi 4: ÑAÏI HOÏC KHOÁI D NAÊM 2007
e

Tính tích phaân: I   x3 ln2 xdx
1

Giaûi
141

Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc –

Tính tích phaân
x4
2 ln x
.
dx; dv = x3dx  v 
x
4

Ñaët u = ln2x  du 
Ta coù: I 

e

x4
dx
, dv = x3dx, choïn v 
. Ta coù
x
4

Ñaët u = lnx  du 
e

e

x4 2 e 1 3
e4 1 3
.ln x   x ln xdx 

x ln xdx
1
4
21
4 2 1

e

e

x4
1 3
e4 1 4
x
ln
xdx

ln
x

x
dx

 x

4
4 1
4 16
1
3

1

Vaäy I 

e


1

3e4  1
.
16

5e4  1
32

Baøi 5: ÑAÏI HOÏC KHOÁI D NAÊM 2006
1

Tính tích phaân: I   (x  2)e2x dx .
0

Giaûi
Tính tích phaân.
1


1
u  x  2
I   (x  2)e2x dx . Ñaët 
 du  dx, choï n v = e2x
2x
2

dv  e dx
0
1
I  (x  2)e2x
2

1

10

1 2x
e2
1
e dx =   1  e2x

20
2
4

1
0

Baøi 6: ÑEÀ DÖÏ BÒ 1 - ÑAÏI HOÏC KHOÁI D NAÊM 2006

2

Tính tích phaân: I =  (x  1)sin 2x dx
0

Giaûi
u  x  1
1
Ñaët 
 du  dx, choï n v   cos2x
2
dv  sin 2xdx
I


x 1

cos2x 02
2
2

1

cos2xdx   1
2 0
4

Baøi 7: ÑEÀ DÖÏ BÒ 2 - ÑAÏI HOÏC KHOÁI D NAÊM 2006
1425  3e2
4

TT Luyện Thi Đại Học VĨNH VIỄN
2

Tính tích phaân: I =  (x  2)ln xdx
1

Giaûi

1
x2
 u  ln x
Ñaët 
 du  dx, choï n v 
 2x
x
2

dv   x  2  dx
2

2
 x2

5
x

I= 
 2x  ln x     2  dx  2 ln 2 
 2

4
21 1

Baøi 8: ÑAÏI HOÏC KHOÁI D NAÊM 2005

2

Tính tích phaân: I    2x  1 cos2 xdx .
0

Giaûi

2


2

I   (2x  1)cos2 x.dx   (2x  1)
00


2


2

1
1
(2x  1)dx   (2x  1)cos2x.dx

20
20

21  cos2x
dx
2Tính I1   (2x  1)dx   x2  x  02 
0

2 

4 2


2Tính I2   (2x  1)cos2x.dx .
0

u  2x  1
1
Ñaët 
 du  2dx choï n v  sin2x
2
dv  cos2xdx

2


21
1
2
I2  (2x  1)sin 2x   sin 2xdx  cos2x  1
2
2
0
0
0
1
1
2  1
I  I1  I2 
  .
2
2
8 4 2

143