Thi_thu_thptqg_2017_li_de_4

  • pdf
  • 8 trang
TRƯỜNG HỌC LỚN VIỆT NAM

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017

BIGSCHOOL

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn thi thành phần: VẬT LÍ

(Đề thi có 08 trang)

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 004

Họ và tên thí sinh:…………………….................
Số báo danh:……………………………………..
Câu 1. Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20 cm, chu kì 0,4 s. Vận tốc trung bình của
vật trong một chu kì là
A. 0 cm/s.

B. 100 cm/s.

C. 200 cm/s.

D. 500 cm/s.

Câu 2. Một con lắc đơn đang thực hiện dao động điều hòa tự do với tần số góc 1. Tác dụng lên

con lắc một ngoại lực biến thiên tuần hoàn F  F0 cos 2 t  N  . Khi dao động đã ổn định, con lắc
trên dao động với tần số góc bằng
A.

1  2
.
2

D. 1.

C. 1  2 .

B. 2 .

Câu 3. Một vật dao động điều hòa với phương trình x  Asin  t   . Hệ thức liên hệ giữa biên
độ A, li độ x, tần số góc  và vận tốc v là
A. A 2  x 2 

v2
.
2

B . A2  x 2 

v
.


C. A 2  x 2 

v2
.
2

D. A 2  x 2 

v
.


Câu 4. Chọn phát biểu sai.
A. Trong một môi trường vật chất xác định, tốc độ truyền sóng cơ không phụ thuộc vào tần
số sóng.
B. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.
C. Sóng cơ học là sự lan truyền các dao động tuần hoàn trong không gian theo thời gian.
D. Trong sự truyền sóng cơ chỉ có pha dao động truyền đi, các phần tử vật chất dao động tại
chỗ.
Câu 5. Trong mạch điện xoay chiều, mức độ cản trở dòng điện của tụ điện
A. chỉ phụ thuộc vào điện dung C của tụ điện.
B. phụ thuộc vào điện dung C của tụ điện và điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.
C. phụ thuộc vào điện dung C của tụ điện và cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện.
Trang 1/8 – Mã đề thi 004

D. phụ thuộc vào điện dung C của tụ điện và tần số góc ω của dòng điện.
Câu 6. Tìm câu sai trong các câu sau.
A. Trong cách mắc điện ba pha hình sao, dòng điện trong dây trung hoà luôn bằng 0.
B. Trong cách mắc điện ba pha kiểu hình tam giác thì Ud  Upha .
C. Trong cách mắc điện ba pha kiểu hình sao thì Ud  3Upha .
D. Dòng điện xoay chiều ba pha từng đôi một lệch nhau góc

2
.
3

Câu 7. Dao động điện từ trong mạch dao động LC là quá trình
A. biến đổi không tuần hoàn của điện tích trên tụ điện.
B. biến đổi theo hàm mũ của cường độ dòng điện.
C. chuyển hoá tuần hoàn giữa năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.
D. bảo toàn hiệu điện thế giữa hai cực tụ điện.
Câu 8. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có
điện dung thay đổi được từ C1 đến C2 . Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi
được
A. từ 2 LC1 đến 2 LC2 .

B. từ 2 LC1 đến 2 LC2 .

C. từ 4 LC1 đến 4 LC2 .

D. từ 4 LC1 đến 4 LC2 .

Câu 9. Chọn phát biểu sai. Ánh sáng đơn sắc
A. có thể bị khúc xạ qua lăng kính.
B. không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
C. có vận tốc không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.
D. có một màu xác định.
Câu 10. Máy quang phổ là dụng cụ dùng để
A. đo bước sóng các vạch phổ.
B. tiến hành các phép phân tích quang phổ.
C. phân tích một chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc.
D. quan sát và chụp quang phổ của các vật.
Câu 11. Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng phát quang
A. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.
Trang 2/8 – Mã đề thi 004

B. tồn tại một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.
C. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.
D. được phát ra bởi các chất rắn và chất lỏng.
Câu 12. Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy
dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng
A. tán sắc ánh sáng.

B. quang điện.

C. quang – phát quang.

D. hóa – phát quang.

Câu 13. Chọn câu sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch.
A. Phản ứng chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao (hàng trăm triệu độ) nên gọi là phản ứng nhiệt
hạch.
B. Một phản ứng nhiệt hạch toả năng lượng nhiều hơn một phản ứng phân hạch.
C. Xét năng lượng toả ra trên một đơn vị khối lượng thì phản ứng nhiệt hạch toả ra năng
lượng lớn hơn nhiều phản ứng phân hạch.
D. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn.
Câu 14. Các đồng vị của hiđrô là
A. triti, đơteri và hiđrô thường.

B. hiđrô thường, heli và liti.

C. heli, triti và đơteri.

D. heli, triti và liti.

Câu 15. Tìm ý sai trong các ý sau.
A. Hiện tượng phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân (phản ứng hạt nhân tự
phát).
B. Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra.
C. Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ.
D. Hiện tượng phóng xạ phụ thuộc vào tác động bên ngoài.
Câu 16. Điện thoại là phương tiên liên lạc phổ biến hiện nay. Khi hai người nói chuyện qua điện
thoại thì sóng truyền qua dây điện thoại là loại sóng nào sau đây?
A. Sóng âm.

B. Sóng cơ học.

C. Gồm cả sóng âm và sóng điện từ.

D. Sóng điện từ.

Câu 17. Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, nếu khối lượng của vật nặng tăng thêm 44%
so với khối lượng ban đầu thì số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây so với
ban đầu sẽ
A. giảm đi 1,2 lần.

B. tăng lên 1,4 lần.

C. tăng lên 1,2 lần.

D. giảm đi 1,4 lần.
Trang 3/8 – Mã đề thi 004

Câu 18. Một sợi dây dài 2 m, hai đầu cố định. Kích thích để có sóng dừng trên dây với 4 múi
sóng. Khoảng cách ngắn nhất giữa điểm không dao động và điểm dao động cực đại trên dây bằng
A. 2 m.

B. 0,5 m.

C. 1 m.

D. 0,25 m.

Câu 19. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và tụ
điện có điện dung C thay đổi được. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là u  U 2 cost, với
hiệu điện thế hiệu dụng U và tần số góc ω không đổi. Đồ thị nào biểu diễn đúng sự phụ thuộc của
hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện vào dung kháng ?

A. A.

B. C.

C. D.

D. B.

Câu 20. Một máy định vị vô tuyến nằm cách mục tiêu 60 km. Máy nhận được tín hiệu trở về từ
mục tiêu kể từ lúc phát sau khoảng thời gian là
A. 104 s.

B. 2.104 s.

C. 4.104 s

D. 4.105 s

Câu 21. Cho một chùm sáng trắng hẹp chiếu từ không khí tới mặt trên của một tấm thuỷ tinh
theo phương xiên góc với mặt thuỷ tinh. Hiện tượng nào sau đây không xảy ra ở bề mặt ?
A. Phản xạ.

B. Tán sắc.

C. Phản xạ toàn phần.

D. Khúc xạ.

Câu 22. Nếu dùng ánh sáng kích thích màu lục thì ánh sáng huỳnh quang phát ra có thể là
A. chàm.

B. vàng.

C. tím.

D. lam.

Câu 23. Hiện tượng phóng xạ và sự phân hạch giống nhau ở chỗ
A. đều xảy ra một cách tự phát đối với một hạt nhân, không chịu tác động của các điều kiện
bên ngoài.
B. tổng độ hụt khối của các hạt nhân sau phản ứng lớn hơn tổng độ hụt khối của các hạt nhân
trước phản ứng.
C. đều xảy ra ở điều kiện nhiệt độ hàng trăm triệu độ và áp suất rất cao.
D. tổng khối lượng các hạt nhân sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng các hạt nhân trước
phản ứng.
Câu 24. Một học sinh làm thí nghiệm như sau: chiếu một chùm ánh
sáng kích thích AS vào một quang điện trở R như hình vẽ, thì thấy số
chỉ của ampe kế tăng lên so với trước khi chiếu ánh sáng (AS). Biết
ampe kế và vôn kế là lí tưởng. Số chỉ của ampe kế và vôn kế sẽ thay
đổi thế nào nếu ta tắt chùm sáng AS?
Trang 4/8 – Mã đề thi 004

A. chỉ số A và V đều tăng.
B. chỉ số V giảm còn chỉ số của A tăng.
C. chỉ số V tăng còn chỉ số A giảm.
D. chỉ số A và V đều giảm.
Câu 25. Hai vật nhỏ A và B có khối lượng lần lượt là m1  900g và m2  4 kg đặt trên mặt
phẳng nằm ngang, được nối với nhau bằng lo xo nhẹ có độ cứng là k = 15 N/m. Vật B dựa vào
bức tường thẳng đứng. Hệ số ma sát giữa A, B và mặt phẳng ngang là 0,1. Coi hệ số ma sát nghỉ
cực đại bằng hệ số ma sát trượt. Ban đầu hai vật nằm yên và lò xo không biến dạng. Một vật nhỏ
C có khối lượng m = 100 g từ phía ngoài bay dọc theo trục của lò xo với vận tốc v đến va chạm
hoàn toàn không đàn hồi (va chạm mềm) với vật A. Bỏ qua thời gian va chạm. Lấy g  10 m / s 2 .
Giá trị nhỏ nhất của v để vật B có thể rời tường và dịch chuyển là bao nhiêu?

A. 17,9 cm/s.

B. 1,79 cm/s.

C. 17,9 m/s.

D. 1,79 m/s.

Câu 26. Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Sau mỗi dao động toàn phần biên độ con lắc giảm đi
5 %. Phần trăm năng lượng bị mất đi trong một dao động toàn phần là
A. 9,75%.

B. 5%.

C. 95%.

D. 90%.

Câu 27. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình dao động thành
phần và phương trình dao động tổng hợp lần lượt là x1  10cos  2t    cm  ;




x 2  A 2cos  2t    cm  ; x  Acos  2t    cm  . Nếu biên độ dao động của vật bằng nửa
2
3


giá trị cực đại có thể có thì biên độ dao động A 2 có giá trị là

A. 30 cm.

B. 20 3 cm.

C. 20 cm.

D. 10 3 cm.

Câu 28. Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với sợi
dây với tốc độ truyền sóng v  20 m / s. Hỏi tần số f phải có giá trị nào để một điểm M trên dây
và cách A một đoạn 1 m luôn luôn dao động cùng pha với A. Cho biết tần số 20 Hz  f  50 Hz.
A. 30 Hz hoặc 50 Hz.

B. 10 Hz hoặc 30 Hz.

C. 25 Hz hoặc 45 Hz.

D. 20 Hz hoặc 40 Hz.

Câu 29. Cho chùm nơtron bắn phá đồng vị bền

55
25

Mn ta thu được đồng vị phóng xạ

56
25

Mn .

Đồng vị phóng xạ 56 Mn có chu kì bán rã T = 2,5 h và phát xạ ra tia  . Sau quá trình bắn phá
55
Mn bằng nơtron kết thúc người ta thấy trong mẫu trên tỉ số giữa số lượng nguyên tử 56 Mn và
10
số lượng nguyên tử 55 Mn bằng 10 . Sau 10 giờ tiếp sau đó thì tỉ số trên gần nhất với giá trị
nào sau đây ?
A. 5,75.1012.

B. 6,8.1012.

C. 6,5.1012.

D. 5,5.1012.

Trang 5/8 – Mã đề thi 004

Câu 30. Cho đoạn mạch gồm hai phần tử mắc nối tiếp, biết chúng có thể là hai trong các phần tử
R, L hoặc C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u  200 2cos100t  V  và cường độ dòng


điện qua mạch là i  2 2cos 100t    A  . Giá trị các phần tử trên là
6


A. R  50 ; L 

1
H.


C. R  50 3 ; L 

B. R  50 ; C 

1
H.
2

100
F.


D. R  50 3 ; L 

1
H.


Câu 31. Một đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM
gồm tụ điện mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 25 Ω, đoạn mạch MB chỉ có cuộn dây. Đặt vào
hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều tần số 50 Hz, hiệu điện thế hiệu dụng 200 V thì thấy

hiệu điện thế tức thời giữa đoạn mạch AM và đoạn mạch MB lệch pha
đối với nhau và
3
2U R
U AM  U MB 
. Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB bằng
3
A. 400 W.

B. 800 W.

C. 100 W.

D. 200 W.

Câu 32. Khi thổi bong bóng xà phòng, ta thường thấy nhiều khoảng màu khác nhau. Đây là kết
quả của hiện tượng
A. giao thoa ánh sáng.

B. khúc xạ ánh sáng.

C. tán sắc ánh sáng.

D. nhiễu xạ.

Câu 33. Hai khe Y-âng cách nhau 1 mm được chiếu bằng ánh sáng trắng
 0, 4 m    0,76 m  , khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m. Tại điểm A trên màn cách vân
trung tâm 2 mm, các bức xạ cho vân sáng có bước sóng
A. 0,40 µm, 0,50 µm và 0,66 µm.

B. 0,40 µm; 0,44 µm và 0,50 µm.

C. 0,44 µm; 0,50 µm và 0,66 µm.

D. 0,40 µm; 0,44 µm và 0,66 µm.

Câu 34. Trong vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima I hồi tháng 3/2011 ở Nhật Bản, người ta
thấy có chất phóng xạ 131 I lan ra trong không khí. Mưa đã làm cho một số nơi ở Hàn Quốc bị
nhiễm phóng xạ này và sau đó nó xuất hiện trong sữa bò với độ phóng xạ 2900 Bq/lít, trong đó
Bq là đơn vị đo độ phóng xạ, 1Bq tương ứng với một phân rã trên giây. Công thức tính độ phóng
xạ của một mẫu chất: H = λN, N là số hạt nhân. Biết độ phóng xạ của sữa ở mức an toàn là 185
Bq/lít, chu kì bán rã của 131 I là 8,04 ngày. Hỏi sau bao lâu sữa ở đó mới đạt mức an toàn ?
A. 64 ngày.

B. 32 ngày.

C. 92 ngày.

D. 102 ngày.

Câu 35. Trên mặt nước tại hai điểm S1 , S2 cách nhau 8 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết
hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình u A  6cos40t và
u B  8cos40t ( u A và u B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
Trang 6/8 – Mã đề thi 004

40 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ 1 cm trên đoạn
thẳng S1S2 là
A. 14.

B. 8.

C. 7.

D. 16.

Câu 36: Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch
xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L
và tụ điện C nối tiếp hai điện áp xoay chiều
u1  U1 2 cos  1 t  1   V ;

u 2  U2 2 cos  2 t  2   V người ta thu được
đồ thị công suất toàn mạch theo biến trở R như
hình vẽ. Gọi P2max  x . Giá trị của x gần nhất
với giá trị nào sau đây ?
A. 105 W.

B. 110 W.

C. 101 W.

D. 83 W.

Câu 37. Một vật nhỏ khối lượng m được treo vào sợi dây chiều dài 1 m, vật nhỏ quay tròn trên
mặt phẳng nằm ngang quét thành một đường tròn bán kính 5 cm. Một học sinh đã thử làm thí
nghiêm chiếu chùm sáng theo phương ngang, song song với đường tròn quỹ đạo mà vật nhỏ
chuyển động vào một bức tường thẳng đứng. Tốc độ của bóng quả cầu trên bức tường thẳng
đứng khi nó nằm cách vị trí chính giữa một khoảng 2,5 cm gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1,5 cm/s.

B. 0,7 m/s.

C. 0,15 m/s.

D. 13,5 cm/s.

Câu 38. Một quả cầu nhỏ khối lượng 100g được treo vào một con lắc lò xo có độ cứng 100 N/m
treo thẳng đứng, vật được nối vào đầu A của một dây AB căng ngang, cho rằng ảnh hưởng của
lực căng dây đến chuyển động của vật là rất nhỏ. Kích thích cho vật nhỏ dao động tự do theo
phương thẳng đứng, ta thấy trên dây có sóng dừng với 4 bó sóng. Biết dây AB dài 2 m. Tốc độ
truyền sóng trên dây là
A. 6 m/s.

B. 2 m/s.

C. 5 m/s.

D. 3 m/s.

Câu 39. Cho đoạn mạch AB gồm R, L, C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp
4
2
xoay chiều u AB  220 2 cos100t (V) . Biết R  1000 , L  H, C 
F. Giữ nguyên điện
9

áp hiệu dụng của nguồn, thay đổi tần số f đến giá trị f 0 sao cho điện áp hiệu dụng U C giữa hai
bản cực của tụ điện đạt cực đại. Giá trị f 0 và giá trị cực đại của U C lần lượt là
A. f0  500 Hz; UCmax  584, 2 V.

B. f0  600 Hz; UCmax  584, 2 V.

C. f0  600 Hz; UCmax  480, 2 V.

D. f0  500 Hz; UCmax  480, 2 V.

Câu 40. Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu đoạn
mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u  U0cost  V 
trong đó, U 0 có giá trị không đổi, ω có thể thay đổi được.
Trang 7/8 – Mã đề thi 004

Điều chỉnh ω để điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị cực đại, khi đó u AN lệch pha góc φ (với tanφ
= 3) so với u AB , công suất tiêu thụ của mạch khi đó là 200 W. Hỏi khi điều chỉnh ω để công suất
tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu? Biết rằng hệ số công suất của
đoạn mạch AN lớn hơn hệ số công suất của đoạn mạch AB.
A. 200 W.

B. 600 W.

C. 400 W.

D. 350 W.
--------HẾT---------

Trang 8/8 – Mã đề thi 004