Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sơn lại toàn bộ mặt ngoài các công trình, hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin

  • doc
  • 28 trang
Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

MỤC LỤC

Trang

Chương I. Khái quát về dự án đầu tư
1. Tên dự án
2. Địa điểm xây dựng
3. Chủ đầu tư.
4. Hình thức quản lý dự án
5. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư
6. Tổng mức đầu tư (giai đoạn I)
7. Thời gian thực hiện dự án
Chương II. Căn cứ pháp lý để lập dự án. Mục tiêu và sự cần thiết
phải đầu tư.
I. Căn cứ pháp lý để lập dự án, các tiêu chuẩn và quy định liên quan.
I.1. Các căn cứ pháp lý.
I.2. Các tài liệu tham khảo, áp dụng.
I.3. Các tiêu chuẩn, quy định áp dụng.
I.4. Các định mức, đơn giá áp dụng.
II. Mục tiêu và sự cần thiết phải đầu tư
II.1. Mục tiêu đầu tư
II.2. Sự cần thiết phải đầu tư
Chương III. Địa điểm xây dựng - Hiện trạng khu đất xây dựng.
I. Vị trí địa lý;
II. Điều kiện tự nhiên.
III. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực
Chương IV. Quy mô đầu tư - Hình thức đầu tư.
I. Quy mô đầu tư
II. Giải pháp thiết kế

DEBICO., JSC

1/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

IV. Hình thức đầu tư
Chương VII. Bảo vệ môi trường và phương án phòng chống cháy, nổ
I. Các tác động môi trường
II. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường
III. Cam kết bảo vệ môi trường
Chương VIII. Tổng mức đầu tư của dự án
I. Tổng mức đầu tư
II. Khái toán chi phí xây lắp
III. Hiệu quả xã hội của dự án
Chương IX. Kết luận
Phụ lục 1. Tổng mức đầu tư
Phụ lục 2. Các văn bản pháp lý

DEBICO., JSC

2/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

THUYẾT MINH
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
CÔNG TRÌNH

:

ĐỊA ĐIỂM

:

SƠN LẠI TOÀN BỘ MẶT NGOÀI CÁC CÔNG TRÌNH; HẠ NGẦM ĐƯỜNG
DÂY ĐIỆN, DÂY THÔNG TIN
HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN, PHƯỜNG CỔ NHUẾ 2, QUẬN BẮC TỪ
LIÊM, TP. HÀ NỘI.

CHƯƠNG I
KHÁT QUÁT VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây
điện, dây thông tin.
2. Địa điểm xây dựng: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2, Quận
Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
3. Chủ đầu tư:
Học viện Cảnh sát nhân dân
Địa chỉ
: Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
Điện thoại : 0438 362 809 - 069 46001.
Fax
: 0438 362 801.
4. Đơn vị trực tiếp quản lý và khai thác dự án:
Học viện Cảnh sát nhân dân
5. Hình thức quản lý dự án:
Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
6. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và hồ sơ thiết kế cải tạo:
Công ty Cổ phần Kiến trúc cản quan Thăng Long
Địa chỉ
: P. 1307, N03 Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Tp. Hà Nội.
VPGD
: Tầng 2 tòa nhà 113 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 04.6290 3579
Fax: 04.6250 6988
Email
: thanglongdebico@gmail.com
Website
: www.debico.com.vn
Đăng ký kinh doanh số: 0104506111 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế
hoạch & Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/3/2010.
7. Tổng mức đầu tư cải tạo: 4.137.000.000 đồng
(Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu đồng chẵn).
8. Thời gian thực hiện dự án: từ Quý II năm 2015.

DEBICO., JSC

3/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

CHƯƠNG II
CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT,
MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ CẢI TẠO CÔNG TRÌNH
I. CÁC CĂN CỨ:

I.1. Các căn cứ pháp lý.
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt
Nam tại kỳ họp thứ 6 khóa XIII thông qua ngày 26/11/2013;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP
ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi
phí đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi
hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất
lượng công trình xây dựng;
- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định
chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;
- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập
và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Quyết định số 957/2009/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về chi phí
quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
- Tờ trình số 478/HC-T32 ngày 10/4/2015 của Học viện Cảnh sát nhân dân về
việc xin kinh phí đầu tư phục vụ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CAND và Đại
hội đại biểu Đảng bộ Học viện CSND;
- Quyết định số ....../QĐ-T32 ngày ..../..../2015 của Giám đốc Học viện Cảnh sát
nhân dân v/v chỉ định đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục công
trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây
thông tin - Học viện Cảnh sát nhân dân;
DEBICO., JSC

4/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

- Hợp đồng tư vấn xây dựng số ...../2015/HĐ-TVXD ký ngày ..../..../2015 giữa
Học viện Cảnh sát nhân dân với Công ty Cổ phần Kiến trúc cảnh quan Thăng
Long về việc Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục công trình: Sơn lại
toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin - Học
viện Cảnh sát nhân dân.
- Các vản bản pháp lý khác có liên quan.
I.2. Các tài liệu tham khảo, áp dụng:
- Hồ sơ thiết kế BVTC và Bản vẽ hoàn công các khối nhà đã xây dựng của Học
viện Cảnh sát nhân dân đã được phê duyệt.
I.3. Các tiêu chuẩn, quy định áp dụng:
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I, II, III.
TCVN 3981: 1985 - Tiêu chuẩn thiết kế, cải tạo trường Đại học;
Yêu cầu vệ sinh học đường, phòng học: TCVN 5713:1993;
TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế;
TCVN : 5573-1991: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
TCXDVN 356 - 2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế;
Tiêu chuẩn ngành: thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn
thiết kế 20TCN 51-84;
- Tiêu chuẩn PCCC: TCVN 2622:1995;
- TCVN 3991-1995: Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ,
định nghĩa.
I.4. Các định mức, đơn giá được áp dụng:
-

- Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng ban hành kèm theo văn
bản số 1776/2007/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng;
- Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt ban hành kèm theo văn
bản số 1777/2007/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng;
- Định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát ban hành kèm theo văn
bản số 1779/2007/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng;
- Định mức dự toán xây dựng công trình - phần sửa chữa ban hành kèm theo văn
bản số 1129/2009/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng;
- Định mức dự toán xây dựng công trình - phần chiếu sáng ban hành kèm theo
văn bản số 340/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND Tp. Hà Nội;
- Đơn giá xây dựng theo Quyết định số 5481/2011/QĐ-UBND ngày 24/11/2011
của UBND Tp. Hà Nội;
DEBICO., JSC

5/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

- Đơn giá xây dựng theo Quyết định số 462/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014
của UBND Tp. Hà Nội;
- Đơn giá khảo sát theo Quyết định số 5478/2011/QĐ-UBND ngày 24/11/2011
của UBND Tp. Hà Nội;
- Đơn giá lắp đặt theo Quyết định số 5479/2011/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của
UBND Tp. Hà Nội;
- Đơn giá sửa chữa theo Quyết định số 5480/2011/QĐ-UBND ngày 24/11/2011
của UBND Tp. Hà Nội;
- Đơn giá chiếu sáng theo Quyết định số 340/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011
của UBND Tp. Hà Nội;
- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định số
5477/2011/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND Tp. Hà Nội;
- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành
Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/07/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn
việc lập & quản lý chi phí dự án đầu tư XD công trình.
- Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND Tp. Hà Nội v/v
hướng dẫn điều chỉnh dự toán với các công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa
bàn Tp. Hà Nội;
- Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ về việc quy
định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp,
hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có
thuê mướn lao động;
- Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng
dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP;
- Các Thông báo giá vật liệu của liên Sở Tài chính - Xây dựng Tp. Hà Nội;
- Các thông báo giá vật tư tại thị trường Hà Nội tại thời điểm lập dự toán.
II. MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

II.1. Mục tiêu đầu tư:
Cải tạo cơ sở vật chất đã xuống cấp, đảm bảo khang trang, an toàn nhằm đáp
ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học
viên Học viện Cảnh sát nhân dân trong các năm học từ năm 2015.

II.2. Sự cần thiết phải đầu tư:
Các khối nhà của Học viện Cảnh sát nhân dân tại cơ sở hiện nay ở Phường
Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội được xây dựng từ đầu những năm
DEBICO., JSC

6/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

2000. Đến nay, mặc dù về khả năng chịu lực, độ bền của kết cấu và tuổi thọ công
trình vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, trước tình hình quy mô đào tạo của Học viện
ngày càng tăng cao, với số lượng gần 1.300 cán bộ giảng viên và gần 18.000 sinh
viên (trong đó có hơn 7.000 học viên nội trú) thường xuyên sử dụng cơ sơ vật chất,
sống và làm việc trong khuôn viên của Học viện nên hiện nay Học viện CSND rất
khó khăn về cơ sở vật chất. Do quá tải về nhà ở, giảng đường cũng như các công
trình công cộng nên các công trình xây dựng bị xuống cấp trầm trọng.
Qua nhiều năm sử dụng chịu ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiết mưa nắng
và môi trường khí hậu khu vực bị ô nhiễm nặng và hiện tượng quá tải nêu trên nên
các hạng mục thuộc phần hoàn thiện (trát, ốp lát, sơn bả, chống thấm…) nói chung
đã có sự xuống cấp ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng và
tiện nghi trong công tác giảng dạy, học tập, sinh sống. Đặc biệt, lớp vữa trát tường
và lớp sơn phủ mặt ngoài các khối nhà đã có hiện tượng bong tróc, thấm dột trên
diện rộng làm ảnh hưởng xấu đến kiến trúc cảnh quan tổng thể của toàn Học viện,
có phần gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng.
Để chuẩn bị kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng như Đại hội đại
biểu Đảng bộ khóa XII của Học viện Cảnh sát nhân dân, kỷ niệm 70 năm thành lập
lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và quan trọng hơn là nằm
trong lô trình chuẩn hóa cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập của
Học viện. Do đó việc triển khai gói thầu sơn lại toàn bộ mặt ngoài các hạng mục đã
được xây dựng của Học viện Cảnh sát Nhân dân là hết sức cần thiết và cấp bách, là
nhiệm vụ chính trị quan trọng cần được khẩn trương triển khai và hoàn thành ngay
trong Quý II/2015.
Theo kết quả khảo sát của Đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Kiến trúc cảnh
quan Thăng Long cho thấy toàn bộ các khối Nhà Hiệu bộ, Hội trường A, Hội
trường B, Nhà làm việc + giảng đường H1, H2, H3; các khối ký túc xá K1, K2,
K3, K4, K6, K7, K8; các khối nhà ăn Quốc tế, nhà ăn 3 tầng; Nhà thi đấu + Khu
căng-teen; Khu vực trạm điện; Nhà bảo vệ + cổng chính + tường rào hiện nay lớp
sơn mặt ngoài đã bị lão hóa qua quá trình hàng chục năm sử dụng, chịu ảnh hưởng
khắc nghiệt của thời tiết; đã đến lúc cần phải được cải tạo, hoàn thiện lại bằng các
loại vật liệu sơn mới hiện đại để tránh tình trạng ẩm mốc, xuống cấp và hư hỏng sẽ
ảnh hưởng đến độ bền kết cấu và tuổi thọ công trình , đặc biệt là đảm bảo an toàn
trong công tác dạy và học của giảng viên và học viên trong các năm học mới từ
niên khóa 2015-2016.
Về phần lưới điện hiện trạng: hiện nay hệ thống cáp trục cấp điện và đường
dây thông tin liên lạc cấp cho các hạng mục của Học viện đang là hệ cáp đi nổi,
DEBICO., JSC

7/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

treo trên các cột đèn chiếu sáng hoặc chạy trên các bề mặt tường nhà gây mất mỹ
quan trầm trọng và rất nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Vì vậy, nhu cầu bức
thiết là cần khẩn trương hạ ngầm lưới điện và mạng cáp, dây thông tin liên lạc,
đảm bảo an toàn sử dụng khi mùa mưa bão sắp đến, bên cạnh đó việc hạ ngầm
“mạng nhện” này sẽ đem lại diện mạo mới khang trang, thông thoáng hơn nhiều
cho cảnh quan tổng thể của Học viện Cảnh sát nhân dân.

DEBICO., JSC

8/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

CHƯƠNG III. QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
I. QUY MÔ ĐẦU TƯ:
1. Quy mô cải tạo các hạng mục của dự án:
1.1. Cấp công trình:
- Toàn bộ các hạng mục là công trình cấp III, bậc chịu lửa bậc 2.
1.2. Nội dung cải tạo các khối nhà Nhà lớp học:
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát về việc lập báo
cáo kinh tế kỹ thuật, Công ty Cổ phần Kiến trúc cản quan Thăng Long đã khảo sát
xác định quy mô cải tạo đối với các khối nhà như sau:
Bảng thống kê khối lượng sơn sửa các hạng mục (tạm tính)
TT

Tên công việc

1
I
1
2

2
HẠNG MỤC: NHÀ HIỆU BỘ
Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường bên ngoài nhà Hiệu bộ
Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ

ĐV
Tính
3
m2
m2

Khối lượng
4
3.200,0000
1.280,0000

Khối lượng tính bằng 40% diện tích tường ngoài nhà: 3200*40% = 1280

3
4
5
6

7

8

II
1
2

3
4
5
6

Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao <= 50 m
1,2*1280/100 = 15,36
Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75
Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn KOVA, 1 nước lót 2 nước
phủ
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ
1280*0,03 = 38,4
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 50m tiếp theo - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ
1280*0,03 = 38,4
Vận chuyển phế thải tiếp 5km, ôtô 7T, dày lớp bóc <= 3 cm
1280/100 = 12,8
HẠNG MỤC: NHÀ H1
Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường bên ngoài nhà H1
Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
Khối lượng tính bằng 30% diện tích tường ngoài nhà: 2500*30% =
750
Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao <= 50 m
1,2*750/100 = 9
Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75
Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn KOVA, 1 nước lót 2 nước
phủ
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ

DEBICO., JSC

100m2

15,3600

m2

1.280,0000

m2

3.200,0000

m3

38,4000

m3

38,4000

100m2
12,800
0

m2
m2

2.500,0000
750,0000

100m2

9,0000

m2

750,0000

m2

2.500,0000

m3

22,5000
9/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

TT

7
8
1HẠ
NG
MỤC
:
NHÀ
H2
III
2
3
1,2*5
20/10
0=
6,24
4
5
6

Tên công việc
750*0,03 = 22,5
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 50m tiếp theo - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ
750*0,03 = 22,5
Vận chuyển phế thải tiếp 5km, ôtô 7T, dày lớp bóc <= 3 cm
750/100 = 7,5

ĐV
Tính

Khối lượng

m3

22,5000

100m2

7,5000

Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường ngoài nhà H2

m2

2.600,0000

Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
Khối lượng tính bằng 20% diện tích: 2600*20% = 520
Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao <= 50 m

m2

520,0000

Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75
Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn KOVA, 1 nước lót 2 nước
phủ
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ

100m2

6,2400

m2

520,0000

m2

2.600,0000

m3

15,6000

m3

15,6000

100m2

5,2000

520*0
,03 =
15,6
7
8
IV
1
2
V
1
2

3
4
VI
1

Vận chuyển bằng gánh vác bộ 50m tiếp theo - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ
520*0,03 = 15,6
Vận chuyển phế thải tiếp 5km, ôtô 7T, dày lớp bóc <= 3 cm
520/100 = 5,2
HẠNG MỤC: NHÀ H3
Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột KT gạch 200x400 mm
HẠNG MỤC: HỘI TRƯỜNG A
Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường ngoài khu vực hội trường A
Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
Khối lượng tính bằng 30% diện tích: 500*30% = 150
Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75
Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn KOVA, 1 nước lót 2 nước
phủ
HẠNG MỤC: HỘI TRƯỜNG B
Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường ngoài khu vực hội trường B

DEBICO., JSC

m2
m2

110,0000
110,0000

m2
m2
150,00
00

500,0000

m2

150,0000

m2

500,0000

m2

300,0000
10/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

TT
2
3
4
VII
1
2

Tên công việc
Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
Khối lượng tính bằng 20% diện tích: 300*20% = 60
Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75
Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn KOVA, 1 nước lót 2 nước
phủ
HẠNG MỤC: NHÀ ĂN 3 TẦNG
Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường ngoài nhà ăn 3 tầng
Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
Khối lượng tính bằng 20% diện tích: 1000*20% = 200

3
Trát
tường
ngoài,
dày 2
cm,
VXM
M75
4
5
VIII
1
2
3
4
5
I
1
2
3
4

m2

Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn KOVA, 1 nước lót 2 nước
phủ
ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột KT gạch 200x400 mm
HẠNG MỤC: NHÀ ĂN QUỐC TẾ
Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường ngoài nhà ăn quốc tế
Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
Khối lượng tính bằng 20% diện tích: 300*20% = 60
Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75
Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn KOVA, 1 nước lót 2 nước
phủ
ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột KT gạch 200x400 mm
HẠNG MỤC: NHÀ THI ĐẤU - KHU CANTEEN
Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường ngoài nhà thi đấu, khu bán nước
sạch
Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
Khối lượng tính bằng 30% diện tích: 300*30% = 90
Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75
Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn KOVA, 1 nước lót 2 nước
phủ

ĐV
Tính
m2

Khối lượng
60,0000

m2

60,0000

m2

300,0000

m2
m2

1.000,0000
200,0000

200,00
00

m2

1.000,0000

m2

120,0000

m2
m2

300,0000
60,0000

m2

60,0000

m2

300,0000

m2

50,0000

m2

300,0000

m2

90,0000

m2

90,0000

m2

300,0000

5
ốp
chân
tường,
viền
tường,
viền
trụ,
cột
KT
gạch
200x4
00
mm
DEBICO., JSC

m2

50,000
0

11/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

TT
IX
1
2

Tên công việc
HẠNG MỤC: NHÀ K1
Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường bên ngoài nhà K1
Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
Khối lượng tính bằng 20% diện tích tường ngoài nhà: 3000*20% =
600

3
Lắp
dựng
dàn
giáo
ngoài,
cao
<= 50
m
4
5
6
7

8

9
X
1
2
3
4
5
6

7
8
XI
1
2
3

100m2

1,2*600/100 = 7,2
Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75
Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu
ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột KT gạch 200x400 mm
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ
600*0,03 = 18
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 50m tiếp theo - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ
600*0,03 = 18
Vận chuyển phế thải tiếp 5km, ôtô 7T, dày lớp bóc <= 3 cm
600/100 = 6
HẠNG MỤC: NHÀ K2
Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường ngoài nhà K2
Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
Khối lượng tính bằng 20% diện tích: 2800*20% = 560
Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao <= 50 m
1,2*560/100 = 6,72
Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75
Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ
560*0,03 = 16,8
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 50m tiếp theo - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ
560*0,03 = 16,8
Vận chuyển phế thải tiếp 5km, ôtô 7T, dày lớp bóc <= 3 cm
560/100 = 5,6
HẠNG MỤC: NHÀ K3
Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường ngoài nhà K3
Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
Khối lượng tính bằng 40% diện tích: 2500*20% = 500
Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao <= 50 m

DEBICO., JSC

ĐV
Tính
m2
m2

Khối lượng
3.000,0000
600,0000

7,2000

m2
m2
m2

600,0000
3.000,0000
84,0000

m3

18,0000

m3

18,0000

100m2
6,0000

m2
m2

2.800,0000
560,0000

100m2

6,7200

m2
m2

560,0000
2.800,0000

m3

16,8000

m3

16,8000

100m2

5,6000

m2
m2

2.500,0000
500,0000

100m2

6,0000
12/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

TT

Tên công việc

ĐV
Tính

m2

500,00
00

Khối lượng

1,2*500/100 = 6
4
Trát
tường
ngoài,
dày 2
cm,
VXM
M75
5
6

Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ
500*0,03 = 15

7

Vận chuyển bằng gánh vác bộ 50m tiếp theo - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ

8
XII
1
2

500*0,03 = 15
Vận chuyển phế thải tiếp 5km, ôtô 7T, dày lớp bóc <= 3 cm
500/100 = 5
HẠNG MỤC: NHÀ K4
Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường ngoài nhà K4
Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ

m2

2.500,0000

m3

15,0000

m3
15,000
0
100m2

5,0000

m2
m2
1.960,0
000

3.100,0000

100m2

22,3200

Khối lượng tính bằng 60% diện tích: 3100*60% = 1860
chân tường: 100 = 100

3
4
5
6
7

8
9
XIII
1
2

Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao <= 50 m
1,2*1860/100 = 22,32
Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75
Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn KOVA, 1 nước lót 2 nước
phủ
ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột KT gạch 250x400 mm
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ
1960*0,03 = 58,8
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 50m tiếp theo - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ
1960*0,03 = 58,8
Vận chuyển phế thải tiếp 5km, ôtô 7T, dày lớp bóc <= 3 cm
1960/100 = 19,6
HẠNG MỤC: NHÀ K6
Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường ngoài nhà K4
Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ

m2

1.860,0000

m2

3.100,0000

m2

100,0000

m3

58,8000

m3

58,8000

100m2

19,6000

m2
m2

3.100,0000
1.960,0000

Khối lượng tính bằng 60% diện tích: 3100*60% = 1860
chân tường: 100 = 100

3
4

Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao <= 50 m
1,2*1860/100 = 22,32
Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75

DEBICO., JSC

100m2
m2

22,3200
1.860,0000
13/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

TT
5
6
7

8
9
XIV
1
2

Tên công việc
Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn KOVA, 1 nước lót 2 nước
phủ
ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột KT gạch 250x400 mm
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ
1960*0,03 = 58,8
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 50m tiếp theo - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ
1960*0,03 = 58,8
Vận chuyển phế thải tiếp 5km, ôtô 7T, dày lớp bóc <= 3 cm
1960/100 = 19,6
HẠNG MỤC: NHÀ K7
Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường ngoài nhà K7
Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
Khối lượng tính bằng 40% diện tích: 2500*40% = 1000

3
Lắp
dựng
dàn
giáo
ngoài,
cao
<= 50
m
4
5
6

7
8
XV
HẠN
G
MỤC
:
NHÀ
K8
1
2

3

100m2

1,2*1000/100 = 12
Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75
Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn KOVA, 1 nước lót 2 nước
phủ
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ
1000*0,03 = 30
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 50m tiếp theo - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ
1000*0,03 = 30
Vận chuyển phế thải tiếp 5km, ôtô 7T, dày lớp bóc <= 3 cm
1000/100 = 10

Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường bên ngoài nhà K8
Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
Khối lượng tính bằng 25% diện tích tường ngoài nhà: 3000*25% =
750
Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao <= 50 m

ĐV
Tính

Khối lượng

m2

3.100,0000

m2

100,0000

m3

58,8000

m3

58,8000

100m2

19,6000

m2
m2

2.500,0000
1.000,0000

12,000
0

m2

1.000,0000

m2

2.500,0000

m3

30,0000

m3

30,0000

100m2

10,0000

m2
m2

3.000,0000
750,0000

100m2

9,0000

1,2*7
DEBICO., JSC

14/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

TT
50/10
0=9
4
5
6
7

8
9

Tên công việc

Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75
Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu
ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột KT gạch 200x400 mm
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ
750*0,03 = 22,5
Vận chuyển bằng gánh vác bộ 50m tiếp theo - cát các loại, than xỉ,
gạch vỡ
750*0,03 = 22,5
Vận chuyển phế thải tiếp 5km, ôtô 7T, dày lớp bóc <= 3 cm

ĐV
Tính

Khối lượng

m2
m2
m2

750,0000
3.000,0000
100,0000

m3

22,5000

m3

22,5000

100m2

7,5000

750/100 = 7,5

1HẠ
NG
MỤC
:
KHU
VỰC
TRẠ
M
ĐIỆN
XVI
2

3
4
5
XVII
1
2
3
4
Sơn
tường
ngoài
nhà
không
bả
bằng
sơn
KOV
A, 1
nước
lót 2
nước

Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường ngoài khu vực bốt điện

m2

300,0000

Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
Khối lượng tính bằng 30% diện tích: 300*30% = 90

m2

90,0000

Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75
Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn KOVA, 1 nước lót 2 nước
phủ
ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột KT gạch 200x400 mm
HẠNG MỤC: NHÀ BẢO VỆ, CỔNG CHÍNH
Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường ngoài khu vực nhà bảo vệ, cổng
chính
Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ
Khối lượng tính bằng 30% diện tích: 400*30% = 120
Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75
m2

DEBICO., JSC

m2
90,000
0
m2

300,0000

m2

50,0000

m2

400,0000

m2

120,0000

m2
400,00
00

120,0000

15/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

TT
phủ
5
XVII
I
1
2
XIX
1

Tên công việc
ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột KT gạch 200x400 mm

ĐV
Tính

Khối lượng

m2

20,0000

m2
m2

3.000,0000
3.000,0000

trọn
gói

1,0000

HẠNG MỤC: TƯỜNG RÀO + KHÁC
Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường, trụ, cột tường rào
Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu
HẠNG MỤC: HẠ NGẦM ĐƯỜNG ĐIỆN
Thi công hạ ngầm đường cáp quang, đường thông tin, đường điện
trong toàn học viện

IV. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ:
a) Hình thức đầu tư: Cải tạo, sửa chữa.
b) Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách, vốn an ninh thường xuyên và các nguồn
vốn khác của Bộ Công An.
c) Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức quản lý dự án.
d) Thời gian thực hiện dự án: từ Quý II năm 2015.

DEBICO., JSC

16/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

CHƯƠNG IV
CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÒNG,
CHỐNG CHÁY, NỔ
Thực hiện nghiêm chỉnh Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, theo
Phụ lục 2 quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính
phủ quy định về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và
cam kết bảo vệ môi trường, dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trường học không nằm
trong danh mục các dự án bắt buộc phải đánh giá tác động môi trường mà chỉ cần
phê duyệt Cam kết bảo vệ môi trường.
I. Các tác động môi trường:
1. Bụi và khí thải
1.1. Giai đoạn giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng
Trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công các hạng mục công trình, môi
trường không khí sẽ bị tác động bởi các yếu tố như: ồn, bụi, khí thải (CO2, SO2,
NOx...) của các thiết bị dùng trong thi công, và chủ yếu phát sinh từ các hoạt động
- là nguồn gây ô nhiễm không khí:
- Đào phá nền đường, đào đất, quá trình san lấp tạo mặt bằng thi công khu vực
dự án;
- Vận chuyển, tập kết các loại vật liệu xây dựng;
- Hoạt động của các loại xe tải vận chuyển nguyên vật liệu;
- Hoạt động của các thiết bị thi công...
1.2. Giai đoạn vận hành
Trong giai đoạn vận hành, các chất khí phát sinh có thể gây ra mùi khó chịu
trong khu vực các khu vệ sinh tại các khối nhà và khu vệ sinh chung phía gần sân
vận động nhưng nồng độ các chất gây ô nhiễm này không cao và chỉ ảnh hưởng ở
phạm vi nhỏ. Như vậy, tác động của giai đoạn vận hành này đối với chất lượng
không khí không đáng kể và có thể kiểm soát được.
2. Nước thải
2.1. Giai đoạn thi công xây dựng
Giai đoạn giải phóng mặt bằng hầu như không có tác động đáng kể đến môi
trường nước, hầu hết chỉ là những tác động mang tính chất vật lý như làm tăng
hàm lượng các chất rắn lơ lửng và một số các chất do quá trình rửa trôi như dầu
mỡ trong môi trường nước… nhưng nói chung là không có tác động đáng kể.
Giai đoạn thi công, môi trường nước mặt bị ảnh hưởng bởi các nguồn: nước
thải xây dựng, nước thải sinh hoạt khi thi công và nước mưa chảy tràn.
DEBICO., JSC

17/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

- Nước mưa chảy tràn mang theo đất đá, các chất thải dẫu mỡ bôi trơn của máy
móc thi công gây ô nhiễm cục bộ nguồn nước mặt.
- Nước thải sinh hoạt của công nhân có chứa hàm lượng các chất lơ lửng, chất
hữu cơ, chất cặn bã và vi sinh,...
- Nước thải của quá trình thi công bao gồm: nước rửa nguyên vật liệu, nước rửa
vệ sinh máy móc thiết bị thi công...
2.2. Giai đoạn vận hành
Môi trường nước bị ảnh hưởng với các nguồn gây ô nhiễm chủ yếu là nước
mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt của công nhân vận hành, nước thải rửa lọc và
cặn bùn từ các công trình xử lý...
Mức độ ảnh hưởng nguồn ô nhiễm này là đáng kể, cần có sự quan tâm và
phương hướng giải quyết triệt để. Điều này sẽ được trình bày cụ thể trong các biện
pháp giảm thiểu ô nhiễm.
3. Chất thải rắn
3.1. Giai đoạn thi công xây dựng
Chất thải rắn trong giai đoạn này chủ yếu là cây cối, cỏ dại và các vật liệu khác
(rác thải, túi bóng, nhựa…). Các chất thải rắn được xử lý dễ dàng với các công
đoạn thu gom, nhặt rác của một số người thu, nhặt rác và chuyển đến các cơ sở tái
chế, tái sử dụng các vật liệu có thể ; các chất thải rắn hữu cơ như cây cối, cỏ…
được chất đống đốt hoặc được gom thành đống ủ cho người dân canh tác nông
nghiệp địa phương sử dụng.
Như vậy, các tác động về chất thải rắn trong giai đoạn này nói chung là không
đáng kể và có thể kiểm soát dễ dàng.
Các chất thải nguy hại phát sinh như: giẻ lau dính dầu mỡ, sơn; dầu nhớt thải;
thùng sơn... Tuy nhiên, khối lượng phát sinh loại chất chải này là không đáng kể.
Ảnh hưởng đến đất từ quá trình sinh hoạt của công nhân tại các lán trại tạm do
rác thải sinh hoạt. Khối lượng chất thải rắn này nếu không được xử lý sẽ ảnh
hưởng đến sức khỏe người trực tiếp thi công.
Ngoài ra, chất thải rắn còn được đề cập đến là các chất thải rắn xây dựng do
quá trình thi công để lại. Lượng chất thải này sau đó sẽ được tái sử dụng như đun
nấu, tái sử dụng trong các công trình tiếp theo, một phần được đem đi san lấp ở
khu vực khác, một số nhỏ được tái chế ở các khu tái chế thông qua những người
thu mua, nhặt… nên hầu như chất thải này không đáng kể và vì vậy, các tác động
của nó cũng không đáng kể.

DEBICO., JSC

18/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

Cần có các biện pháp xử lý và hướng dẫn cụ thể để giảm các tác động đến
người lao động và môi trường. Điều này sẽ được trình bày cụ thể trong các biện
pháp giảm thiểu ô nhiễm
3.2. Giai đoạn vận hành
Chất thải rắn sinh ra do hoạt động học tập và sinh hoạt của học sinh và giáo
viên. Nếu lượng chất thải rắn này không được thu gom và xử lý triệt để sẽ tạo ưu
thế cho quá trình phát sinh các mầm bệnh ảnh hưởng đến học sinh, giáo viên và lan
truyền ra nguồn nước mặt, không khí xung quanh. Do vậy, những ảnh hưởng này
cần được xem trọng để hạn chế thấp nhất mức độ tác động của chúng trong quá
trình vận hành.
4. Các tác động khác
4.1. Tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái
Việc đào đất, san lấp mặt bằng và thi công xây dựng các hạng mục của dự án
sẽ phải đi qua khu vực sinh sống của học viên, cán bộ chiến sỹ. Các vấn đề cần lưu
ý là:
- Nếu không có giải pháp thi công phù hợp sẽ làm cản trở giao thông hoặc gây ô
nhiễm môi trường không khí, nước, mất mỹ quan, an ninh trật tự trên toàn bộ
khu vực thi công.
- Nếu không có bàn bạc thống nhất, sự phối hợp giữa người sử dụng và nhà cung
cấp, sẽ nảy sinh các mâu thuẫn, thậm chí là giữa các hộ gia đình cũng có thể
phát sinh bất đồng.
4.2. Tác động đến các vấn đề xã hội
Giai đoạn giải phóng mặt bằng chủ yếu sẽ thực hiện các công việc chuẩn bị
mặt bằng để thi công các hạng mục công trình của dự án. Trước hết là công tác thu
hồi đất đai, bồi thường cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng, san lấp mặt bằng, mở
đường vào khu vực dự án... Các tác động chính trong giai đoạn này là những tác
động về mặt xã hội, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực dự án.
Các tác động này có thể làm mất quyền sử dụng đất, thiệt hại về tài sản, hoa màu
của những hộ gia đình bị ảnh hưởng, giảm thu nhập hoặc mất nguồn sinh sống.
Nếu công tác bồi thường được thực hiện đúng theo quy định và có sự thống nhất
giữa chính quyền địa phương và cộng đồng thì những tác động về mặt xã hội
không lớn. Ngược lại, việc bồi thường hỗ trợ không thỏa đáng sẽ gây ra những bất
đồng, mâu thuẫn giữa các gia đình bị ảnh hưởng hoặc giữa các gia đình bị ảnh
hưởng với chính quyền địa phương.

DEBICO., JSC

19/28

Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Thuyết minh chung

Trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình việc đi lại, sinh hoạt của các
hộ gia đình xung quanh khu vực dự án cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy trong giai đoạn
chuẩn bị thi công, cần có biện pháp để giảm thiểu các ảnh hưởng này.
4.3. Các sự cố môi trường trong quá trình thi công và vận hành sau này
Ách tắc giao thông, tai nạn lao động, đặc biệt là trong quá trình thi công
Sự cố về cháy, nổ điện do dùng quá tải; chập dây điện; cháy do kỹ thuật nối; do
tia lửa tĩnh điện...
II. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.
1. Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn thi công xây dựng
1.1 Giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường không khí:
Làm hàng rào tạm che chắn khu vực thi công để hạn chế bụi phát tán ra môi
trường xung quanh;
Tránh vận chuyển vật liệu xây dựng trong các giờ cao điểm (10h30'11h30',
16h30'17h30'). Tất cả các loại xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt
tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn
môi trường mới được phép hoạt động. Khi chuyên chở vật liệu (xi măng, cát, gạch
ngói…) các xe vận tải phải được phủ bạt kín để tránh rơi vãi và giảm phát tán bụi
trên đường. Không sử dụng các loại xe vận chuyển quá cũ và không chở vật liệu
rời quá tải;
Các loại máy móc thiết bị thi công phải được kiểm tra, bảo dưỡng thường
xuyên nhằm giảm lượng khí thải và tiếng ồn; Sử dụng máy khoan, búa máy phải
đúng công suất để hạn chế độ ồn, rung ảnh hưởng đến các công trình phụ cận khác.
Nghiêm cấm khoan, đào, đóng cọc bê tông và các máy móc gây ồn lớn hoạt động
vào ban đêm (từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau) và giờ nghỉ trưa (từ 11h30
phút đến 13h30 phút);
Tại các khu vực đường giao thông không bằng phẳng các phương tiện vận
chuyển phải giảm tốc độ để hạn chế độ rung, ồn và đảm bảo an toàn.
1.2. Giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường nước:
Đối với nước thải sinh hoạt của công nhân: Bố trí xây dựng bể tự hoại 3 ngăn
để xử lý, đảm bảo nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý đạt QCVN
14:2008/BTNMT mới được phép thải ra môi trường ngoài. Nguyên tắc hoạt động
của bể là lắng cặn và phân hủy sinh học trong điều kiện yếm khí.
Đối với nguồn nước thải từ các khu vệ sinh được thu gom vào bể tự hoại có
ngăn lắng để lắng cặn, sau đó thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
1.3. Giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường đất:
DEBICO., JSC

20/28