Tiểu luận vẽ kỹ thuật vẽ hình chiếu thứ 3 và hình chiếu trục đo từ 2 hình chiếu

  • pdf
  • 11 trang
BỘ CÔNG NGHIỆP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ

Bài tập : 5.51
Vẽ hình chiếu thứ 3 và hình chiếu trục đo từ 2 hình chiếu

Giáo viên hướng dẩn
SV thực hiện
Lớp
MSSV

:
:
:
:

Nguyễn Hữu Thường
Nguyễn Quốc Duy
DHCK2TLT
08274441

Cho hai hình chiếu :
-Vẽ hình chiếu thứ 3
- Dựng hình chiếu trục đo

Tạo lổ R17

Dựng hình bao hình chiếu thứ 3

Dựng khối vật thể

Tạo rãnh giữa

Tạo khối trụ R14, h10

Vát 2 mặt bên

Tạo 2 rãnh bên

`

Tạo 2 bậc

Tạo lỗ suốt R9

Cắt ¼ vật thể

Vẽ giao tuyến