Trungct_dh_k13_ 197

  • pdf
  • 5 trang
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 5 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 197

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................

ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Câu 1: Phiên âm đúng của từ 亲情 là: ______.
A. qìnqĭng
B. qìnqíng
C. qīnqĭng
D. qīnqíng
Câu 2: Phiên âm đúng của từ 辅导 là: fǔd______.
A. uǒ
B. ǒu
C. iǎo
D. ǎo
Câu 3: Phiên âm đúng của từ 文章 là: ______.
A. wénzhàng
B. wénzhāng

C. wēnzhàng

Câu 4: Phiên âm đúng của từ 宠物 là: ch______wù.
A. uǎng
B. ǒng
C. ǎn
Câu 5: Phiên âm đúng của từ 标志 là: biāo______ì.
A. zh
B. z
C. sh
Câu 6: Phiên âm đúng của từ 简历 là: ______iǎnlì.
A. q
B. j
C. d

D. wēnzhāng
D. ǎng
D. ch
D. x

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau:
Câu 7: 他十年前曾经来过越南。
A. 形容词
B. 连词
C. 副词
D. 叹词
Câu 8: 他是我们班中的先进分子,我们应该多向他学习。
A. 连词
B. 介词
C. 副词

D. 动词

Câu 9: 随便听从别人的建议使我犯了错误,可见人应学会自己思考。
A. 副词
B. 连词
C. 动词
D. 形容词
Câu 10: 你温柔,美丽,像一朵花儿。
A. 名词
B. 数词

C. 量词

D. 副词

Câu 11: 她提出的意见并不是所有的人都同意的。
A. 名词
B. 代词
C. 动词

D. 量词

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau:
Câu 12: 他是我的好友,我怎么能不帮助他呢?
A. 为什么帮助他
B. 怎么帮助他
C. 一定帮助他
D. 不知道怎么帮助他
Câu 13: 在这里,你可以圆你少年的梦。
A. 实现
B. 创立

C. 破坏

D. 满足

Câu 14: 天气晴朗,昨天不少市民都走出了家门。
A. 有些
B. 多数
C. 很多

D. 少数

Câu 15: 这个女孩儿长得一般,不过挺会打扮。
A. 反而
B. 竟
C. 果然

D. 很
Trang 1/5 - Mã đề thi 197

Câu 16: 他反复解释自己只不过是想了解一下情况,并没有别的意思。
A. 再一次
B. 再三
C. 主动
D. 进一步
Câu 17: 我常跟他打交道,他真是个厉害的人啊!
A. 一起工作
B. 有来往
C. 打听

D. 打架

Câu 18: 晚上吃完饭以后,我偶尔会看电视。
A. 很少
B. 常常
C. 不能

D. 一般

Câu 19: 他居然在很多人面前指出一位学识丰富的人的错误。
A. 竟然
B. 究竟
C. 干脆

D. 然而

Câu 20: 他偷偷摸摸的,就像去做什么见不得人的事。
A. 不光彩
B. 看不见
C. 看不下去

D. 受不了

Câu 21: 波兰科学家丰克经过千百次的试验,终于从米糠中提取了维生素。
A. 很多次
B. 一千一百次
C. 一千次
D. 每天一次
Câu 22: 他真想对小孩子发一通脾气,可忍了忍,还是忍住了。
A. 帮助
B. 发怒
C. 解释

D. 友好

Câu 23: 我给你说个对象吧。
A. 介绍
B. 表达

C. 解释

D. 说明

Câu 24: 哪怕是山高路远,他也一定要去。
A. 不怕
B. 即使

C. 恐怕

D. 只要

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau (từ câu 25
đến câu 34):
摇滚青年
我的一个外甥考进了清华大学,他爱好摇滚音乐,白天上课,晚上弹吉他。清华的功课
可不是闹着玩儿的,每当考期临近,他就要熬夜准备功课,几个学期下来,瘦得可以飘
(25)______。他还想毕业后(26)______摇滚音乐为生。不要说他的父母觉得大祸临头,
连我这个当作家的舅舅,也觉得玩摇滚很难谋生。我得负起舅舅的责任,劝他毕业后(27)
______去做电气工程师。可是他说他爱好音乐。我说:“你先挣些钱来养活自己,(28)
______去‘爱好’也不迟。摇滚音乐我不懂,但似乎不是一种快乐(29)______生活。”我
外甥马上接着说:“(30)______要快乐呢?痛苦是艺术的源泉。”我说:“不错,痛苦是
艺术的源泉,(31)______不必是你自己的痛苦,别人的痛苦也可以是你艺术的源泉,如果
你受苦,你可能(32)______别人的艺术源泉。”(33)______我自己并不这么认为,没想
到却(34)______外甥说服了,他同意好好念书,毕业后不搞摇滚,进公司去挣大钱。
(选自马箭飞《汉语口语速成·提高篇》,北京语言大学出版社,2011 年)
Câu 25: A. 起来

B. 上来

C. 过来

D. 下去

Câu 26: A. 给

B. 让

C. 将

D. 以

Câu 27: A. 就是

B. 或是

C. 还是

D. 或者

Câu 28: A. 又

B. 接着

C. 还

D. 再

Câu 29: A. 得

B. 的

C. 地

D. 过

Câu 30: A. 况且

B. 何况

C. 不必

D. 何必

Câu 31: A. 因而

B. 反而

C. 因此

D. 但是

Câu 32: A. 成为

B. 变

C. 改变

D. 变化

Câu 33: A. 由于

B. 既然

C. 不管

D. 虽然

Câu 34: A. 把

B. 对

C. 拿

D. 让
Trang 2/5 - Mã đề thi 197

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Câu 35: 我们学生沐浴着烛光,在知识的海洋里______游。
A. 遨
B. 激
C. 邀
D. 傲
Câu 36: 练书法不仅能______高人的书写水平,也能增长知识,还可以修身养性。
A. 堤
B. 踢
C. 题
D. 提
Câu 37: 现在摆在世界人民面前的任务是______化地球。
A. 录
B. 绿
C. 禄

D. 碌

Câu 38: 当______国遭到外来侵略的时候,全国同胞都要团结起来,一起抗战。
A. 阻
B. 组
C. 租
D. 祖
Câu 39: 我相信这次考______一定能取得好成绩。
B. 式
C. 轼
A. 试

D. 拭

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau:
Câu 40: 在银行取钱时,通常要______本人的有效证件。
A. 以
B. 凭
C. 据
D. 跟
Câu 41: 小王,这是怎么______事?
A. 件
B. 回

C. 个

D. 种

Câu 42: ______你亲自去请他,______他不会来的。
A. 除非……才……
B. 除非……否则……
C. 如果……那么……
D. 因为……所以……
Câu 43: 安娜芭蕾舞跳______棒极了,这次晚会可不能没有她的节目。
A. 地
B. 着
C. 得
D. 的
Câu 44: 在我的印象______,她是个非常有性格的人,同时也是个很有追求的人。
A. 外
B. 内
C. 上
D. 中
Câu 45: 他知道我打碎花瓶以后,______没有生气,______笑着说:“岁岁平安”。
A. 宁可……也不……
B. 不但……反而……
C. 如果……就……
D. 因为……所以……
Câu 46: 刚晴了两天,怎么又______?
A. 下了起来雨
B. 下雨起来了

C. 雨下起来了

D. 下起雨来了

Câu 47: 刘阿姨说这个周末得去单位加班,不______来我们家一起吃饭。
A. 愿
B. 应
C. 要
D. 能
Câu 48: 我现在比刚来北京时______忙。
A. 很
B. 非常

C. 还

D. 特别

Câu 49: 打开房间门,他看见地上______地摆着四双拖鞋,其中有一双就是他的。
D. 齐齐整整
A. 整整齐齐
B. 整齐整齐
C. 很整整齐齐
Câu 50: 我认为合理的价格、优良的环境、优质的服务才算是______的高级公寓。
A. 有意
B. 正确
C. 真情
D. 真正
Câu 51: 附近所有书店我都跑遍了,但没有找到老师给我们推荐的那______词典。
A. 张
B. 本
C. 种
D. 只
Câu 52: 一般来说,结婚礼品的选择,______是家里的一些摆设儿、床上用品、餐具、茶具,
______是美化房间的物品。
A. 不是……而是……
B. 又……又……
C. 或者……或者……
D. 一边……一边……
Câu 53: 处理家庭关系也是门艺术,不是______人都能做好的。
A. 怎样
B. 什么
C. 谁

D. 怎么
Trang 3/5 - Mã đề thi 197

Câu 54: 真不明白,这么多人,老板为什么______选中了你?
A. 分明
B. 明明
C. 偏偏

D. 不禁

Câu 55: 请她来吃饭,我倒是可以去,可她要是不肯来______?
A. 啊
B. 吧
C. 呢

D. 吗

Câu 56: 你们在开发大自然的同时,______?
A. 保护有没有考虑大自然呢
B. 有考虑保护没有大自然呢
C. 有没有考虑保护大自然呢
D. 有考虑没有保护大自然呢
Câu 57: 这件事______他来说,简直是易如反掌。
A. 向
B. 为
C. 给

D. 对

Câu 58: 两个人虽然性格完全不同,但是相处得很愉快,______不吵嘴,也没红过脸。
A. 从来
B. 一直
C. 总是
D. 经常
Câu 59: 我家住在______市区不远的地方。
A. 从
B. 自

C. 往

D. 离

Câu 60: ______放慢经济发展的速度,______把环境保护好。
A. 虽然……但是……
B. 宁可……也要……
C. 无论……也要……
D. 不仅……而且……
Câu 61: 这段生活______我永远忘不了。
A. 试验
B. 过程

C. 经历

D. 经验

Câu 62: 人们______懂得夏天体内寒、冬天体内热的道理,夏天就不会饮用大量的冷饮了。
A. 因为
B. 只有
C. 只要
D. 应该
Câu 63: 这件事______小李去办,你就别管了。
A. 被
B. 把
C. 使

D. 由

Câu 64: 他很聪明,但______还是个孩子,不能要求他什么都懂。
A. 毕竟
B. 甚至
C. 根据

D. 如何

Câu 65: 这个书包太小了,装不下那么多的词典和东西______?
A. 了
B. 吗
C. 吧

D. 呢

Câu 66: 人______成为“万物之灵”,就______有一个比任何动物都聪明的脑袋。
A. 不管……也……
B. 无论……也……
C. 虽然……可……
D. 之所以……是因为……
Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc cho các câu sau:
Câu 67: 那个 A 穿着时髦 B、谈吐优雅 C 女 D 老师是我朋友。
(的)
Câu 68: 他对所有 A 的 B 人 C 表示热烈的欢迎 D。

(参加会议)

Câu 69: A 有什么困难 B 尽管说好了,大家 C 会帮助 D 你的。

(一定)

Câu 70: 开车 A 去那儿 B 跟走路去那儿的时间 C 一样 D 长。

(几乎)

Câu 71: A 今天 B 我 C 学会 D 做这个菜不可。

(非)

Câu 72: 笑 A 不但 B 对健康有益 C,而且也 D 我们搞好与他人的关系。

(有助于)

Câu 73: 昨天晚上 A 他看了 B 书 C,结果就在沙发上睡着了 D,灯都没关。 (三个小时)
Câu 74: 那种 A 真是 B 没法用语言表达 C,没当过妈妈的人是体会不到的 D。
(幸福的感觉)
Câu 75: 我以前是 A 同意 B 他当主任,不过现在看法有 C 了改变 D。

(过)

Trang 4/5 - Mã đề thi 197

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc (từ câu 76 đến câu 80):
伦敦的出租汽车
英国伦敦的出租汽车不仅外观特别,而且还以服务周到闻名世界。1989 年和 1990 年连
续获得国际出租汽车协会授予的“世界最佳出租汽车服务奖”。
在伦敦街头行驶的一万六千多辆出租汽车,几乎都是老式“奥斯汀”牌汽车,这些车看
上去不够华丽,但坐起来却十分舒服,因为它比一般的车高大宽敞。这种车后排可坐四人,
另外还有一把折叠椅,打开以后可以坐两人。亲朋好友五六个人外出,叫上一辆车就行了。
伦敦的出租汽车司机都受过严格的训练,他们对伦敦一万八千多条街道和上千个医院、
旅馆、办公室、娱乐场所的位置都十分熟悉。只要你坐上出租汽车,司机就能以最短的线
路、最快的速度把你送到目的地,尽量节约你的时间和金钱。他们不仅技术好,而且也有良
好的职业道德,拒载、多收费、与乘客争吵的事很少发生。乘客如果对服务不满意,可以到
市警察局投诉,违反规定的司机会受到处罚,严重的将被吊销驾驶执照。
(根据 1996 年 12 月 11 日《国际商报》中的文章改写)
Câu 76: 这篇文章主要介绍:
A. 伦敦出租汽车的情况
C. 伦敦出租汽车的数量

B. 伦敦出租汽车司机的技术
D. 伦敦出租汽车的外观

Câu 77: 伦敦的出租汽车:
A. 开得很慢
C. 都很破旧

B. 大部分是一个样子
D. 很漂亮

Câu 78: 文章中没有提到:
A. 伦敦出租汽车的服务质量
C. 伦敦出租汽车司机的职业道德

B. 伦敦出租汽车获得过的奖项
D. 伦敦出租汽车的价钱

Câu 79: 在伦敦,严重违反规定的司机:
A. 会被警察抓起来
C. 不能再开出租汽车

B. 会被关进监狱
D. 会被没收出租汽车

Câu 80: 作者对伦敦出租汽车的态度是:
A. 赞赏的
B. 没有特别的感觉

C. 不满的

----------------------------------------------------------

D. 有保留地表扬

HẾT ----------

Trang 5/5 - Mã đề thi 197